موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شکل پذیری سازمانی: چگونگی تغییر، تطبیق، و اکسل
Corporate Plasticity: How to Change, Adapt, and Excel
نام کتاب:

دانلود کتاب شکل پذیری سازمانی: چگونگی تغییر، تطبیق، و اکسل

Corporate Plasticity: How to Change, Adapt, and Excel
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Laurent Chevreux, Wim Plaizier, Christian Schuh, Wayne Brown and Alenka Triplat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چهار بینش عقل تجارت
The Four Intelligences of the Business Mind: How to Rewire Your Brain and Your Business for Success
نام کتاب:

دانلود کتاب چهار بینش عقل تجارت

The Four Intelligences of the Business Mind: How to Rewire Your Brain and Your Business for Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Valeh Nazemoff
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متحد کردن قبایل: برای شاغلین و موفقیت کسب و کار
Unite the Tribes: Ending Turf Wars for Career and Business Success
نام کتاب:

دانلود کتاب متحد کردن قبایل: برای شاغلین و موفقیت کسب و کار

Unite the Tribes: Ending Turf Wars for Career and Business Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Christopher Duncan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی مالی شرکت ها و  پروژه
Corporate and Project Finance Modeling: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی مالی شرکت ها و پروژه

Corporate and Project Finance Modeling: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Edward Bodmer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابیافتن موفقیت پایدار در شرکتهای بزرگ
The Soft Edge: Where Great Companies Find Lasting Success
نام کتاب:

دانلود کتابیافتن موفقیت پایدار در شرکتهای بزرگ

The Soft Edge: Where Great Companies Find Lasting Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rich Karlgaard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه  آزمون CPAexcel 2014
CPAexcel Exam Review 2014 Study Guide, Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه آزمون CPAexcel 2014

CPAexcel Exam Review 2014 Study Guide, Regulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطلاحات و افعال عبارتی
Idioms & Phrasal Verbs : Learn and Practise English Vocabulary
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات و افعال عبارتی

Idioms & Phrasal Verbs : Learn and Practise English Vocabulary
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ruth Gairns and Stuart Redman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 40.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک کودک آزاری و مسامحه
Understanding Child Abuse and Neglect
نام کتاب:

دانلود کتاب درک کودک آزاری و مسامحه

Understanding Child Abuse and Neglect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cynthia Crosson-Tower
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جمله ترکیبی
Sentence-Combining Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب جمله ترکیبی

Sentence-Combining Workbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: by Pam Altman . Mari Caro , Lisa Metge-Egan and Leslie Roberts
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روان درمانی صحیح
A Guide to Integral Psychotherapy: Complexity, Integration, and Spirituality in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روان درمانی صحیح

A Guide to Integral Psychotherapy: Complexity, Integration, and Spirituality in Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark D. Forman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعامل رهبری: ایجاد یک فرهنگ برای غلبه بر عدم مشارکت کارکنان
Engaged Leadership: Building a Culture to Overcome Employee Disengagement
نام کتاب:

دانلود کتاب تعامل رهبری: ایجاد یک فرهنگ برای غلبه بر عدم مشارکت کارکنان

Engaged Leadership: Building a Culture to Overcome Employee Disengagement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Clint Swindall
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقایسه مدیریت اضطراری: بررسی پاسخ جهانی و منطقه ای در برابر سوانح
Comparative Emergency Management: Examining Global and Regional Responses to Disasters
نام کتاب:

دانلود کتاب مقایسه مدیریت اضطراری: بررسی پاسخ جهانی و منطقه ای در برابر سوانح

Comparative Emergency Management: Examining Global and Regional Responses to Disasters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: DeMond Shondell Miller and Jason David Rivera
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوره ای روانپویشی و معطوف به خود
Cyclical Psychodynamics and the Contextual Self: The Inner World, the Intimate World, and the World of Culture and Society
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره ای روانپویشی و معطوف به خود

Cyclical Psychodynamics and the Contextual Self: The Inner World, the Intimate World, and the World of Culture and Society
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul L. Wachtel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقارن مخالف پویا و نحو اختلاط اسم
Dynamic Antisymmetry and the Syntax of Noun Incorporation
نام کتاب:

دانلود کتاب تقارن مخالف پویا و نحو اختلاط اسم

Dynamic Antisymmetry and the Syntax of Noun Incorporation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Michael Barrie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش و پژوهش تلفظ  انگلیسی
Teaching and Researching the Pronunciation of English: Studies in Honour of Wlodzimierz Sobkowiak
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش و پژوهش تلفظ انگلیسی

Teaching and Researching the Pronunciation of English: Studies in Honour of Wlodzimierz Sobkowiak
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ewa Waniek-Klimczak and Miroslaw Pawlak
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط فشرده کوتاه مدت پویا روان درمانی
Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: A Roadmap to the Unconscious
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط فشرده کوتاه مدت پویا روان درمانی

Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: A Roadmap to the Unconscious
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Josette ten Have-de Labije and Robert J. Neborsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر کودک: یادگیری مبتنی بر مغز برای سال های اولیه
The Thinking Child: Brain-based learning for the early years foundation stage
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر کودک: یادگیری مبتنی بر مغز برای سال های اولیه

The Thinking Child: Brain-based learning for the early years foundation stage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Nicola Call
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه برای پروژه های مربوط با فناوری اطلاعات
Project Management for It-Related Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه برای پروژه های مربوط با فناوری اطلاعات

Project Management for It-Related Projects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Roger Ireland , Brian West and Norman Smith
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور ذهن، پذیرش، و روانشناسی مثبت
Mindfulness, Acceptance, and Positive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن، پذیرش، و روانشناسی مثبت

Mindfulness, Acceptance, and Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Todd B. Kashdan and Joseph Ciarrochi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم هیجانی
Handbook of Emotion Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم هیجانی

Handbook of Emotion Regulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James J. Gross
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر