موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ایده های بزرگ در همکاری مدیریت عمومی
Big Ideas in Collaborative Public Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده های بزرگ در همکاری مدیریت عمومی

Big Ideas in Collaborative Public Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Lisa Blomgren Bingham and Rosemary O'Leary
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی کسب و کار بین المللی
Basics of International Business
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی کسب و کار بین المللی

Basics of International Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: James P. Neelankavil and Anoop Rai
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبلیغات و خشونت: مفاهیم و دیدگاه
Advertising and Violence: Concepts and Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب تبلیغات و خشونت: مفاهیم و دیدگاه

Advertising and Violence: Concepts and Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Nora J. Rifon , Marla B Royne and Les Carlson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Daniel Richardson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور ذهن برای درمانگران: درک حضور ذهن برای اثربخشی حرفه ای و رفاه شخصی
Mindfulness for Therapists: Understanding Mindfulness for Professional Effectiveness and Personal Well-Being
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن برای درمانگران: درک حضور ذهن برای اثربخشی حرفه ای و رفاه شخصی

Mindfulness for Therapists: Understanding Mindfulness for Professional Effectiveness and Personal Well-Being
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gerhard Zarbock , Siobhan Lynch, Axel Ammann , Silka Ringer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نام تجاری برای بخش دولتی: ایجاد، ساخت و مدیریت ارزش برندهای مردمی
Branding for the Public Sector: Creating, Building and Managing Brands People Will Value
نام کتاب:

دانلود کتاب نام تجاری برای بخش دولتی: ایجاد، ساخت و مدیریت ارزش برندهای مردمی

Branding for the Public Sector: Creating, Building and Managing Brands People Will Value
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Paul Temporal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهانی شدن و توسعه خواننده: دیدگاه در توسعه و تغییر جهانی
The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change
نام کتاب:

دانلود کتاب جهانی شدن و توسعه خواننده: دیدگاه در توسعه و تغییر جهانی

The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: J. Timmons Roberts , Amy Bellone Hite and Nitsan Chorev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر زبانشناسی اجتماعی
An Introduction to Sociolinguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر زبانشناسی اجتماعی

An Introduction to Sociolinguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ronald Wardhaugh and Janet M. Fuller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تخصیص متوازن دارایی
Balanced Asset Allocation: How to Profit in Any Economic Climate
نام کتاب:

دانلود کتاب تخصیص متوازن دارایی

Balanced Asset Allocation: How to Profit in Any Economic Climate
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Alex Shahidi and Bill Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیاده سازی پروژه مدیریت ریسک: مطالعات موردی و بهترین روش ها
Implementing Enterprise Risk Management: Case Studies and Best Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب پیاده سازی پروژه مدیریت ریسک: مطالعات موردی و بهترین روش ها

Implementing Enterprise Risk Management: Case Studies and Best Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: John Fraser , Betty Simkins and Kristina Narvaez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای زبان انگلیسی در مطالعات بین المللی
Guide to the English School in International Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای زبان انگلیسی در مطالعات بین المللی

Guide to the English School in International Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Cornelia Navari and Daniel Green
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همگرایی: تبدیل کسب و کار در تقاطع بازاریابی و فناوری
Converge: Transforming Business at the Intersection of Marketing and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب همگرایی: تبدیل کسب و کار در تقاطع بازاریابی و فناوری

Converge: Transforming Business at the Intersection of Marketing and Technology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Bob W. Lord and Ray Velez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص نیرنگ: چالش های فعلی و رویکردهای شناختی
Detecting Deception: Current Challenges and Cognitive Approaches (Wiley Series in Psychology of Crime, Policing and Law)
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص نیرنگ: چالش های فعلی و رویکردهای شناختی

Detecting Deception: Current Challenges and Cognitive Approaches (Wiley Series in Psychology of Crime, Policing and Law)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pär Anders Granhag , Aldert Vrij and Bruno Verschuere
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت حساب استراتژیک: منابع جامع
Handbook of Strategic Account Management: A Comprehensive Resource
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت حساب استراتژیک: منابع جامع

Handbook of Strategic Account Management: A Comprehensive Resource
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Diana Woodburn and Kevin Wilson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار سرمایه گذار: روانشناسی برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری
Investor Behavior: The Psychology of Financial Planning and Investing
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار سرمایه گذار: روانشناسی برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری

Investor Behavior: The Psychology of Financial Planning and Investing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: H. Kent Baker and Victor Ricciardi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11. مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری بهداشت روان در یک نگاه
Mental Health Nursing at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری بهداشت روان در یک نگاه

Mental Health Nursing at a Glance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Grahame Smith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری اطلاعات استراتژیک: بهترین روش برای مدیران و مدیران اجرایی
Strategic IT: Best Practices for Managers and Executives
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری اطلاعات استراتژیک: بهترین روش برای مدیران و مدیران اجرایی

Strategic IT: Best Practices for Managers and Executives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Arthur M. Langer, Lyle Yorks
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه منابع انسانی
Handbook of Human Resource Development
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه منابع انسانی

Handbook of Human Resource Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Neal F. Chalofsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه گذاری سهام
Stock Investing For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذاری سهام

Stock Investing For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul Mladjenovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایداری حرکت موفق کسب و کار
Driving Sustainability to Business Success
نام کتاب:

دانلود کتاب پایداری حرکت موفق کسب و کار

Driving Sustainability to Business Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: M. Jayne Pilot
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر