موضوعات کتاب ها

 دانلود کتاب راهنمای دستور زبان
A Commonsense Guide to Grammar and Usage
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دستور زبان

A Commonsense Guide to Grammar and Usage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Larry Beason and Mark Lester
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از پژوهش تا نگارش دانشگاهی
From Inquiry to Academic Writing: A Text and Reader
نام کتاب:

دانلود کتاب از پژوهش تا نگارش دانشگاهی

From Inquiry to Academic Writing: A Text and Reader
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Stuart Greene and April Lidinsky
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات و ترکیب: خواندن - نوشتن - تفکر
Literature & Composition: Reading - Writing - Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات و ترکیب: خواندن - نوشتن - تفکر

Literature & Composition: Reading - Writing - Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Carol Jago , Renee H. Shea , Lawrence Scanlon, Robin Dissin Aufses
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روابط میان روان - فيزيک (پسيکوفيزيک) بصری : از آزمایش تا تئوری
Visual Psychophysics: From Laboratory to Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب روابط میان روان - فيزيک (پسيکوفيزيک) بصری : از آزمایش تا تئوری

Visual Psychophysics: From Laboratory to Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Zhong-Lin Lu and Barbara Dosher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موجودیت روحی شخص در حال مرگ
The Inner Life of the Dying Person
نام کتاب:

دانلود کتاب موجودیت روحی شخص در حال مرگ

The Inner Life of the Dying Person
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Allan Kellehear
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگارش فنی برای گروهها
Technical Writing for Teams: The STREAM Tools Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب نگارش فنی برای گروهها

Technical Writing for Teams: The STREAM Tools Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Alexander Mamishev and Sean Williams
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 28.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای خدمه هواپیما
English for Cabin Crew
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای خدمه هواپیما

English for Cabin Crew
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Terence Gerighty and Shon Davis
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش علوم به زبان آموزان انگلیسی
Teaching Science to English Language Learners
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش علوم به زبان آموزان انگلیسی

Teaching Science to English Language Learners
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Joyce Nutta, Nazan U. Bautista and Malcolm B. Butler
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی، روان درمانی، روانکاوی
Attachments: Psychiatry, Psychotherapy, Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی، روان درمانی، روانکاوی

Attachments: Psychiatry, Psychotherapy, Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeremy Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خشونت
Engaging Violence: Trauma, memory and representation
نام کتاب:

دانلود کتاب خشونت

Engaging Violence: Trauma, memory and representation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Ivana Maček
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی با لهجه
English with an Accent: Language, Ideology and Discrimination in the United States
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی با لهجه

English with an Accent: Language, Ideology and Discrimination in the United States
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Rosina Lippi-Green
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماهیت ساختار انگلیسی
Making Language Matter: Teaching Resources for Meeting the English Language Arts Common Core State Standards in Grades 9-12
نام کتاب:

دانلود کتاب ماهیت ساختار انگلیسی

Making Language Matter: Teaching Resources for Meeting the English Language Arts Common Core State Standards in Grades 9-12
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Deborah J. Vause and Julie S. Amber
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشارکت در تکامل تنوع
Corporations in Evolving Diversity: Cognition, Governance, and Institutions
نام کتاب:

دانلود کتاب مشارکت در تکامل تنوع

Corporations in Evolving Diversity: Cognition, Governance, and Institutions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Masahiko Aoki
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شخصیت و تفاوت های فردی: فرضیه، ارزیابی، و کاربرد
Personality and Individual Differences: Theory, Assessment, and Application
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت و تفاوت های فردی: فرضیه، ارزیابی، و کاربرد

Personality and Individual Differences: Theory, Assessment, and Application
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Simon Boag and Niko Tiliopoulos
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمونهای موفقیت تحصیلی قابل دسترس برای همه دانش آموزان
Handbook of Accessible Achievement Tests for All Students: Bridging the Gaps Between Research, Practice, and Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمونهای موفقیت تحصیلی قابل دسترس برای همه دانش آموزان

Handbook of Accessible Achievement Tests for All Students: Bridging the Gaps Between Research, Practice, and Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Stephen N. Elliott , Ryan J. Kettler, Peter A. Beddow and Alexander Kurz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی متریک: راهنمای قطعی برای اندازه گیری عملکرد بازاریابی
Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی متریک: راهنمای قطعی برای اندازه گیری عملکرد بازاریابی

Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul W. Farris, Neil T. Bendle , Phillip E. Pfeifer and David J. Reibstein
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert A. Baron and Nyla R. Branscombe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط بر آزمون مشاور ملی و آزمون جامع مشاور
Mastering the National Counselor Exam and the Counselor Preparation Comprehensive Exam
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر آزمون مشاور ملی و آزمون جامع مشاور

Mastering the National Counselor Exam and the Counselor Preparation Comprehensive Exam
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bradley T. Erford , Danica G. Hays , Stephanie Crockett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات آنالیز کسب و کار
Essentials of Business Analytics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آنالیز کسب و کار

Essentials of Business Analytics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jeffrey D. Camm, James J. Cochran , Michael J. Fry , Jeffrey W. Ohlmann and David R. Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عامل و شرایط کلاسیک
The Wiley Blackwell Handbook of Operant and Classical Conditioning
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عامل و شرایط کلاسیک

The Wiley Blackwell Handbook of Operant and Classical Conditioning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Frances K. McSweeney and Eric S. Murphy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر