موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدار پرورش : اخلاق، تکامل، و پیشرفت اخلاقی
The Expanding Circle: Ethics, Evolution, and Moral Progress
نام کتاب:

دانلود کتاب مدار پرورش : اخلاق، تکامل، و پیشرفت اخلاقی

The Expanding Circle: Ethics, Evolution, and Moral Progress
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Singer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی و بازی های جدی برای آموزش
Simulation and Serious Games for Education
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی و بازی های جدی برای آموزش

Simulation and Serious Games for Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Yiyu Cai , Sui Lin Goei and Wim Trooster
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لکان، روانکاوی و کمدی
Lacan, Psychoanalysis, and Comedy
نام کتاب:

دانلود کتاب لکان، روانکاوی و کمدی

Lacan, Psychoanalysis, and Comedy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Patricia Gherovici and Manya Steinkoler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک اخلاقی کانت: خدا، آزادی و جاودانگی
Kants Moral Metaphysics: God, Freedom, and Immortality
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک اخلاقی کانت: خدا، آزادی و جاودانگی

Kants Moral Metaphysics: God, Freedom, and Immortality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Benjamin J. Bruxvoort Lipscomb and James Krueger
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانت در تعالی و اخلاق
Kant on Sublimity and Morality
نام کتاب:

دانلود کتاب کانت در تعالی و اخلاق

Kant on Sublimity and Morality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Joshua Rayman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از نقشه ها تا مدل ها: افزایش قابلیت های مکانی اطلاعات کشور ملی
From Maps to Models: Augmenting the Nation's Geospatial Intelligence Capabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب از نقشه ها تا مدل ها: افزایش قابلیت های مکانی اطلاعات کشور ملی

From Maps to Models: Augmenting the Nation's Geospatial Intelligence Capabilities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: the National Academy of Sciences . engineering . medicine
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 75 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرم امپیریسیسم تو اکسپرسیونیسم
From Empiricism to Expressivism: Brandom Reads Sellars
نام کتاب:

دانلود کتاب فرم امپیریسیسم تو اکسپرسیونیسم

From Empiricism to Expressivism: Brandom Reads Sellars
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Robert B. Brandom
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی قانونی و حقوقی
Forensic and Legal Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی قانونی و حقوقی

Forensic and Legal Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark Costanzo and Daniel Krauss
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه تجربی، عقلگرایی، و ناتورالیسم: بازاندیشی روش فلسفی
Experimental Philosophy, Rationalism, and Naturalism: Rethinking Philosophical Method
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه تجربی، عقلگرایی، و ناتورالیسم: بازاندیشی روش فلسفی

Experimental Philosophy, Rationalism, and Naturalism: Rethinking Philosophical Method
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Eugen Fischer and John Collins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدم توافق
Disagreement
نام کتاب:

دانلود کتاب عدم توافق

Disagreement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Bryan Frances
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه خود در کار و حرفه: مفاهیم، مخازن، و بسترها
Developing Self in Work and Career: Concepts, Cases, and Contexts
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه خود در کار و حرفه: مفاهیم، مخازن، و بسترها

Developing Self in Work and Career: Concepts, Cases, and Contexts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul J Hartung and Linda M Subich
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه یک عمل قانونی: عملیات و اخلاق برای کارشناسان
Developing a Forensic Practice: Operations and Ethics for Experts
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه یک عمل قانونی: عملیات و اخلاق برای کارشناسان

Developing a Forensic Practice: Operations and Ethics for Experts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: William H. Reid
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی، تفاوت و هویت: چشم انداز اخلاقی
Complexity, Difference and Identity: An Ethical Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی، تفاوت و هویت: چشم انداز اخلاقی

Complexity, Difference and Identity: An Ethical Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul Cilliers and Rika Preiser
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل گرایی و فلسفه دین
Pragmatism and the Philosophy of Religion
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل گرایی و فلسفه دین

Pragmatism and the Philosophy of Religion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael R. Slater
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تست های تمرین کاپلان 12 برای SAT 2015-2016
Kaplan 12 Practice Tests for the SAT 2015-2016
نام کتاب:

دانلود کتاب تست های تمرین کاپلان 12 برای SAT 2015-2016

Kaplan 12 Practice Tests for the SAT 2015-2016
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Kaplan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی: یک رویکرد حل مسئله
Managerial Economics: A Problem-Solving Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی: یک رویکرد حل مسئله

Managerial Economics: A Problem-Solving Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Luke M. Froeb and Brian T. McCann
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی
Managerial Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی

Managerial Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: William F. Samuelson and Stephen G. Marks
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت و مهارت های رهبری برای دانشکده پزشکی: آموزه های عملی
Management and Leadership Skills for Medical Faculty: A Practical Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت و مهارت های رهبری برای دانشکده پزشکی: آموزه های عملی

Management and Leadership Skills for Medical Faculty: A Practical Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Anthony J. Viera and Rob Kramer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختن جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری
Making the Social World: The Structure of Human Civilization
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختن جهان اجتماعی: ساختار تمدن بشری

Making the Social World: The Structure of Human Civilization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: John Searle
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت فضاها: قرار دادن تفکر روانکاوی در کار
Making Spaces: Putting Psychoanalytic Thinking to Work
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت فضاها: قرار دادن تفکر روانکاوی در کار

Making Spaces: Putting Psychoanalytic Thinking to Work
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kate Cullen , Liz Bondi , Judith Fewell , Eileen Francis , Molly Ludlam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر