موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مسائل مهم در نوروسایکولوژی
The Neuropsychology of Attention
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مهم در نوروسایکولوژی

The Neuropsychology of Attention
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ronald A. Cohen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی درطی قرون
Abnormal Psychology across the Ages
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی درطی قرون

Abnormal Psychology across the Ages
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thomas Plante
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار مصرف کننده: چشم انداز اروپا
Consumer Behaviour: A European Outlook
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار مصرف کننده: چشم انداز اروپا

Consumer Behaviour: A European Outlook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Leon G. Schiffman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وحدت ذهن
Unifying the Mind: Cognitive Representations as Graphical Models
نام کتاب:

دانلود کتاب وحدت ذهن

Unifying the Mind: Cognitive Representations as Graphical Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Danks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتخاب توسعه و ترکیب: استراتژی برای ایجاد درآمد، حرکت جهتدار، و کاهش خطر
The Complete Book of Option Spreads and Combinations: Strategies for Income Generation, Directional Moves, and Risk Reduction (Wiley Trading)
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب توسعه و ترکیب: استراتژی برای ایجاد درآمد، حرکت جهتدار، و کاهش خطر

The Complete Book of Option Spreads and Combinations: Strategies for Income Generation, Directional Moves, and Risk Reduction (Wiley Trading)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Scott Nations
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنگ سرد
The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped from America's Grasp
نام کتاب:

دانلود کتاب جنگ سرد

The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped from America's Grasp
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marin Katusa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی جهانی روانشناسی: روش علمی در علوم رفتاری
Investigating the Psychological World: Scientific Method in the Behavioral Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی جهانی روانشناسی: روش علمی در علوم رفتاری

Investigating the Psychological World: Scientific Method in the Behavioral Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian D. Haig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار مغز و ریشه های آن: در توسعه و در تکامل رفتار و ذهن
Brain Structure and Its Origins: in Development and in Evolution of Behavior and the Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار مغز و ریشه های آن: در توسعه و در تکامل رفتار و ذهن

Brain Structure and Its Origins: in Development and in Evolution of Behavior and the Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerald E. Schneider
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز شناختی-عاطفی: از تعاملات تا یکپارچگی
The Cognitive-Emotional Brain: From Interactions to Integration
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز شناختی-عاطفی: از تعاملات تا یکپارچگی

The Cognitive-Emotional Brain: From Interactions to Integration
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Luiz Pessoa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توهم: فلسفه و روانشناسی
Hallucination: Philosophy and Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب توهم: فلسفه و روانشناسی

Hallucination: Philosophy and Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fiona Macpherson and Dimitris Platchias
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتافیزیک
Pataphysics
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتافیزیک

Pataphysics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Andrew Hugill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوجوانی و  بزرگسالی در حال ظهور
Adolescence and Emerging Adulthood (5th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب نوجوانی و بزرگسالی در حال ظهور

Adolescence and Emerging Adulthood (5th Edition)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeffrey Arnett
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای برانجام کار گروهی
An Introduction to Group Work Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای برانجام کار گروهی

An Introduction to Group Work Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Ronald W. Toseland and Robert F. Rivas
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روانشناسی غیر طبیعی (غیر نرمال)
Abnormal Psychology (15th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی (غیر نرمال)

Abnormal Psychology (15th Edition)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James N. Butcher , Susan M Mineka and Jill M. Hooley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکسفورد هندبوک محاسباتی و روانشناسی ریاضی
The Oxford Handbook of Computational and Mathematical Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد هندبوک محاسباتی و روانشناسی ریاضی

The Oxford Handbook of Computational and Mathematical Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jerome R. Busemeyer , Zheng Wang, James T. Townsend and Ami Eidels
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه شناختی-تجربی: نظریه شخصیت یکپارچه
Cognitive-Experiential Theory: An Integrative Theory of Personality
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه شناختی-تجربی: نظریه شخصیت یکپارچه

Cognitive-Experiential Theory: An Integrative Theory of Personality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Seymour Epstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی مولکولی
The Oxford Handbook of Molecular Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی مولکولی

The Oxford Handbook of Molecular Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Turhan Canli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و شخصیت اشخاص: بررسی شکنندگی - حس آسیب پذیری
Emotions and Personhood: Exploring Fragility - Making Sense of Vulnerability
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و شخصیت اشخاص: بررسی شکنندگی - حس آسیب پذیری

Emotions and Personhood: Exploring Fragility - Making Sense of Vulnerability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Stanghellini and Rene Rosfort
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از زنو تا آربیتراژ: مقالات بر کمیت، انسجام، و القا
From Zeno to Arbitrage: Essays on Quantity, Coherence, and Induction
نام کتاب:

دانلود کتاب از زنو تا آربیتراژ: مقالات بر کمیت، انسجام، و القا

From Zeno to Arbitrage: Essays on Quantity, Coherence, and Induction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Brian Skyrms
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حاکمیت شرکتی
Corporate Governance
نام کتاب:

دانلود کتاب حاکمیت شرکتی

Corporate Governance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Christine Mallin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر