موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زندگی در بازارهای مالی
Life in the Financial Markets: How They Really Work And Why They Matter To You
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در بازارهای مالی

Life in the Financial Markets: How They Really Work And Why They Matter To You
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Daniel Lacalle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بانکداری مرکزی: نظریه و عمل در حفظ پولی و ثبات مالی
Central Banking: Theory and Practice in Sustaining Monetary and Financial Stability
نام کتاب:

دانلود کتاب بانکداری مرکزی: نظریه و عمل در حفظ پولی و ثبات مالی

Central Banking: Theory and Practice in Sustaining Monetary and Financial Stability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Thammarak Moenjak
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموع جدید انگلیسی
New Total English Intermediate Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموع جدید انگلیسی

New Total English Intermediate Workbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anthony Cosgrove
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب SAP ABAP:کاربرد برنامه نویسی پیشرفته کسب و کار
SAP ABAP: Hands-On Test Projects with Business Scenarios
نام کتاب:

دانلود کتاب SAP ABAP:کاربرد برنامه نویسی پیشرفته کسب و کار

SAP ABAP: Hands-On Test Projects with Business Scenarios
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Sushil Markandeya and Kaushik Roy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 60 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت
Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت

Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Stephen P., Coulter, Mary, Bergman and tagg Robbins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 122.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوستن به همدیگر: نظریه گروه و مهارت گروه
Joining Together: Group Theory and Group Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوستن به همدیگر: نظریه گروه و مهارت گروه

Joining Together: Group Theory and Group Skills
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David H. Johnson and Frank P. Johnson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 39 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه های شخصیت
Personality Theories
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های شخصیت

Personality Theories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Engler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انقلاب بزرگ دادهها
Big Data Revolution: What farmers, doctors and insurance agents teach us about discovering big data patterns
نام کتاب:

دانلود کتاب انقلاب بزرگ دادهها

Big Data Revolution: What farmers, doctors and insurance agents teach us about discovering big data patterns
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Rob Thomas and Patrick McSharry
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بحث مدیریت عمومی: چالش های مدیریت، انتخاب و فرصت
Debating Public Administration: Management Challenges, Choices, and Opportunities
نام کتاب:

دانلود کتاب بحث مدیریت عمومی: چالش های مدیریت، انتخاب و فرصت

Debating Public Administration: Management Challenges, Choices, and Opportunities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Robert F. Durant and Jennifer R.S. Durant
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک سرمایه گذاری
Enterprise Risk Management: A Guide for Government Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک سرمایه گذاری

Enterprise Risk Management: A Guide for Government Professionals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Karen Hardy and Allen Runnels
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت و ساز روانشناختی هیجانات
The Psychological Construction of Emotion
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز روانشناختی هیجانات

The Psychological Construction of Emotion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lisa Feldman Barrett, James A. Russell and Joseph E. LeDoux
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدران طلاق گرفته و خانواده آنها
Divorced Fathers and Their Families: Legal, Economic, and Emotional Dilemmas
نام کتاب:

دانلود کتاب پدران طلاق گرفته و خانواده آنها

Divorced Fathers and Their Families: Legal, Economic, and Emotional Dilemmas
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Florence W. Kaslow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادغام، تملک، تحریم ها، و دیگر تجدید ساختارها
Mergers, Acquisitions, Divestitures, and Other Restructurings
نام کتاب:

دانلود کتاب ادغام، تملک، تحریم ها، و دیگر تجدید ساختارها

Mergers, Acquisitions, Divestitures, and Other Restructurings
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul Pignataro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرزهای شناخت
The Bounds of Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب مرزهای شناخت

The Bounds of Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Frederick Adams and Kenneth Aizawa
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مطالعات مدیریت بین المللی و فرهنگی
International and Cross-Cultural Management Studies: A Postcolonial Reading
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات مدیریت بین المللی و فرهنگی

International and Cross-Cultural Management Studies: A Postcolonial Reading
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jack Gavin and Robert Westwood
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت معاصر پروژه
Contemporary Project Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت معاصر پروژه

Contemporary Project Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Timothy Kloppenborg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تحقیق و آمار در روانشناسی
Research Methods and Statistics in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تحقیق و آمار در روانشناسی

Research Methods and Statistics in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hugh Coolican
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل در زبان انگلیسی: روش شناختی معنایی
Conversion in English: A Cognitive Semantic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل در زبان انگلیسی: روش شناختی معنایی

Conversion in English: A Cognitive Semantic Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Sandor Martsa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملکه شغلها: ظهور و سقوط پرستیژ پزشکی و قدرت در امریکا
Queen of the Professions: The Rise and Decline of Medical Prestige and Power in America
نام کتاب:

دانلود کتاب ملکه شغلها: ظهور و سقوط پرستیژ پزشکی و قدرت در امریکا

Queen of the Professions: The Rise and Decline of Medical Prestige and Power in America
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Charles E. McClelland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تجزیه و تحلیل موقعیت
Foundations of Location Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تجزیه و تحلیل موقعیت

Foundations of Location Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: H. A. Eiselt and Vladimir Marianov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر