موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت محدوده پروژه
Project Scope Management: A Practical Guide to Requirements for Engineering, Product, Construction, IT and Enterprise Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت محدوده پروژه

Project Scope Management: A Practical Guide to Requirements for Engineering, Product, Construction, IT and Enterprise Projects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Jamal Moustafaev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل پروژه مدیریت درست
Project Management Maturity Model, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل پروژه مدیریت درست

Project Management Maturity Model, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: J. Kent Crawford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مومیایی در سراسر جهان: دایره المعارف مومیایی در تاریخ، دین و فرهنگ عامه
Mummies around the World: An Encyclopedia of Mummies in History, Religion, and Popular Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب مومیایی در سراسر جهان: دایره المعارف مومیایی در تاریخ، دین و فرهنگ عامه

Mummies around the World: An Encyclopedia of Mummies in History, Religion, and Popular Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Matt Cardin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنگ در بالکان: تاریخچه دایره المعارفهای از سقوط امپراتوری عثمانی تا فروپاشی یوگسلاوی
War in the Balkans: An Encyclopedic History from the Fall of the Ottoman Empire to the Breakup of Yugoslavia
نام کتاب:

دانلود کتاب جنگ در بالکان: تاریخچه دایره المعارفهای از سقوط امپراتوری عثمانی تا فروپاشی یوگسلاوی

War in the Balkans: An Encyclopedic History from the Fall of the Ottoman Empire to the Breakup of Yugoslavia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Richard C. Hall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با فرایند تجزیه و تحلیل میانجیگری، اعتدال، و مشروط
Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با فرایند تجزیه و تحلیل میانجیگری، اعتدال، و مشروط

Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Andrew F. Hayes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی ضروری: تئوری و عمل
Essential Psychotherapies: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی ضروری: تئوری و عمل

Essential Psychotherapies: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stanley B. Messer and Alan S. Gurman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وقتی کسی که شما دوست دارید دچار استرس پس از سانحه می شود: چه انتظاراتی و چه می توانید انجام دهید
When Someone You Love Suffers from Posttraumatic Stress: What to Expect and What You Can Do
نام کتاب:

دانلود کتاب وقتی کسی که شما دوست دارید دچار استرس پس از سانحه می شود: چه انتظاراتی و چه می توانید انجام دهید

When Someone You Love Suffers from Posttraumatic Stress: What to Expect and What You Can Do
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Claudia Zayfert and Jason C. DeViva
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر تربیت: چگونه علم رفتار انسان می تواند زندگی ما و جهان ما را بهبود بخشد
The Nurture Effect: How the Science of Human Behavior Can Improve Our Lives and Our World
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر تربیت: چگونه علم رفتار انسان می تواند زندگی ما و جهان ما را بهبود بخشد

The Nurture Effect: How the Science of Human Behavior Can Improve Our Lives and Our World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anthony Biglan, Steven C. Hayes and David Sloan Wilson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه راه ترانس تشخیصی در مورد تدوین و تنظیم درمان: راهنمایی های عملی برای تصمیم گیری بالینی
The Transdiagnostic Road Map to Case Formulation and Treatment Planning: Practical Guidance for Clinical Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه راه ترانس تشخیصی در مورد تدوین و تنظیم درمان: راهنمایی های عملی برای تصمیم گیری بالینی

The Transdiagnostic Road Map to Case Formulation and Treatment Planning: Practical Guidance for Clinical Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Rochelle I. Frank , Joan Davidson and Jacqueline B. Persons
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور ذهن، پذیرش، و تکامل روان
Mindfulness, Acceptance, and the Psychodynamic Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن، پذیرش، و تکامل روان

Mindfulness, Acceptance, and the Psychodynamic Evolution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jason M. Stewart, George Stricker and Steven C. Hayes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیب عناصر پذیرش و تعهد درمان (ACT) و تئوری چارچوب رابطه ای (RFT) در روابط
ACT and RFT in Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیب عناصر پذیرش و تعهد درمان (ACT) و تئوری چارچوب رابطه ای (RFT) در روابط

ACT and RFT in Relationships
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: JoAnne Dahl , Ian Stewart , Christopher Martell, Jonathan S Kaplan and Robyn D Walser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی روان رنجور خویی و شرم
Psychology of Neuroticism and Shame
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی روان رنجور خویی و شرم

Psychology of Neuroticism and Shame
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Raymond G. Jackson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مباحث مرزی در مشاوره: نقش ها و مسئولیت های متعدد
Boundary Issues in Counseling: Multiple Roles and Responsibilities, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث مرزی در مشاوره: نقش ها و مسئولیت های متعدد

Boundary Issues in Counseling: Multiple Roles and Responsibilities, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Herlihy and Gerald Corey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل مربوط به چند فرهنگی در مشاوره
Multicultural Issues in Counseling: New Approach to Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مربوط به چند فرهنگی در مشاوره

Multicultural Issues in Counseling: New Approach to Diversity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Courtland C. Lee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظارت بالینی در حرفه ای های امداد: راهنمای عملی
Clinical Supervision in the Helping Professions: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب نظارت بالینی در حرفه ای های امداد: راهنمای عملی

Clinical Supervision in the Helping Professions: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerald Corey
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره برای چند فرهنگی و عدالت اجتماعی: یکپارچه سازی، تئوری و کاربرد
Counseling for Multiculturalism and Social Justice: Integration, Theory, and Application, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره برای چند فرهنگی و عدالت اجتماعی: یکپارچه سازی، تئوری و کاربرد

Counseling for Multiculturalism and Social Justice: Integration, Theory, and Application, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Manivong J. Ratts and Paul B. Pedersen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داستان سرایی استراتژیک: چگونگی ارائه کسب و کار متقاعد کننده
Strategic Storytelling: How to Create Persuasive Business Presentations
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان سرایی استراتژیک: چگونگی ارائه کسب و کار متقاعد کننده

Strategic Storytelling: How to Create Persuasive Business Presentations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dave McKinsey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر فروش مشاوره ای در IT
The Art of Consultative Selling in IT: Taking Blue Ocean Strategy a Step Ahead
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر فروش مشاوره ای در IT

The Art of Consultative Selling in IT: Taking Blue Ocean Strategy a Step Ahead
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Venkatesh Upadrista
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات رفتاری شدید در عقب مانده های ذهنی: رویکردها به دارو بدون درمان
Severe Behavior Disorders in the Mentally Retarded: Nondrug Approaches to Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات رفتاری شدید در عقب مانده های ذهنی: رویکردها به دارو بدون درمان

Severe Behavior Disorders in the Mentally Retarded: Nondrug Approaches to Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rowland P. Barrett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزش و فروش کسب و کار شما: راهنمای سریع تجاری
Valuing and Selling Your Business: A Quick Guide to Cashing In
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزش و فروش کسب و کار شما: راهنمای سریع تجاری

Valuing and Selling Your Business: A Quick Guide to Cashing In
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Tim McDaniel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر