موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب همکاری های عمومی-خصوصی:  مطالعات در توسعه زیرساخت
Public-Private Partnerships: Case Studies on Infrastructure Development
نام کتاب:

دانلود کتاب همکاری های عمومی-خصوصی: مطالعات در توسعه زیرساخت

Public-Private Partnerships: Case Studies on Infrastructure Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Sidney M. Levy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جوامع و شبکه اجتماعی: با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی به تجدید نظر مطالعات شهری و ارتباطات
Communities and Networks: Using Social Network Analysis to Rethink Urban and Community Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب جوامع و شبکه اجتماعی: با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی به تجدید نظر مطالعات شهری و ارتباطات

Communities and Networks: Using Social Network Analysis to Rethink Urban and Community Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Katherine Giuffre
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه فیزیولوژی ورزش
History of Exercise Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه فیزیولوژی ورزش

History of Exercise Physiology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Charles Tipton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز و هدف جنبش کارگردان: دیدگاه عصبی رفتاری
Vision and Goal-Directed Movement: Neurobehavioral Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز و هدف جنبش کارگردان: دیدگاه عصبی رفتاری

Vision and Goal-Directed Movement: Neurobehavioral Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Digby Elliott and Michael Khan
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی پیشرفته
Advanced Neuromuscular Exercise Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی پیشرفته

Advanced Neuromuscular Exercise Physiology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Phillip Gardiner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روشهای پژوهش رفتاری
Introduction to Behavioral Research Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روشهای پژوهش رفتاری

Introduction to Behavioral Research Methods
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mark R. Leary
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی و بیماریهای قلب: ذهن، مغز و قلب
Psychiatry and Heart Disease: The Mind, Brain, and Heart
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی و بیماریهای قلب: ذهن، مغز و قلب

Psychiatry and Heart Disease: The Mind, Brain, and Heart
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michelle Riba , Lawson Wulsin , Melvyn Rubenfire and Divy Ravindranath
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات بین فردی
The Interpersonal Communication Book
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات بین فردی

The Interpersonal Communication Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joseph A. DeVito
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بودجه بندی و مدیریت مالی
Budgeting and Financial Management
نام کتاب:

دانلود کتاب بودجه بندی و مدیریت مالی

Budgeting and Financial Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Edward J. McMillan
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارت بین المللی
International Trade
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارت بین المللی

International Trade
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John McLaren
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایان و آغاز: در پایان روان درمانی و روانکاوی
Endings and Beginnings, Second Edition: On terminating psychotherapy and psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب پایان و آغاز: در پایان روان درمانی و روانکاوی

Endings and Beginnings, Second Edition: On terminating psychotherapy and psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Herbert J. Schlesinger
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط بین فردی: تئوری به عمل
Interpersonal Communication: Putting Theory into Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط بین فردی: تئوری به عمل

Interpersonal Communication: Putting Theory into Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Denise Solomon and Jennifer Theiss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلافات کنونی در فلسفه ذهن
Current Controversies in Philosophy of Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلافات کنونی در فلسفه ذهن

Current Controversies in Philosophy of Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Uriah Kriegel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلافات کنونی در فلسفه تجربی
Current Controversies in Experimental Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلافات کنونی در فلسفه تجربی

Current Controversies in Experimental Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Edouard Machery and Elizabeth O'Neill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های کمی: تجزیه و تحلیل آماری
The Oxford Handbook of Quantitative Methods, Vol. 2: Statistical Analysis (Oxford Library of Psychology)
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های کمی: تجزیه و تحلیل آماری

The Oxford Handbook of Quantitative Methods, Vol. 2: Statistical Analysis (Oxford Library of Psychology)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Todd D. Little
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان خود را تسهیل کنید
simplify your time
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان خود را تسهیل کنید

simplify your time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Lothar Seiwert and Werner Tiki Küstenmacher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات رویداد در قاره اندیشه
The Event Studies in Continental Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات رویداد در قاره اندیشه

The Event Studies in Continental Thought
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Martin Heidegger and Richard Rojcewicz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنان و پندهای ابن سینا: فیزیک و متافیزیک: تجزیه و تحلیل و ترجمه تفسیری
Ibn Sina's Remarks and Admonitions: Physics and Metaphysics: An Analysis and Annotated Translation
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنان و پندهای ابن سینا: فیزیک و متافیزیک: تجزیه و تحلیل و ترجمه تفسیری

Ibn Sina's Remarks and Admonitions: Physics and Metaphysics: An Analysis and Annotated Translation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Shams C. Inati
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 89.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزه صحبت اجمالی عمومی
A Concise Public Speaking Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزه صحبت اجمالی عمومی

A Concise Public Speaking Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Steven A. Beebe and Susan J. Beebe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی
Social Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی اجتماعی

Social Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David Myers
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر