موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصطلاحات و افعال عبارتی
Idioms & Phrasal Verbs : Learn and Practise English Vocabulary
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات و افعال عبارتی

Idioms & Phrasal Verbs : Learn and Practise English Vocabulary
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ruth Gairns and Stuart Redman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 40.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک کودک آزاری و مسامحه
Understanding Child Abuse and Neglect
نام کتاب:

دانلود کتاب درک کودک آزاری و مسامحه

Understanding Child Abuse and Neglect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cynthia Crosson-Tower
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جمله ترکیبی
Sentence-Combining Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب جمله ترکیبی

Sentence-Combining Workbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: by Pam Altman . Mari Caro , Lisa Metge-Egan and Leslie Roberts
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روان درمانی صحیح
A Guide to Integral Psychotherapy: Complexity, Integration, and Spirituality in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روان درمانی صحیح

A Guide to Integral Psychotherapy: Complexity, Integration, and Spirituality in Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark D. Forman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعامل رهبری: ایجاد یک فرهنگ برای غلبه بر عدم مشارکت کارکنان
Engaged Leadership: Building a Culture to Overcome Employee Disengagement
نام کتاب:

دانلود کتاب تعامل رهبری: ایجاد یک فرهنگ برای غلبه بر عدم مشارکت کارکنان

Engaged Leadership: Building a Culture to Overcome Employee Disengagement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Clint Swindall
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقایسه مدیریت اضطراری: بررسی پاسخ جهانی و منطقه ای در برابر سوانح
Comparative Emergency Management: Examining Global and Regional Responses to Disasters
نام کتاب:

دانلود کتاب مقایسه مدیریت اضطراری: بررسی پاسخ جهانی و منطقه ای در برابر سوانح

Comparative Emergency Management: Examining Global and Regional Responses to Disasters
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: DeMond Shondell Miller and Jason David Rivera
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوره ای روانپویشی و معطوف به خود
Cyclical Psychodynamics and the Contextual Self: The Inner World, the Intimate World, and the World of Culture and Society
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره ای روانپویشی و معطوف به خود

Cyclical Psychodynamics and the Contextual Self: The Inner World, the Intimate World, and the World of Culture and Society
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul L. Wachtel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقارن مخالف پویا و نحو اختلاط اسم
Dynamic Antisymmetry and the Syntax of Noun Incorporation
نام کتاب:

دانلود کتاب تقارن مخالف پویا و نحو اختلاط اسم

Dynamic Antisymmetry and the Syntax of Noun Incorporation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Michael Barrie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش و پژوهش تلفظ  انگلیسی
Teaching and Researching the Pronunciation of English: Studies in Honour of Wlodzimierz Sobkowiak
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش و پژوهش تلفظ انگلیسی

Teaching and Researching the Pronunciation of English: Studies in Honour of Wlodzimierz Sobkowiak
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ewa Waniek-Klimczak and Miroslaw Pawlak
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط فشرده کوتاه مدت پویا روان درمانی
Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: A Roadmap to the Unconscious
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط فشرده کوتاه مدت پویا روان درمانی

Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: A Roadmap to the Unconscious
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Josette ten Have-de Labije and Robert J. Neborsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر کودک: یادگیری مبتنی بر مغز برای سال های اولیه
The Thinking Child: Brain-based learning for the early years foundation stage
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر کودک: یادگیری مبتنی بر مغز برای سال های اولیه

The Thinking Child: Brain-based learning for the early years foundation stage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Nicola Call
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه برای پروژه های مربوط با فناوری اطلاعات
Project Management for It-Related Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه برای پروژه های مربوط با فناوری اطلاعات

Project Management for It-Related Projects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Roger Ireland , Brian West and Norman Smith
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور ذهن، پذیرش، و روانشناسی مثبت
Mindfulness, Acceptance, and Positive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن، پذیرش، و روانشناسی مثبت

Mindfulness, Acceptance, and Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Todd B. Kashdan and Joseph Ciarrochi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم هیجانی
Handbook of Emotion Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم هیجانی

Handbook of Emotion Regulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James J. Gross
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نویسندگی پس از بازنشستگی
Writing after Retirement: Tips from Successful Retired Writers
نام کتاب:

دانلود کتاب نویسندگی پس از بازنشستگی

Writing after Retirement: Tips from Successful Retired Writers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Carol Smallwood and Christine Redman-Waldeyer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه معنایی طبیعی زبان
The Semantic Representation of Natural Language
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه معنایی طبیعی زبان

The Semantic Representation of Natural Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Michael Levison, Greg Lessard , Craig Thomas and Matthew Donald
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکار شغلی پس از 50
Job Hunting After 50
نام کتاب:

دانلود کتاب شکار شغلی پس از 50

Job Hunting After 50
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Carol Silvis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان نویسندگان، دانش آموزان و معلمان
Essential Grammar for Today's Writers, Students, and Teachers
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان نویسندگان، دانش آموزان و معلمان

Essential Grammar for Today's Writers, Students, and Teachers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Nancy Sullivan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه انسانی، زبان و آینده بشریت
Human Development, Language and the Future of Mankind: The Madness of Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه انسانی، زبان و آینده بشریت

Human Development, Language and the Future of Mankind: The Madness of Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Louis S. Berger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت و اندازه گیری عملکرد در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی
Managing and Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations: An Integrated Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت و اندازه گیری عملکرد در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

Managing and Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations: An Integrated Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Theodore H. Poister , Maria P. Aristigueta and Jeremy L. Hall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر