موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دیدگاه انتقادی در استثمار جنسی کودکان و قاچاق انسان
Critical Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه انتقادی در استثمار جنسی کودکان و قاچاق انسان

Critical Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Margaret Melrose and Jenny Pearce
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت حرفه ای فن آوری
Cracking the Tech Career: Insider Advice on Landing a Job at Google, Microsoft, Apple, or any Top Tech Company
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت حرفه ای فن آوری

Cracking the Tech Career: Insider Advice on Landing a Job at Google, Microsoft, Apple, or any Top Tech Company
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gayle Laakmann McDowell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر جایگاه خود، تغییر فرهنگ شما
Change Your Space, Change Your Culture: How Engaging Workspaces Lead to Transformation and Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر جایگاه خود، تغییر فرهنگ شما

Change Your Space, Change Your Culture: How Engaging Workspaces Lead to Transformation and Growth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rex Miller , Mabel Casey and Mark Konchar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای CPAexcel: حسابداری مالی و گزارش
Wiley CPAexcel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Financial Accounting and Reporting
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای CPAexcel: حسابداری مالی و گزارش

Wiley CPAexcel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Financial Accounting and Reporting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از رفتارهای بهداشتی به شیوه های سلامتی
From Health Behaviours to Health Practices: Critical Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب از رفتارهای بهداشتی به شیوه های سلامتی

From Health Behaviours to Health Practices: Critical Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Simon Cohn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیشگویانه برای منابع انسانی
Predictive Analytics for Human Resources
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیشگویانه برای منابع انسانی

Predictive Analytics for Human Resources
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jac Fitz-enz and John Mattox
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های فردی مردم محور: مهارت های فردی و ارتباطات برای حسابرسان و کسب و کار حرفه ای
People-Centric Skills: Interpersonal and Communication Skills for Auditors and Business Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های فردی مردم محور: مهارت های فردی و ارتباطات برای حسابرسان و کسب و کار حرفه ای

People-Centric Skills: Interpersonal and Communication Skills for Auditors and Business Professionals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Danny M. Goldberg and Manny Rosenfeld
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DSM-IV-TR (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) در عمل
DSM-IV-TR in Action
نام کتاب:

دانلود کتاب DSM-IV-TR (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) در عمل

DSM-IV-TR in Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sophia F. Dziegielewski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب اصول مراقبت از مدیریت مالی: راهنمای عملی برای مسائل مالی و فعالیت ها
Fundamentals of Health Care Financial Management: A Practical Guide to Fiscal Issues and Activities
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مراقبت از مدیریت مالی: راهنمای عملی برای مسائل مالی و فعالیت ها

Fundamentals of Health Care Financial Management: A Practical Guide to Fiscal Issues and Activities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Steven Berger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختمان الگوریتمی سیستم های تجاری
Building Algorithmic Trading Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختمان الگوریتمی سیستم های تجاری

Building Algorithmic Trading Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Kevin Davey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل نظام کارت امتیازی متوازن (BSC)
Balanced Scorecard Evolution: A Dynamic Approach to Strategy Execution
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل نظام کارت امتیازی متوازن (BSC)

Balanced Scorecard Evolution: A Dynamic Approach to Strategy Execution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul R. Niven
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش و پرورش و رشد دانش: از دیدگاه اجتماعی و فضیلت معرفت شناسی
Education and the Growth of Knowledge: Perspectives from Social and Virtue Epistemology
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش و پرورش و رشد دانش: از دیدگاه اجتماعی و فضیلت معرفت شناسی

Education and the Growth of Knowledge: Perspectives from Social and Virtue Epistemology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Ben Kotzee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت حسابرسی داخلی: توسعه تضمین کیفیت و بهبود برنامه
Internal Audit Quality: Developing a Quality Assurance and Improvement Program
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت حسابرسی داخلی: توسعه تضمین کیفیت و بهبود برنامه

Internal Audit Quality: Developing a Quality Assurance and Improvement Program
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Sally-Anne Pitt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبارزه با ضد پولشویی
Handbook of Anti-Money Laundering
نام کتاب:

دانلود کتاب مبارزه با ضد پولشویی

Handbook of Anti-Money Laundering
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Dennis Cox
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارتهای تفکر: تفکر انتقادی و حل مساله
Thinking Skills: Critical Thinking and Problem Solving
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارتهای تفکر: تفکر انتقادی و حل مساله

Thinking Skills: Critical Thinking and Problem Solving
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Butterworth and Geoff Thwaites
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آموزش میزبانی فیس بوک برای کسب و کار در 10 دقیقه
Sams Teach Yourself Facebook for Business in 10 Minutes: Covers Facebook Places, Facebook Deals and Facebook Ads (Sams Teach Yourself -- Minutes)
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش میزبانی فیس بوک برای کسب و کار در 10 دقیقه

Sams Teach Yourself Facebook for Business in 10 Minutes: Covers Facebook Places, Facebook Deals and Facebook Ads (Sams Teach Yourself -- Minutes)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bud E. Smith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی عملیات جهانی: اصول و عمل
Global Operations Strategy: Fundamentals and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی عملیات جهانی: اصول و عمل

Global Operations Strategy: Fundamentals and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Yeming Gong
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبران خسارت منصفانه کارمندان: راهنمای داخلی پرداخت حقوق صاحبان سهام
Compensating Your Employees Fairly: A Guide to Internal Pay Equity
نام کتاب:

دانلود کتاب جبران خسارت منصفانه کارمندان: راهنمای داخلی پرداخت حقوق صاحبان سهام

Compensating Your Employees Fairly: A Guide to Internal Pay Equity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stephanie R. Thomas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی روانی برای آموزش ورزشی
Psychosocial Strategies for Athletic Training
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی روانی برای آموزش ورزشی

Psychosocial Strategies for Athletic Training
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Megan Granquist , Jennifer Hamson-Utley , Laura Kenow and Jennifer Ostrowski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت کودکان
Pediatric Success: A Course Review Applying Critical Thinking Skills to Test Taking
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت کودکان

Pediatric Success: A Course Review Applying Critical Thinking Skills to Test Taking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beth Richardson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر