موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب با تفکر داروین
Reflecting on Darwin
نام کتاب:

دانلود کتاب با تفکر داروین

Reflecting on Darwin
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Eckart Voigts , Barbara Schaff and Monika Pietrzak-franger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی رهبر پروژه: تسلط خدمات مبتنی بر رهبری پروژه
The Strategic Project Leader: Mastering Service-Based Project Leadership
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی رهبر پروژه: تسلط خدمات مبتنی بر رهبری پروژه

The Strategic Project Leader: Mastering Service-Based Project Leadership
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jack Ferraro
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی CIO: تغییر حرکت کسب و کار شرکت
The Strategic CIO: Changing the Dynamics of the Business Enterprise
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی CIO: تغییر حرکت کسب و کار شرکت

The Strategic CIO: Changing the Dynamics of the Business Enterprise
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Philip Weinzimer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوشه بندی داده ها:الگوریتم ها و کاربردها
Data Clustering: Algorithms and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب خوشه بندی داده ها:الگوریتم ها و کاربردها

Data Clustering: Algorithms and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Charu C. Aggarwal and Chandan K. Reddy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطر مقابل و بودجه: داستان دو  پازلی
Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles
نام کتاب:

دانلود کتاب خطر مقابل و بودجه: داستان دو پازلی

Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stéphane Crépey, Tomasz R. Bielecki and Damiano Brigo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت های شبکه سازی در محیط های رقابتی آشفته: داستان موفقیت کسب و کار
Building Network Capabilities in Turbulent Competitive Environments: Business Success Stories from the BRICs
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت های شبکه سازی در محیط های رقابتی آشفته: داستان موفقیت کسب و کار

Building Network Capabilities in Turbulent Competitive Environments: Business Success Stories from the BRICs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Paul Hong and YoungWon Park
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قدرت مدیریت سرمایه گذاری عمومی: منابع تبدیل به دارایی های رشد
The Power of Public Investment Management: Transforming Resources Into Assets for Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب قدرت مدیریت سرمایه گذاری عمومی: منابع تبدیل به دارایی های رشد

The Power of Public Investment Management: Transforming Resources Into Assets for Growth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Anand Rajaram , Kai Kaiser , Tuan Minh Le , Jay-Hyung Kim and Jonas Frank
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واقعیتها در بازیابی سرقت دارایی
Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery
نام کتاب:

دانلود کتاب واقعیتها در بازیابی سرقت دارایی

Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Larissa Gray , Kjetil Hansen, Pranvera Recica-Kirkbride and Linnea Mills
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای  آموزش مهارتهای درمان رفتار دیالکتیکی
DBT Skills Training Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارتهای درمان رفتار دیالکتیکی

DBT Skills Training Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marsha M. Linehan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جعبه ابزار بهبود حالت : استراتژی اثبات شده برای جلوگیری از افسردگی
The Mood Repair Toolkit: Proven Strategies to Prevent the Blues from Turning into Depression
نام کتاب:

دانلود کتاب جعبه ابزار بهبود حالت : استراتژی اثبات شده برای جلوگیری از افسردگی

The Mood Repair Toolkit: Proven Strategies to Prevent the Blues from Turning into Depression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David A. Clark
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و عاطفه
Handbook of Cognition and Emotion
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و عاطفه

Handbook of Cognition and Emotion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael D. Robinson, Edward R. Watkins and Eddie Harmon-Jones
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت پزشک برای تلاش کودکان و نوجوانان برای مبارزه با بیماری
The Practitioner Guide to Skills Training for Struggling Kids
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت پزشک برای تلاش کودکان و نوجوانان برای مبارزه با بیماری

The Practitioner Guide to Skills Training for Struggling Kids
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael L. Bloomquist
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری متقارن اختلال استرس پس از سانحه
Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Harnessing the Healing Power of Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری متقارن اختلال استرس پس از سانحه

Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Harnessing the Healing Power of Relationships
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Candice M. Monson and Steffany J. Fredman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت
Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت

Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas Vakoch and Fernando Castrillón
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملکرد اجرایی
Handbook of Executive Functioning
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملکرد اجرایی

Handbook of Executive Functioning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sam Goldstein and Jack A. Naglieri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصاحبه مراقبت اولیه: یادگیری از طریق نقش بازی
Primary Care Interviewing: Learning Through Role Play
نام کتاب:

دانلود کتاب مصاحبه مراقبت اولیه: یادگیری از طریق نقش بازی

Primary Care Interviewing: Learning Through Role Play
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Binder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی سیستم های بشر: کار و زندگی روزمره
Cognitive Neuroscience of Human Systems: Work and Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی سیستم های بشر: کار و زندگی روزمره

Cognitive Neuroscience of Human Systems: Work and Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris Forsythe , Huafei Liao , Michael Christopher Stefan Trumbo and Rogelio E. Cardona-Rivera
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف خدمات بشر و تنوع
Encyclopedia of Human Services and Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف خدمات بشر و تنوع

Encyclopedia of Human Services and Diversity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Linwood Cousins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 51.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف اخلاق عدالت کیفری
Encyclopedia of Criminal Justice Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف اخلاق عدالت کیفری

Encyclopedia of Criminal Justice Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Bruce A. Arrigo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیس در رویدادهای مهم: دیدگاه در سراسر جهان
Policing Major Events: Perspectives from Around the World
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیس در رویدادهای مهم: دیدگاه در سراسر جهان

Policing Major Events: Perspectives from Around the World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: James F. Albrecht, Martha Christine Dow , Darryl Plecas and Dilip K. Das
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر