موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی: نظریه و کاربرد
Introduction to Islamic Economics: Theory and Application
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی: نظریه و کاربرد

Introduction to Islamic Economics: Theory and Application
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Hossein Askari, Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار کسب و کار
Introduction to Business Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار کسب و کار

Introduction to Business Statistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ronald M. Weiers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اقتصاد حمل و نقل هوایی: از تئوری تا کاربرد ها
Introduction to Air Transport Economics: From Theory to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اقتصاد حمل و نقل هوایی: از تئوری تا کاربرد ها

Introduction to Air Transport Economics: From Theory to Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bijan Vasigh and Ken Fleming
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی توپولوژی زبان
Introducing Language Typology
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی توپولوژی زبان

Introducing Language Typology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Edith A. Moravcsik
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نیوتن: مقالات انتقادی
Interpreting Newton: Critical Essays
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نیوتن: مقالات انتقادی

Interpreting Newton: Critical Essays
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Andrew Janiak and Eric Schliesser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تیم های مجازی بین المللی: مهندسی موفقیت جهانی
International Virtual Teams: Engineering Global Success
نام کتاب:

دانلود کتاب تیم های مجازی بین المللی: مهندسی موفقیت جهانی

International Virtual Teams: Engineering Global Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Pam Estes Brewer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارنامه آنالیز صورت مالی بین المللی
International Financial Statement Analysis Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب کارنامه آنالیز صورت مالی بین المللی

International Financial Statement Analysis Workbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Thomas R. Robinson , Elaine Henry , Wendy L. Pirie and Michael A. Broihahn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حقوق اقتصادی بین المللی پس از بحران جهانی
International Economic Law after the Global Crisis: A Tale of Fragmented Disciplines
نام کتاب:

دانلود کتاب حقوق اقتصادی بین المللی پس از بحران جهانی

International Economic Law after the Global Crisis: A Tale of Fragmented Disciplines
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: C. L. Lim and Bryan Mercurio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست اطلاعات و هوش
Intelligence and Intelligence Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب تست اطلاعات و هوش

Intelligence and Intelligence Testing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Richard B Fletcher and John Hattie
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناملموس، شکست بازار و عملکرد نوآوری
Intangibles, Market Failure and Innovation Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب ناملموس، شکست بازار و عملکرد نوآوری

Intangibles, Market Failure and Innovation Performance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ahmed Bounfour and Tsutomu Miyagawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های نوآوری در صنعت لیزر آلمانی: تغییر تکاملی، موقعیت استراتژیک و نوآوری شرکت
Innovation Networks in the German Laser Industry: Evolutionary Change, Strategic Positioning, and Firm Innovativeness
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های نوآوری در صنعت لیزر آلمانی: تغییر تکاملی، موقعیت استراتژیک و نوآوری شرکت

Innovation Networks in the German Laser Industry: Evolutionary Change, Strategic Positioning, and Firm Innovativeness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Muhamed Kudic
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وآوری در اقتصاد فناوری های تک
Innovation in the High-Tech Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب وآوری در اقتصاد فناوری های تک

Innovation in the High-Tech Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Pang Chuan , Vasil Khachidze , Ivan K.W. Lai , Yide Liu , Sohail Siddiqui and Tim Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی درآمد و متعادل کننده: ترمیم دقیق الگوی توزیع
Income Modeling and Balancing: A Rigorous Treatment of Distribution Patterns
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی درآمد و متعادل کننده: ترمیم دقیق الگوی توزیع

Income Modeling and Balancing: A Rigorous Treatment of Distribution Patterns
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Thomas Kämpke and Franz Josef Radermacher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تخیل دایمونیک: اطلاعات غیر طبیعی
Daimonic Imagination: Uncanny Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب تخیل دایمونیک: اطلاعات غیر طبیعی

Daimonic Imagination: Uncanny Intelligence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Angela Voss, William Rowlandson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ
Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ

Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Terry Eagleton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز
Psychiatry: Past, Present, and Prospect
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز

Psychiatry: Past, Present, and Prospect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sidney Bloch , Stephen A. Green and Jeremy Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانت در ذهن، عمل، و اخلاق
Kant on Mind, Action, and Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب کانت در ذهن، عمل، و اخلاق

Kant on Mind, Action, and Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Julian Wuerth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب آکسفورد ادراک صورت
Oxford Handbook of Face Perception
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب آکسفورد ادراک صورت

Oxford Handbook of Face Perception
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Andy Calder , School of Psychology Gillian Rhodes , Mark Johnson and Jim Haxby
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف، جلد 2
Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps, Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف، جلد 2

Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps, Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Adamson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب آکسفورد اجزاء بالقوه-وابسته به رخداد
The Oxford Handbook of Event-Related Potential Components
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب آکسفورد اجزاء بالقوه-وابسته به رخداد

The Oxford Handbook of Event-Related Potential Components
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven J. Luck and Emily S. Kappenman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر