موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جریان و مبانی روانشناسی مثبت
Flow and the Foundations of Positive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان و مبانی روانشناسی مثبت

Flow and the Foundations of Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mihaly Csikszentmihalyi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی بحرانی: تجسم تحقیقات برای تغییر اجتماعی
Critical Plays: Embodied Research for Social Change
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی بحرانی: تجسم تحقیقات برای تغییر اجتماعی

Critical Plays: Embodied Research for Social Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Anne Harris and Christine Sinclair
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کار متقابل فرهنگی: آموزش هویت، عبور از مرز و مبادله فرهنگی
Working Cross-Culturally: Identity Learning, Border Crossing and Culture Brokering
نام کتاب:

دانلود کتاب کار متقابل فرهنگی: آموزش هویت، عبور از مرز و مبادله فرهنگی

Working Cross-Culturally: Identity Learning, Border Crossing and Culture Brokering
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Michael Michie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر آزمایشگاهی: یک ابزار برای توسعه همکاری کار و آموزش و پرورش
The Change Laboratory: A Tool for Collaborative Development of Work and Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آزمایشگاهی: یک ابزار برای توسعه همکاری کار و آموزش و پرورش

The Change Laboratory: A Tool for Collaborative Development of Work and Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Jaakko Virkkunen and Denise Shelley Newnham
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهترین روش ها در بازاریابی و تاثیر آنها بر کیفیت زندگی
Best Practices in Marketing and their Impact on Quality of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب بهترین روش ها در بازاریابی و تاثیر آنها بر کیفیت زندگی

Best Practices in Marketing and their Impact on Quality of Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Helena Alves and José Luis Vázquez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تبادل مواد بدنی بشر: بازاندیشی بدن ها و بازار ها
Exchanging Human Bodily Material: Rethinking Bodies and Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب تبادل مواد بدنی بشر: بازاندیشی بدن ها و بازار ها

Exchanging Human Bodily Material: Rethinking Bodies and Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Klaus Hoeyer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جمعیت مصرف کننده و رفتار
Consumer Demographics and Behaviour: Markets are People
نام کتاب:

دانلود کتاب جمعیت مصرف کننده و رفتار

Consumer Demographics and Behaviour: Markets are People
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jo M. Martins , Farhat Yusuf and David A. Swanson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استدلال شرکت در پیشنهادهای قیمت تصاحب مناقصه
Corporate Argumentation in Takeover Bids
نام کتاب:

دانلود کتاب استدلال شرکت در پیشنهادهای قیمت تصاحب مناقصه

Corporate Argumentation in Takeover Bids
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Rudi Palmieri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چهارچوبها و ساختار ها در زبان استعاری
Frames and Constructions in Metaphoric Language
نام کتاب:

دانلود کتاب چهارچوبها و ساختار ها در زبان استعاری

Frames and Constructions in Metaphoric Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Karen Sullivan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت در دوره بازیابی بازار ها
Managing in Recovering Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت در دوره بازیابی بازار ها

Managing in Recovering Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: S. Chatterjee , N.P. Singh , D.P. Goyal and Narain Gupta
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره کودکان با مشکلات روانشناختی
Counselling Children with Psychological Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره کودکان با مشکلات روانشناختی

Counselling Children with Psychological Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Malavika Kapur
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات حیوانات و انسان ها: دیدگاه های تطبیقی
Emotions of Animals and Humans: Comparative Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات حیوانات و انسان ها: دیدگاه های تطبیقی

Emotions of Animals and Humans: Comparative Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Shigeru Watanabe and Stan Kuczaj
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شرکت ها در توسعه نرم افزار منبع باز: مدیریت نوآوری فراتر از مرز های شرکت
Firms in Open Source Software Development: Managing Innovation Beyond Firm Boundaries
نام کتاب:

دانلود کتاب شرکت ها در توسعه نرم افزار منبع باز: مدیریت نوآوری فراتر از مرز های شرکت

Firms in Open Source Software Development: Managing Innovation Beyond Firm Boundaries
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mario Schaarschmidt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآفرینی اجتماعی و کسب و کار اجتماعی: مقدمه و بحث با مطالعات موردی
Social Entrepreneurship and Social Business: An Introduction and Discussion with Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی اجتماعی و کسب و کار اجتماعی: مقدمه و بحث با مطالعات موردی

Social Entrepreneurship and Social Business: An Introduction and Discussion with Case Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Christine K. Volkmann and Kim Oliver Tokarski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهبردهای کنترل مدیریت فروش در بانکداری
Sales Management Control Strategies in Banking: Strategic Fit and Performance Impact
نام کتاب:

دانلود کتاب راهبردهای کنترل مدیریت فروش در بانکداری

Sales Management Control Strategies in Banking: Strategic Fit and Performance Impact
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Florian Mueller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکوژنومیک در روانپزشکی
Pharmacogenomics in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکوژنومیک در روانپزشکی

Pharmacogenomics in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: M. Schwab , W.P. Kaschka , E. Spina and W.F. Gattaz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب M سه گانه سازمانها: مرد، مدیریت و اسطوره
The Triple M of Organizations: Man, Management and Myth
نام کتاب:

دانلود کتاب M سه گانه سازمانها: مرد، مدیریت و اسطوره

The Triple M of Organizations: Man, Management and Myth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Edeltraud Hanappi-Egger
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آموزش و پرورش اوایل دوران کودکی در سه فرهنگ: چین، ژاپن و ایالات متحده آمریکا
Early Childhood Education in Three Cultures: China, Japan and the United States
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش و پرورش اوایل دوران کودکی در سه فرهنگ: چین، ژاپن و ایالات متحده آمریکا

Early Childhood Education in Three Cultures: China, Japan and the United States
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Liyan HUO , Susan B. NEUMAN and Atsushi NANAKIDA
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم اعصاب رفتار یا نگرش خصمانه و خشونت آمیز
Neuroscience of Aggression
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اعصاب رفتار یا نگرش خصمانه و خشونت آمیز

Neuroscience of Aggression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Klaus A. Miczek and Andreas Meyer-Lindenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تخلیه شهر: رویکرد میان رشته ای
City Evacuations: An Interdisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تخلیه شهر: رویکرد میان رشته ای

City Evacuations: An Interdisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: John Preston , Jane M Binner , Layla Branicki , Tobias Galla and Nick Jones
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر