موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های غیر انتفاعی
Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide for Dynamic Times
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های غیر انتفاعی

Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide for Dynamic Times
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Michael Allison and Jude Kaye
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برتری عملیاتی: سفر به ایجاد ارزش پایدار
Operational Excellence: Journey to Creating Sustainable Value
نام کتاب:

دانلود کتاب برتری عملیاتی: سفر به ایجاد ارزش پایدار

Operational Excellence: Journey to Creating Sustainable Value
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: John S. Mitchell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برآورد هزینه: روش ها و ابزار
Cost Estimation: Methods and Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب برآورد هزینه: روش ها و ابزار

Cost Estimation: Methods and Tools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gregory K. Mislick and Daniel A. Nussbaum
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای علم اعصاب شناختی حافظه
The Wiley Handbook on The Cognitive Neuroscience of Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای علم اعصاب شناختی حافظه

The Wiley Handbook on The Cognitive Neuroscience of Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donna Rose Addis , Morgan Barense and Audrey Duarte
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مالیخولیا: بیماری غربی
Melancholia: The Western Malady
نام کتاب:

دانلود کتاب مالیخولیا: بیماری غربی

Melancholia: The Western Malady
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matthew Bell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل در دستور زبان تولیدی: یک همراه و همدم تحقیقات
Control in Generative Grammar: A Research Companion
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل در دستور زبان تولیدی: یک همراه و همدم تحقیقات

Control in Generative Grammar: A Research Companion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Idan Landau
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخله در بحران: ارزیابی، درمان و تحقیقات
Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخله در بحران: ارزیابی، درمان و تحقیقات

Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kenneth Yeager and Albert Roberts
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خارج از شخصیت: مدرنیسم، اصالت حیات، حیات روانی
Out of Character: Modernism, Vitalism and Psychic Life
نام کتاب:

دانلود کتاب خارج از شخصیت: مدرنیسم، اصالت حیات، حیات روانی

Out of Character: Modernism, Vitalism and Psychic Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Omri Moses
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک مدیریت پروژه: مهارت های و بینش برای موفقیت تحویل پروژه
Understanding Project Management: Skills and Insights for Successful Project Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب درک مدیریت پروژه: مهارت های و بینش برای موفقیت تحویل پروژه

Understanding Project Management: Skills and Insights for Successful Project Delivery
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gary Straw
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات در طبقه بندی زبانی
Meanings and Prototypes: Studies in Linguistic Categorization
نام کتاب:

دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات در طبقه بندی زبانی

Meanings and Prototypes: Studies in Linguistic Categorization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: S.L. Tsohatzidis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیب زبان: خواندن، نوشتن، قدرت بیان
The Language of Composition: Reading, Writing, Rhetoric
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیب زبان: خواندن، نوشتن، قدرت بیان

The Language of Composition: Reading, Writing, Rhetoric
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Renee H. Shea , Lawrence Scanlon and Robin Dissin Aufses
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبران در حال توسعه با مربیگری اجرایی: تمرین و شواهد
Developing Leaders by Executive Coaching: Practice and Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبران در حال توسعه با مربیگری اجرایی: تمرین و شواهد

Developing Leaders by Executive Coaching: Practice and Evidence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Andromachi Athanasopoulou and Sue Dopson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم در سرزمین عجایب: افسانه علمی سلطنت ملکه ویکتوریا
Science in Wonderland: The scientific fairy tales of Victorian Britain
نام کتاب:

دانلود کتاب علم در سرزمین عجایب: افسانه علمی سلطنت ملکه ویکتوریا

Science in Wonderland: The scientific fairy tales of Victorian Britain
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Melanie Keene
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه روان شناسی
A History of Psycholinguistics: The Pre-Chomskyan Era
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه روان شناسی

A History of Psycholinguistics: The Pre-Chomskyan Era
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Willem Levelt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه برای عصر فوق
The Great Endarkenment: Philosophy for an Age of Hyperspecialization
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه برای عصر فوق

The Great Endarkenment: Philosophy for an Age of Hyperspecialization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Elijah Millgram
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات آکسفورد در معرفت شناسی
Oxford Studies in Epistemology Volume 5
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات آکسفورد در معرفت شناسی

Oxford Studies in Epistemology Volume 5
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Tamar Szabo Gendler and John Hawthorne
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده ها، شواهد و روش: شک و تردید و طبیعتگرایی مربوط به دانش و علیت
Ideas, Evidence, and Method: Hume's Skepticism and Naturalism concerning Knowledge and Causation
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده ها، شواهد و روش: شک و تردید و طبیعتگرایی مربوط به دانش و علیت

Ideas, Evidence, and Method: Hume's Skepticism and Naturalism concerning Knowledge and Causation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Graciela De Pierris
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اختلالات خلقی مقاوم به درمان
Treatment-Resistant Mood Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات خلقی مقاوم به درمان

Treatment-Resistant Mood Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roger McIntyre and Andre Carvalho
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان Headway
New Headway: Upper-Intermediate : Workbook + Ichecker with Key
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان Headway

New Headway: Upper-Intermediate : Workbook + Ichecker with Key
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: john and liz soars and jo mccual
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب فضیلت اخلاق
The Handbook of Virtue Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب فضیلت اخلاق

The Handbook of Virtue Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stan van Hooft
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر