موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه ای بر رشد بلور و خصوصیات
Introduction to Crystal Growth and Characterization
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر رشد بلور و خصوصیات

Introduction to Crystal Growth and Characterization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Klaus-Werner Be and Wolfgang Neumann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند اینتراتمی در جامدات: اصول، شبیه سازی، کاربردها
Interatomic Bonding in Solids: Fundamentals, Simulation, Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند اینتراتمی در جامدات: اصول، شبیه سازی، کاربردها

Interatomic Bonding in Solids: Fundamentals, Simulation, Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Valim Levitin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی کامپیوتری در فیزیک و مهندسی
Computer Simulation in Physics and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی کامپیوتری در فیزیک و مهندسی

Computer Simulation in Physics and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Martin Oliver Steinhauser
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیده های سطحی در رفتار ساختاری و مکانیکی پلیمر های جامد
Surface Phenomena in the Structural and Mechanical Behaviour of Solid Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیده های سطحی در رفتار ساختاری و مکانیکی پلیمر های جامد

Surface Phenomena in the Structural and Mechanical Behaviour of Solid Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: L. Volynskii and N. F. Bakeev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 35 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیلیسین: ساختار، خواص و کاربرد
Silicene: Structure, Properties and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیلیسین: ساختار، خواص و کاربرد

Silicene: Structure, Properties and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Michelle J.S. Spencer and Tetsuya Morishita
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمریزاسیون با واسطه نیتروکسید: از اصول تا کاربرد ها در علم مواد
Nitroxide Mediated Polymerization: From Fundamentals to Applications in Materials Science
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمریزاسیون با واسطه نیتروکسید: از اصول تا کاربرد ها در علم مواد

Nitroxide Mediated Polymerization: From Fundamentals to Applications in Materials Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Didier Gigmes , Ben Zhong Tang , Alaa Abd-El-Aziz , Stephen Craig , Jianhua Dong and Toshio Masuda
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد و نانوکامپوزیت ها
Nanomaterials and Nanocomposites: Zero- to Three-Dimensional Materials and Their Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد و نانوکامپوزیت ها

Nanomaterials and Nanocomposites: Zero- to Three-Dimensional Materials and Their Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Visakh P.M. , Maria Jos Martnez Morlanes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پارادایم چند مقیاسی در مجتمع محاسباتی مهندسی و علم مواد: نظریه مواد، مدلسازی و شبیه سازی برای پیش بینی طراحی
Multiscale Paradigms in Integrated Computational Materials Science and Engineering: Materials Theory, Modeling, and Simulation for Predictive Design
نام کتاب:

دانلود کتاب پارادایم چند مقیاسی در مجتمع محاسباتی مهندسی و علم مواد: نظریه مواد، مدلسازی و شبیه سازی برای پیش بینی طراحی

Multiscale Paradigms in Integrated Computational Materials Science and Engineering: Materials Theory, Modeling, and Simulation for Predictive Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Pierre A. Deymier , Keith Runge and Krishna Muralidharan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یکسان سازی ورق های ناهمگن نازک و ورق های ضخیم
Homogenization of Heterogeneous Thin and Thick Plates
نام کتاب:

دانلود کتاب یکسان سازی ورق های ناهمگن نازک و ورق های ضخیم

Homogenization of Heterogeneous Thin and Thick Plates
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Karam Sab and Arthur Lebée
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کامپوزیتها و نانوکامپوزیت ها
Composites and Nanocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپوزیتها و نانوکامپوزیت ها

Composites and Nanocomposites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: A. K. Haghi , Oluwatobi Samuel Oluwafemi , Josmin P. Jose and Hanna J. Maria
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پالتروژن
Pultrusion: State-of-the-art Process Models
نام کتاب:

دانلود کتاب پالتروژن

Pultrusion: State-of-the-art Process Models
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ismet Baran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروسکیت های مغناطیسی: سنتز، ساختار و خواص فیزیکی
Magnetic Perovskites: Synthesis, Structure and Physical Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب پروسکیت های مغناطیسی: سنتز، ساختار و خواص فیزیکی

Magnetic Perovskites: Synthesis, Structure and Physical Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Asish K. Kundu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بلورهای مایع پلیمرها : ساختار و شیمی
Liquid Crystalline Polymers: Volume 1-Structure and Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب بلورهای مایع پلیمرها : ساختار و شیمی

Liquid Crystalline Polymers: Volume 1-Structure and Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vijay Kumar Thakur and Michael R. Kessler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول چاپ جوهر افشان
Fundamentals of Inkjet Printing: The Science of Inkjet and Droplets
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول چاپ جوهر افشان

Fundamentals of Inkjet Printing: The Science of Inkjet and Droplets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Stephen D. Hoath
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پیزوالکتریک مدرن برداشت از انرژی
Modern Piezoelectric Energy-Harvesting Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیزوالکتریک مدرن برداشت از انرژی

Modern Piezoelectric Energy-Harvesting Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Christopher R. Bowen , Vitaly Yu. Topolov and Hyunsun Alicia Kim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خشک کردن، برشته شدن، و اهکی کردن مواد معدنی
Drying, Roasting, and Calcining of Minerals
نام کتاب:

دانلود کتاب خشک کردن، برشته شدن، و اهکی کردن مواد معدنی

Drying, Roasting, and Calcining of Minerals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Thomas P. Battle , Jerome P. Downey , Lawrence D. May , Boyd R. Davis and Neale R. Neelameggham
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش المان گسسته درمدل 3D مواد به طور مداوم
Discrete Element Method to Model 3D Continuous Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب روش المان گسسته درمدل 3D مواد به طور مداوم

Discrete Element Method to Model 3D Continuous Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mohamed Jebahi , Damien Andre , Inigo Terreros and Ivan Iordanoff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Magnetorheology
Magnetorheology: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب Magnetorheology

Magnetorheology: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Norman M Wereley , Hans-Jorg Schneider , Mohsen Shahinpoor , Georges Bossis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی اکسی متیلن: ساختار، خواص، کاربردها و نانوکامپوزیت ها
Polyoxymethylene Handbook: Structure, Properties, Applications and their Nanocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی اکسی متیلن: ساختار، خواص، کاربردها و نانوکامپوزیت ها

Polyoxymethylene Handbook: Structure, Properties, Applications and their Nanocomposites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sigrid Lüftl , Visakh P. M. and Sarath Chandran
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرامیک شفاف
Transparent Ceramics
نام کتاب:

دانلود کتاب سرامیک شفاف

Transparent Ceramics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ling Bing Kong , Y. Z. Huang , W. X. Que , T. S. Zhang , S. Li , J. Zhang , Z. L. Dong and D. Y. Tang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر