موضوعات کتاب ها

پوشش های سرامیک – کاربرد ها در مهندسی
Ceramic Coatings - Applications in Engineering
نام کتاب:

پوشش های سرامیک – کاربرد ها در مهندسی

Ceramic Coatings - Applications in Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Feng Shi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در سرامیک – سرامیک های الکتریکی و مغناطیسی، بیوسرامیک (زیست سرامیک)، سرامیک و محیط زیست
Advances in Ceramics - Electric and Magnetic Ceramics, Bioceramics, Ceramics and Environment
نام کتاب:

پیشرفت ها در سرامیک – سرامیک های الکتریکی و مغناطیسی، بیوسرامیک (زیست سرامیک)، سرامیک و محیط زیست

Advances in Ceramics - Electric and Magnetic Ceramics, Bioceramics, Ceramics and Environment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Costas Sikalidis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 45.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفتها در سرامیک – ویژگی، مواد خام، پردازش، خواص، تخریب و بهبود
Advances in Ceramics - Characterization, Raw Materials, Processing, Properties, Degradation and Healing
نام کتاب:

پیشرفتها در سرامیک – ویژگی، مواد خام، پردازش، خواص، تخریب و بهبود

Advances in Ceramics - Characterization, Raw Materials, Processing, Properties, Degradation and Healing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Costas Sikalidis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 45.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفتها در سرامیک - سنتز و بررسی خواص، پردازش ها و کاربردهای خاص
Advances in Ceramics - Synthesis and Characterization, Processing and Specific Applications
نام کتاب:

پیشرفتها در سرامیک - سنتز و بررسی خواص، پردازش ها و کاربردهای خاص

Advances in Ceramics - Synthesis and Characterization, Processing and Specific Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Costas Sikalidis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 53.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رئولوژی (علم جریان و تغییر شکل ماده) – مفاهیم جدید، کاربرد ها و روش ها
Rheology - New Concepts, Applications and Methods
نام کتاب:

رئولوژی (علم جریان و تغییر شکل ماده) – مفاهیم جدید، کاربرد ها و روش ها

Rheology - New Concepts, Applications and Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Rajkumar Durairaj
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خوردگی محیطی و صنعتی – جنبه های عملی و نظری
Environmental and Industrial Corrosion - Practical and Theoretical Aspects
نام کتاب:

خوردگی محیطی و صنعتی – جنبه های عملی و نظری

Environmental and Industrial Corrosion - Practical and Theoretical Aspects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Benjamin Valdez Salas and Michael Schorr
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رئولوژی (علم جریان و تغییر شکل ماده)
Rheology
نام کتاب:

رئولوژی (علم جریان و تغییر شکل ماده)

Rheology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Juan De Vicente
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


محصولات و کاربرد های بیو پلیمر ها (پلیمر های زیستی)
Products and Applications of Biopolymers
نام کتاب:

محصولات و کاربرد های بیو پلیمر ها (پلیمر های زیستی)

Products and Applications of Biopolymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Casparus Johannes Reinhard Verbeek
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پلیمریزاسیون
Polymerization
نام کتاب:

پلیمریزاسیون

Polymerization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ailton De Souza Gomes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


علم پلیمر
Polymer Science
نام کتاب:

علم پلیمر

Polymer Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Faris Yılmaz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیلم های پلیمری نازک
Polymer Thin Films
نام کتاب:

فیلم های پلیمری نازک

Polymer Thin Films
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Abbass A Hashim
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پلی استر
Polyester
نام کتاب:

پلی استر

Polyester
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Hosam El-Din M. Saleh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پلیمرهای جدید برای کاربردهای ویژه
New Polymers for Special Applications
نام کتاب:

پلیمرهای جدید برای کاربردهای ویژه

New Polymers for Special Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ailton De Souza Gomes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زیست فناوری بیوپلیمر ها
Biotechnology of Biopolymers
نام کتاب:

زیست فناوری بیوپلیمر ها

Biotechnology of Biopolymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Magdy Elnashar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


الاستومرهای پیشرفته - فناوری، خواص و کاربردها
Advanced Elastomers - Technology, Properties and Applications
نام کتاب:

الاستومرهای پیشرفته - فناوری، خواص و کاربردها

Advanced Elastomers - Technology, Properties and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Anna Boczkowska
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 35.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربرد ترمودینامیک در زیست شناسی و علم مواد
Application of Thermodynamics to Biological and Materials Science
نام کتاب:

کاربرد ترمودینامیک در زیست شناسی و علم مواد

Application of Thermodynamics to Biological and Materials Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mizutani Tadashi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مواد لاستیکی طبیعی – جلد 1: ترکیب ها و IPN ها
Natural Rubber Materials: Volume 1: Blends and IPNs
نام کتاب:

مواد لاستیکی طبیعی – جلد 1: ترکیب ها و IPN ها

Natural Rubber Materials: Volume 1: Blends and IPNs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sabu Thomas, Chin Chan, Laly Pothen and Rajisha K.R
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقدمه ای بر فلوئوروپلیمرها: مواد، فناوری و  کاربردها
Introduction to Fluoropolymers: Materials, Technology and Applications
نام کتاب:

مقدمه ای بر فلوئوروپلیمرها: مواد، فناوری و کاربردها

Introduction to Fluoropolymers: Materials, Technology and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: مقدمه ای بر فلوئوروپلیمرها: مواد، فناوری و نرم افزار
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای مواد فلورسنت نیمه هادی
Handbook of Luminescent Semiconductor Materials
نام کتاب:

راهنمای مواد فلورسنت نیمه هادی

Handbook of Luminescent Semiconductor Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Leah Bergman, Jeanne L. McHale
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مهندسی رزین
Engineering with Rubber
نام کتاب:

مهندسی رزین

Engineering with Rubber
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Alan Gent
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر