موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روانشناسی سیاستمداران
The Psychology of Politicians 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی سیاستمداران

The Psychology of Politicians 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ashley Weinberg
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گوش دادن به قاتلان: درس ها آموخته از بیست سال من به عنوان یک کارشناس روانشناسی شاهد در موارد قتل
Listening to Killers: Lessons Learned from My Twenty Years as a Psychological Expert Witness in Murder Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب گوش دادن به قاتلان: درس ها آموخته از بیست سال من به عنوان یک کارشناس روانشناسی شاهد در موارد قتل

Listening to Killers: Lessons Learned from My Twenty Years as a Psychological Expert Witness in Murder Cases
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Garbarino
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ابتکارات پیشرفته در آموزش میان حرفه ای در ژاپن
Advanced Initiatives in Interprofessional Education in Japan: Japan Interprofessional Working and Education Network (JIPWEN)
نام کتاب:

دانلود کتاب ابتکارات پیشرفته در آموزش میان حرفه ای در ژاپن

Advanced Initiatives in Interprofessional Education in Japan: Japan Interprofessional Working and Education Network (JIPWEN)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Hideomi Watanabe a Misako Koizumi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مسائل فلسفی و دستاوردها
Thinking Things Through: An Introduction to Philosophical Issues and Achievements
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مسائل فلسفی و دستاوردها

Thinking Things Through: An Introduction to Philosophical Issues and Achievements
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Clark Glymour
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری (CBT): راهنمای درمانگر به با استفاده از روش پنج حوزه
CBT: A Clinician's Guide to Using the Five Areas Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری (CBT): راهنمای درمانگر به با استفاده از روش پنج حوزه

CBT: A Clinician's Guide to Using the Five Areas Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris Williams and Marie Chellingsworth
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری پیشرفته
Advanced Accounting for A2 Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری پیشرفته

Advanced Accounting for A2 Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Ian Harrison
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صحنه چشم انداز
Scene Vision: Making Sense of What We See
نام کتاب:

دانلود کتاب صحنه چشم انداز

Scene Vision: Making Sense of What We See
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Kestutis Kveraga and Moshe Bar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصالت حیات و تصویر علمی در علم زندگی پسا روشنگری، 2010-1800
Vitalism and the Scientific Image in Post-Enlightenment Life Science, 1800-2010
نام کتاب:

دانلود کتاب اصالت حیات و تصویر علمی در علم زندگی پسا روشنگری، 2010-1800

Vitalism and the Scientific Image in Post-Enlightenment Life Science, 1800-2010
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sebastian Normandin and Charles T. Wolfe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت عددی
The Oxford Handbook of Numerical Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت عددی

The Oxford Handbook of Numerical Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roi Cohen Kadosh and Ann Dowker
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گروه بازیابی: راهنمای تشکیل، هدایت، و کار با گروه برای اعتیاد و سلامت روان
Recovery Groups: A Guide to Creating, Leading, and Working With Groups For Addictions and Mental Health Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب گروه بازیابی: راهنمای تشکیل، هدایت، و کار با گروه برای اعتیاد و سلامت روان

Recovery Groups: A Guide to Creating, Leading, and Working With Groups For Addictions and Mental Health Conditions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Farris Kurtz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیرون از شخصیت: مدرنیسم، اصالت حیات، روان زندگی
Out of Character: Modernism, Vitalism, Psychic Life 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیرون از شخصیت: مدرنیسم، اصالت حیات، روان زندگی

Out of Character: Modernism, Vitalism, Psychic Life 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Omri Moses
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه احساسات
Doing Emotions History
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه احساسات

Doing Emotions History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan J. Matt and Peter N. Stearns
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی در زبان: معنای در حال ظهور
Language in Complexity: The Emerging Meaning
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی در زبان: معنای در حال ظهور

Language in Complexity: The Emerging Meaning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Francesco La Mantia , Ignazio Licata and Pietro Perconti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مدلسازی ریاضی و بی نظمی دینامیک
Introduction to Mathematical Modeling and Chaotic Dynamics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مدلسازی ریاضی و بی نظمی دینامیک

Introduction to Mathematical Modeling and Chaotic Dynamics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Ranjit Kumar Upadhyay and Satteluri R. K. Iyengar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر منطق
Introduction to Logic 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر منطق

Introduction to Logic 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Harry J Gensler
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات میان رشته ای در کاربرد، فرهنگ و جامعه
Interdisciplinary Studies in Pragmatics, Culture and Society
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات میان رشته ای در کاربرد، فرهنگ و جامعه

Interdisciplinary Studies in Pragmatics, Culture and Society
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Alessandro Capone and Jacob L. Mey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بینش تحقیقات در آموزش و یادگیری علم
Insights from Research in Science Teaching and Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب بینش تحقیقات در آموزش و یادگیری علم

Insights from Research in Science Teaching and Learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Nicos Papadouris , Angela Hadjigeorgiou and Costas Constantinou
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب در دفاع از شهود: مانیفستی جدید خردگرا
In Defense of Intuitions: A New Rationalist Manifesto
نام کتاب:

دانلود کتاب در دفاع از شهود: مانیفستی جدید خردگرا

In Defense of Intuitions: A New Rationalist Manifesto
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: A. Chapman , A. Ellis , R. Hanna , T. Hildebrand and H. Pickford
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هگل: سخنرانی در فلسفه تاریخ جهان، جلد اول: نسخه های خطی از مقدمه و سخنرانی های 1822-1823
Hegel: Lectures on the Philosophy of World History, Volume I: Manuscripts of the Introduction and the Lectures of 1822-1823
نام کتاب:

دانلود کتاب هگل: سخنرانی در فلسفه تاریخ جهان، جلد اول: نسخه های خطی از مقدمه و سخنرانی های 1822-1823

Hegel: Lectures on the Philosophy of World History, Volume I: Manuscripts of the Introduction and the Lectures of 1822-1823
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter C. Hodgson and Robert F. Brown
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه هگل از مسئولیت
Hegel's Theory of Responsibility
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه هگل از مسئولیت

Hegel's Theory of Responsibility
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mark Alznauer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر