موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای بصری صندوق های تامینی
Visual Guide to Hedge Funds
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بصری صندوق های تامینی

Visual Guide to Hedge Funds
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Richard C. Wilson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد مشاور: استفاده از بهبود عملکرد در توسعه منابع انسانی
Performance Consulting: Applying Performance Improvement in Human Resource Development
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد مشاور: استفاده از بهبود عملکرد در توسعه منابع انسانی

Performance Consulting: Applying Performance Improvement in Human Resource Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: William J. Rothwell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات سالم: از نظریه تا عمل
Health Communication: From Theory to Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات سالم: از نظریه تا عمل

Health Communication: From Theory to Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Renata Schiavo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه فناوری اطلاعات
Information Technology Project Management, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه فناوری اطلاعات

Information Technology Project Management, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jack T. Marchewka
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فروید، روانکاوی و مرگ
Freud, Psychoanalysis and Death
نام کتاب:

دانلود کتاب فروید، روانکاوی و مرگ

Freud, Psychoanalysis and Death
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Liran Razinsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه گفت و گو  با خویشتن
Handbook of Dialogical Self Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه گفت و گو با خویشتن

Handbook of Dialogical Self Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hubert J. M. Hermans and Thorsten Gieser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای به علم ترکیب در زبان
A Critical Introduction to Syntax
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای به علم ترکیب در زبان

A Critical Introduction to Syntax
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jim Miller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John D. DeLamater , Daniel J. Myers and Jessica L. Collett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت عمومی و حاکمیت قانون
Public Management and the Rule of Law
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت عمومی و حاکمیت قانون

Public Management and the Rule of Law
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Julia Beckett
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب برای مربیان: نحوه استفاده از آخرین بینش جهت منافع مراجعین شما
Neuroscience for Coaches: How to Use the Latest Insights for the Benefit of Your Clients
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب برای مربیان: نحوه استفاده از آخرین بینش جهت منافع مراجعین شما

Neuroscience for Coaches: How to Use the Latest Insights for the Benefit of Your Clients
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Amy Brann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کوری اخلاقی: از دست دادن حساسیت در مدرنیته
Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity
نام کتاب:

دانلود کتاب کوری اخلاقی: از دست دادن حساسیت در مدرنیته

Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Zygmunt Bauman and Leonidas Donskis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آواشناسی تجربی: مقدمه
Experimental Phonetics: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب آواشناسی تجربی: مقدمه

Experimental Phonetics: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Katrina Hayward
سال انتشار: 2001
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلمات معترضه در گفتار انگلیسی
Parentheticals in Spoken English: The Syntax-Prosody Relation
نام کتاب:

دانلود کتاب کلمات معترضه در گفتار انگلیسی

Parentheticals in Spoken English: The Syntax-Prosody Relation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Nicole Dehé
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تناسب سازمانی: مسائل کلیدی و دستورالعمل جدید
Organizational Fit: Key Issues and New Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب تناسب سازمانی: مسائل کلیدی و دستورالعمل جدید

Organizational Fit: Key Issues and New Directions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Amy L. Kristof-Brown , Jon Billsberry
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت: رقابت و برد در بازار تکنولوژی
Agility: Competing and Winning in a Tech-Savvy Marketplace
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت: رقابت و برد در بازار تکنولوژی

Agility: Competing and Winning in a Tech-Savvy Marketplace
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Mark Mueller-Eberstein
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه های مبتنی بر فن آوری: ابزارها، تکنیک ها، مردم و فرآیندهای کسب و کار
Managing Technology-Based Projects: Tools, Techniques, People and Business Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه های مبتنی بر فن آوری: ابزارها، تکنیک ها، مردم و فرآیندهای کسب و کار

Managing Technology-Based Projects: Tools, Techniques, People and Business Processes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Hans J. Thamhain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سواد محلی: سواد خواندن و نوشتن در یک جامعه
Local Literacies: Reading and Writing in One Community
نام کتاب:

دانلود کتاب سواد محلی: سواد خواندن و نوشتن در یک جامعه

Local Literacies: Reading and Writing in One Community
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Mary Hamilton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامعه شناسی سلامت روان و بیماری
A Sociology of Mental Health and Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب جامعه شناسی سلامت روان و بیماری

A Sociology of Mental Health and Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anne Rogers and David Pilgrim
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت بازاریابی سبز
Green Marketing Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی سبز

Green Marketing Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Robert Dahlstrom
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به دنبال گرانت : راهنمای طراحی پروژه، شرکای پیشرو ، و ترغیب حامیان
Collaborative Grantseeking: A Guide to Designing Projects, Leading Partners, and Persuading Sponsors
نام کتاب:

دانلود کتاب به دنبال گرانت : راهنمای طراحی پروژه، شرکای پیشرو ، و ترغیب حامیان

Collaborative Grantseeking: A Guide to Designing Projects, Leading Partners, and Persuading Sponsors
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jeremy T. Miner , Lynn E. Miner , Jerry Griffith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر