موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب داستان زندگی کار با کودکان پرورشگاهی و فرزندخوانده: ایده های خلاقانه و فعالیتها
Life Story Work With Children Who Are Fostered or Adopted: Creative Ideas and Activities
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان زندگی کار با کودکان پرورشگاهی و فرزندخوانده: ایده های خلاقانه و فعالیتها

Life Story Work With Children Who Are Fostered or Adopted: Creative Ideas and Activities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Katie Wrench
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی کاربردی
Applied Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی کاربردی

Applied Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Paul R. Martin , Fanny M. Cheung , Michael C. Knowles and Michael Kyrios
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی
Managing Human Resources
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی

Managing Human Resources
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Luis R. Gomez-Mejia , David Balkin and Robert Cardy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی و آموزش
Psychology and Education
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی و آموزش

Psychology and Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Diahann Gallard and Katherine M. Cartmell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تیمهای اولیه: مهار قدرت احساسات به تقویت عملکرد فوق العاده
Primal Teams: Harnessing the Power of Emotions to Fuel Extraordinary Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب تیمهای اولیه: مهار قدرت احساسات به تقویت عملکرد فوق العاده

Primal Teams: Harnessing the Power of Emotions to Fuel Extraordinary Performance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jackie Barretta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گالیله چه دید: تصور از انقلاب علمی
What Galileo Saw: Imagining the Scientific Revolution
نام کتاب:

دانلود کتاب گالیله چه دید: تصور از انقلاب علمی

What Galileo Saw: Imagining the Scientific Revolution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Lawrence Lipking
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کسب و کار بین المللی : رقابت در بازار های جهانی
International Business: Competing in the Global Marketplace
نام کتاب:

دانلود کتاب کسب و کار بین المللی : رقابت در بازار های جهانی

International Business: Competing in the Global Marketplace
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Charles W. L. Hill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 44.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری در فن آوری
Strategic Management of Technological Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری در فن آوری

Strategic Management of Technological Innovation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Melissa A. Schilling
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رسانه و حقوق بشر
The Media and Human Rights: The Cosmopolitan Promise
نام کتاب:

دانلود کتاب رسانه و حقوق بشر

The Media and Human Rights: The Cosmopolitan Promise
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Ekaterina Balabanova
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چالش ثبت اختراع برای تنظیم استاندارد در اقتصاد جهانی: درسهایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات
Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communication Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب چالش ثبت اختراع برای تنظیم استاندارد در اقتصاد جهانی: درسهایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات

Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communication Technology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: National Research Council and Keith Maskus, Stephen A. Merrill
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از دیدگاه به نور: گذار از باستان به اپتیک مدرن
From Sight to Light: The Passage from Ancient to Modern Optics
نام کتاب:

دانلود کتاب از دیدگاه به نور: گذار از باستان به اپتیک مدرن

From Sight to Light: The Passage from Ancient to Modern Optics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: A. Mark Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرواز از شگفت: بررسی خلاقیت علمی
Flight from Wonder: An Investigation of Scientific Creativity
نام کتاب:

دانلود کتاب پرواز از شگفت: بررسی خلاقیت علمی

Flight from Wonder: An Investigation of Scientific Creativity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Albert Rothenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شهروندی و بهداشت روانی
Citizenship & Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب شهروندی و بهداشت روانی

Citizenship & Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Rowe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه اثر کلی تجهیزات (OEE): درک کلی اثربخشی تجهیزات، قابلیت اطمینان، و نگهداری
The OEE Primer: Understanding Overall Equipment Effectiveness, Reliability, and Maintainability
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه اثر کلی تجهیزات (OEE): درک کلی اثربخشی تجهیزات، قابلیت اطمینان، و نگهداری

The OEE Primer: Understanding Overall Equipment Effectiveness, Reliability, and Maintainability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: D.H. Stamatis
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسئولیت رهبری
Responsible Leadership
نام کتاب:

دانلود کتاب مسئولیت رهبری

Responsible Leadership
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thomas Maak and Nicola M. Pless
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی رسانه
The Oxford Handbook of Media Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی رسانه

The Oxford Handbook of Media Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Karen E. Dill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل کارت امتیازی متوازن: اندازه گیری چگونگی اهمیت و رشد پایدار
The Scorecard Solution: Measure What Matters and Drive Sustainable Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل کارت امتیازی متوازن: اندازه گیری چگونگی اهمیت و رشد پایدار

The Scorecard Solution: Measure What Matters and Drive Sustainable Growth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dan E. King
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قدرت تشکرها: چگونه شناخت اجتماعی توانمند کارکنان و ایجاد بهترین مکان برای کار
The Power of Thanks: How Social Recognition Empowers Employees and Creates a Best Place to Work
نام کتاب:

دانلود کتاب قدرت تشکرها: چگونه شناخت اجتماعی توانمند کارکنان و ایجاد بهترین مکان برای کار

The Power of Thanks: How Social Recognition Empowers Employees and Creates a Best Place to Work
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Eric Mosley and Derek Irvine
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات استراتژیک: چهره جدید شبکه در همکاری جهانی
Strategic Connections: The New Face of Networking in a Collaborative World
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات استراتژیک: چهره جدید شبکه در همکاری جهانی

Strategic Connections: The New Face of Networking in a Collaborative World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Anne Baber , Lynne Waymon , Andre Alphonso and Jim Wylde
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همیشه سبز
Evergreen: Cultivate the Enduring Customer Loyalty That Keeps Your Business Thriving
نام کتاب:

دانلود کتاب همیشه سبز

Evergreen: Cultivate the Enduring Customer Loyalty That Keeps Your Business Thriving
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Noah Fleming and Alan Weiss
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر