موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روانشناسی در سنت هند
Psychology in the Indian Tradition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی در سنت هند

Psychology in the Indian Tradition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: K. Ramakrishna Rao and Anand C. Paranjpe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در روانشناسی و قانون: دوره 2
Advances in Psychology and Law: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در روانشناسی و قانون: دوره 2

Advances in Psychology and Law: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian H. Bornstein and Monica K. Miller
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محوریت تاریخ برای ساخت تئوری در روانشناسی
Centrality of History for Theory Construction in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب محوریت تاریخ برای ساخت تئوری در روانشناسی

Centrality of History for Theory Construction in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sven Hroar Klempe and Roger Smith
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل های جدید در روانشناسی یادگیری زبان
New Directions in Language Learning Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل های جدید در روانشناسی یادگیری زبان

New Directions in Language Learning Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Christina Gkonou , Dietmar Tatzl and Sarah Mercer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت مشترک والدین و نوزادان در روانپزشکی زایمان
Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت مشترک والدین و نوزادان در روانپزشکی زایمان

Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anne-Laure Sutter-Dallay , Nine M-C Glangeaud-Freudenthal , Antoine Guedeney and Anita Riecher-Rössler
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و شبیه سازی
Philosophy and Simulation: The Emergence of Synthetic Reason
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و شبیه سازی

Philosophy and Simulation: The Emergence of Synthetic Reason
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Manuel DeLanda
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و روانشناسی زمان
Philosophy and Psychology of Time
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و روانشناسی زمان

Philosophy and Psychology of Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Bruno Mölder , Valtteri Arstila and Peter Øhrstrøm
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و روانپزشکی: مشکلات، راهها و دیدگاه های جدید
Philosophy and Psychiatry: Problems, Intersections and New Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و روانپزشکی: مشکلات، راهها و دیدگاه های جدید

Philosophy and Psychiatry: Problems, Intersections and New Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Daniel D. Moseley and Gary Gala
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: مقدمه ای بر سوالات کلیدی و زمینه ها
Philosophy and Education: An introduction to key questions and themes
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: مقدمه ای بر سوالات کلیدی و زمینه ها

Philosophy and Education: An introduction to key questions and themes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Joanna Haynes , Ken Gale and Melanie Parker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: معرفی فلسفه به جوانان
Philosophy and Education: Introducing Philosophy to Young People
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: معرفی فلسفه به جوانان

Philosophy and Education: Introducing Philosophy to Young People
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Lone Jana Mohr Israeloff Roberta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه: گفتگو گمشده افلاطون
Philosophos: Plato's Missing Dialogue 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه: گفتگو گمشده افلاطون

Philosophos: Plato's Missing Dialogue 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mary Louise Gill
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی: مبحی شناسایی و تقسیم بندی امراض
Philosophical Issues in Psychiatry II: Nosology
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی: مبحی شناسایی و تقسیم بندی امراض

Philosophical Issues in Psychiatry II: Nosology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth S. Kendler , Josef Parnas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلسوفان در هنر از کانت تا پست مدرنیست ها: یک بازخوانی انتقادی
Philosophers on Art from Kant to the Postmodernists: A Critical Reader
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلسوفان در هنر از کانت تا پست مدرنیست ها: یک بازخوانی انتقادی

Philosophers on Art from Kant to the Postmodernists: A Critical Reader
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Christopher Kul-Want
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلسوفان
Philosophers
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلسوفان

Philosophers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Steve Pyke
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 66.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم در قرن بیستم
Phenomenology and Existentialism in the Twenthieth Century: Book III. Heralding the New Enlightenment
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم در قرن بیستم

Phenomenology and Existentialism in the Twenthieth Century: Book III. Heralding the New Enlightenment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Anna-Teresa Tymieniecka
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیده های نقد-آرم: پروژه پدیدارشناسی انتقادی
Phenomena-Critique-Logos: The Project of Critical Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیده های نقد-آرم: پروژه پدیدارشناسی انتقادی

Phenomena-Critique-Logos: The Project of Critical Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael Marder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات کمی روانشناسی
Quantitative Psychology Research: The 80th Annual Meeting of the Psychometric Society, Beijing, 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات کمی روانشناسی

Quantitative Psychology Research: The 80th Annual Meeting of the Psychometric Society, Beijing, 2015
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: L. Andries van der Ark , Daniel M. Bolt , Wen-Chung Wang , Jeffrey A. Douglas and Marie Wiberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشها در روانشناسی صلح
Methodologies in Peace Psychology: Peace Research by Peaceful Means
نام کتاب:

دانلود کتاب روشها در روانشناسی صلح

Methodologies in Peace Psychology: Peace Research by Peaceful Means
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Diane Bretherton and Siew Fang Law
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب مددکاری اجتماعی انکولوژی: مراقبت های روانی برای افراد مبتلا به سرطان
Handbook of Oncology Social Work: Psychosocial Care for People with Cancer 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب مددکاری اجتماعی انکولوژی: مراقبت های روانی برای افراد مبتلا به سرطان

Handbook of Oncology Social Work: Psychosocial Care for People with Cancer 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Grace Christ , Carolyn Messner and Lynn Behar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه روانشناختی و فراتر از آن
Psychological Capital and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه روانشناختی و فراتر از آن

Psychological Capital and Beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fred Luthans , Carolyn M. Youssef-Morgan and Bruce J. Avolio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر