موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب متا اگزیستانسیالیسم
Nietzsches Meta-Existentialism
نام کتاب:

دانلود کتاب متا اگزیستانسیالیسم

Nietzsches Meta-Existentialism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Vinod Acharya
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آخرین خنده نیچه: انسان به عنوان طنز
Nietzsche's Last Laugh: Ecce Homo as Satire
نام کتاب:

دانلود کتاب آخرین خنده نیچه: انسان به عنوان طنز

Nietzsche's Last Laugh: Ecce Homo as Satire
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Nicholas D. More
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدالت نیچه: ناتورالیسم در جستجوی اخلاق
Nietzsche's Justice: Naturalism in Search of an Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب عدالت نیچه: ناتورالیسم در جستجوی اخلاق

Nietzsche's Justice: Naturalism in Search of an Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter R. Sedgwick
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پویا فراروانشناسی نیچه حیوانات غیر طبیعی
Nietzsche's Dynamic Metapsychology This Uncanny Animal
نام کتاب:

دانلود کتاب پویا فراروانشناسی نیچه حیوانات غیر طبیعی

Nietzsche's Dynamic Metapsychology This Uncanny Animal
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. Welshon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک آب و هوا داخل سالن در موزه ها
Managing Indoor Climate Risks in Museums
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک آب و هوا داخل سالن در موزه ها

Managing Indoor Climate Risks in Museums
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Bart Ankersmit and Marc Stappers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مکالمات و آموزش خردسالان
Conversation Analysis and Early Childhood Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مکالمات و آموزش خردسالان

Conversation Analysis and Early Childhood Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Amanda Bateman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رقابت کودکی
Contested Childhoods: Growing up in Migrancy: Migration, Governance, Identities
نام کتاب:

دانلود کتاب رقابت کودکی

Contested Childhoods: Growing up in Migrancy: Migration, Governance, Identities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marie Louise Seeberg and Elzbieta M. Gozdziak
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدالت اقلیم: مقدمه
Climate Justice: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب عدالت اقلیم: مقدمه

Climate Justice: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Dominic Roser and Christian Seidel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و مهندسی: تأملاتی در عمل، اصول و فرایند
Philosophy and Engineering: Reflections on Practice, Principles and Process
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و مهندسی: تأملاتی در عمل، اصول و فرایند

Philosophy and Engineering: Reflections on Practice, Principles and Process
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Diane P Michelfelder , Natasha McCarthy and David E. Goldberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه ها در کاربردشناسی زبان
Perspectives on Linguistic Pragmatics
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه ها در کاربردشناسی زبان

Perspectives on Linguistic Pragmatics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandro Capone , Franco Lo Piparo and Marco Carapezza
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سریع العملی برای پروژه مدیران
Agile for Project Managers
نام کتاب:

دانلود کتاب سریع العملی برای پروژه مدیران

Agile for Project Managers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Denise Canty
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویتگنشتاین در روابط داخلی و خارجی: ردیابی تمام ارتباطات
Wittgenstein on Internal and External Relations: Tracing all the Connections
نام کتاب:

دانلود کتاب ویتگنشتاین در روابط داخلی و خارجی: ردیابی تمام ارتباطات

Wittgenstein on Internal and External Relations: Tracing all the Connections
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jakub Mácha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استرس: روش های تندرستی
Stress Management: A Wellness Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استرس: روش های تندرستی

Stress Management: A Wellness Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nanette E. Tummers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیبایی شناسی باستان
A Companion to Ancient Aesthetics
نام کتاب:

دانلود کتاب زیبایی شناسی باستان

A Companion to Ancient Aesthetics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Pierre Destrée and Penelope Murray
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت درد: مقدمه ای برای بیماران و مراقبان
Understanding Pain: An Introduction for Patients and Caregivers 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت درد: مقدمه ای برای بیماران و مراقبان

Understanding Pain: An Introduction for Patients and Caregivers 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Naheed Ali and Moshe Lewis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و بازگشت خشونت
Philosophy and the Return of Violence: Studies from this Widening Gyre
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و بازگشت خشونت

Philosophy and the Return of Violence: Studies from this Widening Gyre
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Christopher S. Yates and Nathan Eckstrand
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه انتقادی به شکگرایی
A Critical Introduction to Skepticism
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه انتقادی به شکگرایی

A Critical Introduction to Skepticism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Allan Hazlett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و توسعه مغز
Cognition and Brain Development: Converging Evidence from Various Methodologies
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و توسعه مغز

Cognition and Brain Development: Converging Evidence from Various Methodologies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bhoomika Rastogi Kar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه به عنوان درمان
Philosophy as Therapeia: Volume 66
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه به عنوان درمان

Philosophy as Therapeia: Volume 66
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Clare Carlisle and Jonardon Ganeri
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیدارشناسی برای درمانگران
Phenomenology for Therapists: Researching the Lived World 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیدارشناسی برای درمانگران

Phenomenology for Therapists: Researching the Lived World 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Finlay
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر