موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بازاریابی
Marketing: The Core
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی

Marketing: The Core
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Roger Kerin and Steven Hartley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 148 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در معرفت شناسی تجربی
Advances in Experimental Epistemology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در معرفت شناسی تجربی

Advances in Experimental Epistemology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: James R. Beebe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر و ماجراجویی رهبری
The Art and Adventure of Leadership: Understanding Failure, Resilience and Success
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر و ماجراجویی رهبری

The Art and Adventure of Leadership: Understanding Failure, Resilience and Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Warren Bennis , Steven B. Sample and Rob Asghar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ورودی بازاریابی، اصلاح و به روزرسانی: جذب، تعامل، و شوق مشتریان فروشگاه
Inbound Marketing, Revised and Updated: Attract, Engage, and Delight Customers Online
نام کتاب:

دانلود کتاب ورودی بازاریابی، اصلاح و به روزرسانی: جذب، تعامل، و شوق مشتریان فروشگاه

Inbound Marketing, Revised and Updated: Attract, Engage, and Delight Customers Online
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Brian Halligan and Dharmesh Shah
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت: یک راهنمای مرجع کامل، سلامت در کودکان و خانواده
Wellbeing: A Complete Reference Guide, Wellbeing in Children and Families
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت: یک راهنمای مرجع کامل، سلامت در کودکان و خانواده

Wellbeing: A Complete Reference Guide, Wellbeing in Children and Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cary L. Cooper and Susan H. Landry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بحث و گفتگو در کلاس درس: درگیر کردن دانش آموزان خود با موضوع در کلاس
Discussion in the College Classroom: Getting Your Students Engaged and Participating in Person and Online
نام کتاب:

دانلود کتاب بحث و گفتگو در کلاس درس: درگیر کردن دانش آموزان خود با موضوع در کلاس

Discussion in the College Classroom: Getting Your Students Engaged and Participating in Person and Online
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Jay R. Howard and Maryellen Weimer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره روانشناسی: یک رویکرد یکپارچه مثبت روانی
Counseling Psychology: An Integrated Positive Psychological Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره روانشناسی: یک رویکرد یکپارچه مثبت روانی

Counseling Psychology: An Integrated Positive Psychological Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ruth Chu-Lien Chao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت نقدینگی: آموزه ریسک سرمایه گذاری
Liquidity Management: A Funding Risk Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت نقدینگی: آموزه ریسک سرمایه گذاری

Liquidity Management: A Funding Risk Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Aldo Soprano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دریافت مشترک و تفاوت های فردی
Synaesthesia and Individual Differences
نام کتاب:

دانلود کتاب دریافت مشترک و تفاوت های فردی

Synaesthesia and Individual Differences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aleksandra Maria Rogowska
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق، ادبیات، متافیزیک
The Sublime Seneca: Ethics, Literature, Metaphysics
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق، ادبیات، متافیزیک

The Sublime Seneca: Ethics, Literature, Metaphysics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Erik Gunderson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک
The Continuum Companion to Metaphysics
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک

The Continuum Companion to Metaphysics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Neil A. Manson and Robert W. Barnard
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب برای روانشناسان و سایر متخصصان بهداشت روانی: ترویج رفاه و درمان بیماریهایی روانی
Neuroscience for Psychologists and Other Mental Health Professionals: Promoting Well-Being and Treating Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب برای روانشناسان و سایر متخصصان بهداشت روانی: ترویج رفاه و درمان بیماریهایی روانی

Neuroscience for Psychologists and Other Mental Health Professionals: Promoting Well-Being and Treating Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dr. Jill Littrell PhD LCSW
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرگذشت نئو سایبرنتیک
Neocybernetics and Narrative
نام کتاب:

دانلود کتاب سرگذشت نئو سایبرنتیک

Neocybernetics and Narrative
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Bruce Clarke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات پدیدارشناسی: مقاله ای در روابط انسان و تکنولوژی
Postphenomenological Investigations: Essays on Human-Technology Relations
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات پدیدارشناسی: مقاله ای در روابط انسان و تکنولوژی

Postphenomenological Investigations: Essays on Human-Technology Relations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robert Rosenberger and Peter-Paul Verbeek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیق تقابل فرهنگی در روانشناسی
Cross-Cultural Research Methods in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق تقابل فرهنگی در روانشناسی

Cross-Cultural Research Methods in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Matsumoto and Fons J. R. van de Vijver
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایان علم
The End Of Science: Facing The Limits Of Knowledge In The Twilight Of The Scientific Age
نام کتاب:

دانلود کتاب پایان علم

The End Of Science: Facing The Limits Of Knowledge In The Twilight Of The Scientific Age
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: John Horgan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر مجدد اقتصادی
Re-Thinking Economics: Exploring the Work of Pierre Bourdieu
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر مجدد اقتصادی

Re-Thinking Economics: Exploring the Work of Pierre Bourdieu
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Asimina Christoforou and Michael Lainé
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christine M. Rubie-Davies , Jason M. Stephens and Penelope Watson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم، جامعه و محیط زیست: استفاده از انسان شناسی و فیزیک جهت توسعه پایدار
Science, Society and the Environment: Applying Anthropology and Physics to Sustainability
نام کتاب:

دانلود کتاب علم، جامعه و محیط زیست: استفاده از انسان شناسی و فیزیک جهت توسعه پایدار

Science, Society and the Environment: Applying Anthropology and Physics to Sustainability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Michael R. Dove and Daniel M. Kammen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان شناسی تاریخی
Trask's Historical Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان شناسی تاریخی

Trask's Historical Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Robert McColl Millar and Larry Trask
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر