موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب برنامه ریزی پروژه و موفقیت پروژه: 25٪ راه حل (بهترین روش و پیشرفت در مدیریت)
Project Planning and Project Success: The 25% Solution
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی پروژه و موفقیت پروژه: 25٪ راه حل (بهترین روش و پیشرفت در مدیریت)

Project Planning and Project Success: The 25% Solution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Pedro Serrador
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنسوی ضربه روحی
Beyond Trauma: Cultural and Societal Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنسوی ضربه روحی

Beyond Trauma: Cultural and Societal Dynamics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rolf J. Kleber , Charles R. Figley and Berthold P.R. Gersons
سال انتشار: 1995
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ايجاد حس: هنر تمرین و تحول درمان
Making Sense: Art Practice and Transformative Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب ايجاد حس: هنر تمرین و تحول درمان

Making Sense: Art Practice and Transformative Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Lorna Collins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیکشنری دکارت
The Descartes Dictionary
نام کتاب:

دانلود کتاب دیکشنری دکارت

The Descartes Dictionary
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Kurt Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب با تفکر داروین
Reflecting on Darwin
نام کتاب:

دانلود کتاب با تفکر داروین

Reflecting on Darwin
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Eckart Voigts , Barbara Schaff and Monika Pietrzak-franger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی رهبر پروژه: تسلط خدمات مبتنی بر رهبری پروژه
The Strategic Project Leader: Mastering Service-Based Project Leadership
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی رهبر پروژه: تسلط خدمات مبتنی بر رهبری پروژه

The Strategic Project Leader: Mastering Service-Based Project Leadership
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jack Ferraro
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی CIO: تغییر حرکت کسب و کار شرکت
The Strategic CIO: Changing the Dynamics of the Business Enterprise
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی CIO: تغییر حرکت کسب و کار شرکت

The Strategic CIO: Changing the Dynamics of the Business Enterprise
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Philip Weinzimer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوشه بندی داده ها:الگوریتم ها و کاربردها
Data Clustering: Algorithms and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب خوشه بندی داده ها:الگوریتم ها و کاربردها

Data Clustering: Algorithms and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Charu C. Aggarwal and Chandan K. Reddy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطر مقابل و بودجه: داستان دو  پازلی
Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles
نام کتاب:

دانلود کتاب خطر مقابل و بودجه: داستان دو پازلی

Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stéphane Crépey, Tomasz R. Bielecki and Damiano Brigo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت های شبکه سازی در محیط های رقابتی آشفته: داستان موفقیت کسب و کار
Building Network Capabilities in Turbulent Competitive Environments: Business Success Stories from the BRICs
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت های شبکه سازی در محیط های رقابتی آشفته: داستان موفقیت کسب و کار

Building Network Capabilities in Turbulent Competitive Environments: Business Success Stories from the BRICs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Paul Hong and YoungWon Park
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قدرت مدیریت سرمایه گذاری عمومی: منابع تبدیل به دارایی های رشد
The Power of Public Investment Management: Transforming Resources Into Assets for Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب قدرت مدیریت سرمایه گذاری عمومی: منابع تبدیل به دارایی های رشد

The Power of Public Investment Management: Transforming Resources Into Assets for Growth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Anand Rajaram , Kai Kaiser , Tuan Minh Le , Jay-Hyung Kim and Jonas Frank
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واقعیتها در بازیابی سرقت دارایی
Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery
نام کتاب:

دانلود کتاب واقعیتها در بازیابی سرقت دارایی

Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Larissa Gray , Kjetil Hansen, Pranvera Recica-Kirkbride and Linnea Mills
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای  آموزش مهارتهای درمان رفتار دیالکتیکی
DBT Skills Training Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارتهای درمان رفتار دیالکتیکی

DBT Skills Training Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marsha M. Linehan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جعبه ابزار بهبود حالت : استراتژی اثبات شده برای جلوگیری از افسردگی
The Mood Repair Toolkit: Proven Strategies to Prevent the Blues from Turning into Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب جعبه ابزار بهبود حالت : استراتژی اثبات شده برای جلوگیری از افسردگی

The Mood Repair Toolkit: Proven Strategies to Prevent the Blues from Turning into Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David A. Clark
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و عاطفه
Handbook of Cognition and Emotion
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و عاطفه

Handbook of Cognition and Emotion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael D. Robinson, Edward R. Watkins and Eddie Harmon-Jones
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت پزشک برای تلاش کودکان و نوجوانان برای مبارزه با بیماری
The Practitioner Guide to Skills Training for Struggling Kids
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت پزشک برای تلاش کودکان و نوجوانان برای مبارزه با بیماری

The Practitioner Guide to Skills Training for Struggling Kids
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael L. Bloomquist
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری متقارن اختلال استرس پس از سانحه
Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Harnessing the Healing Power of Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری متقارن اختلال استرس پس از سانحه

Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Harnessing the Healing Power of Relationships
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Candice M. Monson and Steffany J. Fredman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت
Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت

Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas Vakoch and Fernando Castrillón
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملکرد اجرایی
Handbook of Executive Functioning
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملکرد اجرایی

Handbook of Executive Functioning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sam Goldstein and Jack A. Naglieri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصاحبه مراقبت اولیه: یادگیری از طریق نقش بازی
Primary Care Interviewing: Learning Through Role Play
نام کتاب:

دانلود کتاب مصاحبه مراقبت اولیه: یادگیری از طریق نقش بازی

Primary Care Interviewing: Learning Through Role Play
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Binder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر