موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سرامیک های نیترید: سنتز احتراق، خواص و کاربرد ها
Nitride Ceramics: Combustion Synthesis, Properties and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سرامیک های نیترید: سنتز احتراق، خواص و کاربرد ها

Nitride Ceramics: Combustion Synthesis, Properties and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Alexander A. Gromov and Liudmila N. Chukhlomina
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول جامدات آمورف: ساختار و خواص
Fundamentals of Amorphous Solids: Structure and Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول جامدات آمورف: ساختار و خواص

Fundamentals of Amorphous Solids: Structure and Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Zbigniew H. Stachurski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مواد: تحقیقات کاربردی و روش های ارزیابی
Engineering Materials: Applied Research and Evaluation Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مواد: تحقیقات کاربردی و روش های ارزیابی

Engineering Materials: Applied Research and Evaluation Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ali Pourhashemi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بلورها در شیشه: زیبایی پنهان
Crystals in Glass: A Hidden Beauty
نام کتاب:

دانلود کتاب بلورها در شیشه: زیبایی پنهان

Crystals in Glass: A Hidden Beauty
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: E. D. Zanotto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کائوچو و مواد مرکب زیستی برای عملکرد بالای مواد
Bio-Based Composites for High-Performance Materials: From Strategy to Industrial Application
نام کتاب:

دانلود کتاب کائوچو و مواد مرکب زیستی برای عملکرد بالای مواد

Bio-Based Composites for High-Performance Materials: From Strategy to Industrial Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Wirasak Smitthipong , Rungsima Chollakup and Michel Nardin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال ها و زیست ابزارهای پیشرفته
Advanced Biomaterials and Biodevices
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال ها و زیست ابزارهای پیشرفته

Advanced Biomaterials and Biodevices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ashutosh Tiwari and Anis N. Nordin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبالانس کریستال کوارتز در تحقیقات ماده نرم: اصول و مدل سازی
The Quartz Crystal Microbalance in Soft Matter Research: Fundamentals and Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبالانس کریستال کوارتز در تحقیقات ماده نرم: اصول و مدل سازی

The Quartz Crystal Microbalance in Soft Matter Research: Fundamentals and Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Diethelm Johannsmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فرامواد و امواج در کامپوزیت ها
An Introduction to Metamaterials and Waves in Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فرامواد و امواج در کامپوزیت ها

An Introduction to Metamaterials and Waves in Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Biswajit Banerjee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مخلوط های پلیمر ها: امتزاج، مورفولوژی و رابط ها
Characterization of Polymer Blends: Miscibility, Morphology and Interfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مخلوط های پلیمر ها: امتزاج، مورفولوژی و رابط ها

Characterization of Polymer Blends: Miscibility, Morphology and Interfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sabu Thomas , Yves Grohens and P. Jyotishkumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 32.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرایندهای الکترونیک در الکترونیک آلی: پل نانوساختار، حالات الکترونیکی و خواص دستگاه
Electronic Processes in Organic Electronics: Bridging Nanostructure, Electronic States and Device Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایندهای الکترونیک در الکترونیک آلی: پل نانوساختار، حالات الکترونیکی و خواص دستگاه

Electronic Processes in Organic Electronics: Bridging Nanostructure, Electronic States and Device Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Hisao Ishii , Kazuhiro Kudo , Takashi Nakayama and Nobuo Ueno
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مزدوج مخلوطهای پلیمری، کوپلیمرها و مواد مرکب: سنتز، خواص، و کاربردها
Fundamentals of Conjugated Polymer Blends, Copolymers and Composites: Synthesis, Properties, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مزدوج مخلوطهای پلیمری، کوپلیمرها و مواد مرکب: سنتز، خواص، و کاربردها

Fundamentals of Conjugated Polymer Blends, Copolymers and Composites: Synthesis, Properties, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Parveen Saini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پیشرفته کاتالیستی
Advanced Catalytic Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیشرفته کاتالیستی

Advanced Catalytic Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ashutosh Tiwari and Salam Titinchi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم بیوفیلم و مواد
Biofilm and Materials Science
نام کتاب:

دانلود کتاب علم بیوفیلم و مواد

Biofilm and Materials Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Hideyuki Kanematsu and Dana M. Barry
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رنگ ها و کروموفورها در علم پلیمر
Dyes and Chomophores in Polymer Science
نام کتاب:

دانلود کتاب رنگ ها و کروموفورها در علم پلیمر

Dyes and Chomophores in Polymer Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Jacques Lalevée and Jean Pierre Fouassier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازه های بین فلزی و ماتریس کامپوزیت های بین فلزی
Structural Intermetallics and Intermetallic Matrix Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه های بین فلزی و ماتریس کامپوزیت های بین فلزی

Structural Intermetallics and Intermetallic Matrix Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Rahul Mitra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطکاک مواد کامپوزیت
Friction Material Composites: Copper-/Metal-Free Material Design Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطکاک مواد کامپوزیت

Friction Material Composites: Copper-/Metal-Free Material Design Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: KL Sundarkrishnaa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الیاف کربن
Carbon Fibers
نام کتاب:

دانلود کتاب الیاف کربن

Carbon Fibers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Soo-Jin Park
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی مواد کامپوزیت
Numerical Simulation of Mechanical Behavior of Composite Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی مواد کامپوزیت

Numerical Simulation of Mechanical Behavior of Composite Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sergio Oller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت ها در مواد فناوری های پردازش: مزیک V
Advances in Materials Processing Technologies: MESIC V
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مواد فناوری های پردازش: مزیک V

Advances in Materials Processing Technologies: MESIC V
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Juan José Aguilar Martin and José Antonio Yagüe Fabra
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گلیکوپلیمر ها: سنتز و کاربرد ها
Glycopolymers: Synthesis and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوپلیمر ها: سنتز و کاربرد ها

Glycopolymers: Synthesis and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ravin Narain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر