موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فرهنگ
Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ

Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Terry Eagleton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز
Psychiatry: Past, Present, and Prospect
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز

Psychiatry: Past, Present, and Prospect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sidney Bloch , Stephen A. Green and Jeremy Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانت در ذهن، عمل، و اخلاق
Kant on Mind, Action, and Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب کانت در ذهن، عمل، و اخلاق

Kant on Mind, Action, and Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Julian Wuerth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب آکسفورد ادراک صورت
Oxford Handbook of Face Perception
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب آکسفورد ادراک صورت

Oxford Handbook of Face Perception
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Andy Calder , School of Psychology Gillian Rhodes , Mark Johnson and Jim Haxby
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف، جلد 2
Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps, Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف، جلد 2

Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps, Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Adamson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب آکسفورد اجزاء بالقوه-وابسته به رخداد
The Oxford Handbook of Event-Related Potential Components
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب آکسفورد اجزاء بالقوه-وابسته به رخداد

The Oxford Handbook of Event-Related Potential Components
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven J. Luck and Emily S. Kappenman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی و جامعه شناسی
9th Examkrackers MCAT Psychology & Sociology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی و جامعه شناسی

9th Examkrackers MCAT Psychology & Sociology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jonathan Orsay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 94.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انقلاب توماس کوهن: فلسفه تاریخی و تکاملی علوم
Thomas Kuhn's Revolutions: A Historical and an Evolutionary Philosophy of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب انقلاب توماس کوهن: فلسفه تاریخی و تکاملی علوم

Thomas Kuhn's Revolutions: A Historical and an Evolutionary Philosophy of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: James A. Marcum
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخگو مشاوره فرهنگی با آمریکای لاتینی
Culturally Responsive Counseling With Latinas/Os
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخگو مشاوره فرهنگی با آمریکای لاتینی

Culturally Responsive Counseling With Latinas/Os
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Patricia Arredondo , Maritza Gallardo-Cooper , Edward A. Delgado-Romero and Angela L. Zapata.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدید آوردن زندگی از حیات
Creating Life from Life: Biotechnology and Science Fiction
نام کتاب:

دانلود کتاب پدید آوردن زندگی از حیات

Creating Life from Life: Biotechnology and Science Fiction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rosalyn W. Berne
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد لذت و معنا برای بیمار دمانس: راهنمای یک پرستار به اتصال و امید
Creating Joy and Meaning for the Dementia Patient: A Caregiver's Guide to Connection and Hope
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد لذت و معنا برای بیمار دمانس: راهنمای یک پرستار به اتصال و امید

Creating Joy and Meaning for the Dementia Patient: A Caregiver's Guide to Connection and Hope
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ronda Parsons
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول اساسی مدیتیشن برای درمان: بهبود نتایج برای درمان روان
Core Principles of Meditation for Therapy: Improving the Outcomes for Psychotherapeutic Treatments
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول اساسی مدیتیشن برای درمان: بهبود نتایج برای درمان روان

Core Principles of Meditation for Therapy: Improving the Outcomes for Psychotherapeutic Treatments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Annellen M. Simpkins and C. Alexander Simpkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشریک مساعی و تکامل آن
Cooperation and Its Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب تشریک مساعی و تکامل آن

Cooperation and Its Evolution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kim Sterelny , Richard Joyce , Brett Calcott and Ben Fraser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متنی سازی حافظه انسان
Contextualizing Human Memory: An interdisciplinary approach to understanding how individuals and groups remember the past
نام کتاب:

دانلود کتاب متنی سازی حافظه انسان

Contextualizing Human Memory: An interdisciplinary approach to understanding how individuals and groups remember the past
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles Stone and Lucas Bietti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ایین نامه متنی درمان خشم
Contextual Anger Regulation Therapy: A Mindfulness and Acceptance-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب ایین نامه متنی درمان خشم

Contextual Anger Regulation Therapy: A Mindfulness and Acceptance-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Frank L. Gardner and Zella E. Moore
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آگاهی با لاک
Consciousness in Locke
نام کتاب:

دانلود کتاب آگاهی با لاک

Consciousness in Locke
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Shelley Weinberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آگاهی و تجربه ی ادراکی: رویکردی اکولوژیک و پدیدارشناسی
Consciousness and Perceptual Experience: An Ecological and Phenomenological Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب آگاهی و تجربه ی ادراکی: رویکردی اکولوژیک و پدیدارشناسی

Consciousness and Perceptual Experience: An Ecological and Phenomenological Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thomas Natsoulas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل شخصیت محاسباتی: مقدمه، کاربردهای عملی و دستورالعمل های جدید
Computational Personality Analysis: Introduction, Practical Applications and Novel Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل شخصیت محاسباتی: مقدمه، کاربردهای عملی و دستورالعمل های جدید

Computational Personality Analysis: Introduction, Practical Applications and Novel Directions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Yair Neuman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنش ارتباطی: انتخاب مقالات کنفرانس IEAS 2013 در زبان و عمل
Communicative Action: Selected Papers of the 2013 IEAS Conference on Language and Action
نام کتاب:

دانلود کتاب کنش ارتباطی: انتخاب مقالات کنفرانس IEAS 2013 در زبان و عمل

Communicative Action: Selected Papers of the 2013 IEAS Conference on Language and Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Tzu-Wei Hung
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر مبتنی بر همکاری تحقیقاتی برای عدالت اجتماعی
Collaborative Arts-based Research for Social Justice
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر مبتنی بر همکاری تحقیقاتی برای عدالت اجتماعی

Collaborative Arts-based Research for Social Justice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Victoria Foster
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر