موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ارتباطات انسانی
Human Communication: The Basic Course
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات انسانی

Human Communication: The Basic Course
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joseph A. DeVito
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 71.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمینه ها و نگرش: معانی در متون
Context and the Attitudes: Meaning in Context
نام کتاب:

دانلود کتاب زمینه ها و نگرش: معانی در متون

Context and the Attitudes: Meaning in Context
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mark Richard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پویایی، رقابت و اقتصاد مازاد
Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism
نام کتاب:

دانلود کتاب پویایی، رقابت و اقتصاد مازاد

Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: János Kornai
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی دین
Psychology of Religion: Autobiographical Accounts
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی دین

Psychology of Religion: Autobiographical Accounts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jacob A. van Belzen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات روانی در فلسفه باستان
Mental Disorders in Ancient Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات روانی در فلسفه باستان

Mental Disorders in Ancient Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Marke Ahonen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تندرستی: راهنمای مرجع کامل، اقتصاد سلامت
Wellbeing: A Complete Reference Guide, Economics of Wellbeing
نام کتاب:

دانلود کتاب تندرستی: راهنمای مرجع کامل، اقتصاد سلامت

Wellbeing: A Complete Reference Guide, Economics of Wellbeing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David McDaid , Cary L. Cooper
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تفکر دقیق: تفکر انتقادی برای بهبود حل مسأله و تصمیم گیری مهارت ها
Think Smarter: Critical Thinking to Improve Problem-Solving and Decision-Making Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر دقیق: تفکر انتقادی برای بهبود حل مسأله و تصمیم گیری مهارت ها

Think Smarter: Critical Thinking to Improve Problem-Solving and Decision-Making Skills
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Michael Kallet and Dan Patterson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیدارشناسی هرمنوتیکی چند بعدی
The Multidimensionality of Hermeneutic Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیدارشناسی هرمنوتیکی چند بعدی

The Multidimensionality of Hermeneutic Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Babette Babich, Dimitri Ginev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرضیه یکتایی: ارزیابی علمی و فلسفی
Singularity Hypotheses: A Scientific and Philosophical Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب فرضیه یکتایی: ارزیابی علمی و فلسفی

Singularity Hypotheses: A Scientific and Philosophical Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Amnon H. Eden , James H Moor , Johnny H Soraker , Eric Steinhart
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختراع اینترنت: مطالعات  انتقادی حقوقی
(Re)Inventing the Internet: Critical Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب اختراع اینترنت: مطالعات انتقادی حقوقی

(Re)Inventing the Internet: Critical Case Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Andrew Feenberg and Norm Friesen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل مسئله و درک مطلب
Problem Solving & Comprehension
نام کتاب:

دانلود کتاب حل مسئله و درک مطلب

Problem Solving & Comprehension
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Arthur Whimbey , Jack Lochhead, Ronald Narode
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جوامع پایدار و انعطاف پذیر
Sustainable and Resilient Communities: A Comprehensive Action Plan for Towns, Cities, and Regions
نام کتاب:

دانلود کتاب جوامع پایدار و انعطاف پذیر

Sustainable and Resilient Communities: A Comprehensive Action Plan for Towns, Cities, and Regions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stephen J. Coyle, Andrés Duany
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 39.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای جمعیت شناسی
Handbook of Palaeodemography
نام کتاب:

راهنمای جمعیت شناسی

Handbook of Palaeodemography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Isabelle Seguy , Luc Buchet , Daniel Courgeau, Henri Caussinus
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان شناسی قانونی: روش کنونی و عملکرد
Forensic Anthropology: Current Methods and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی قانونی: روش کنونی و عملکرد

Forensic Anthropology: Current Methods and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Angi M. Christensen, Nicholas V. Passalacqua , Eric J. Bartelink
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 48.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات مدل فیزیک اقتصاد
Essentials of Econophysics Modelling
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات مدل فیزیک اقتصاد

Essentials of Econophysics Modelling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Frantisek Slanina
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری مالی شرکت
Corporate Financial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مالی شرکت

Corporate Financial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Carl S. Warren , James M. Reeve , Jonathan Duchac
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی
Managerial Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی

Managerial Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Luke M. Froeb , Brian T. McCann , Michael R. Ward , Mikhael Shor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آموزش زبان در علوم: واژه نامه گسترده از واژه های کلیدی و مفاهیم در علم آموزش و یادگیری
The Language of Science Education: An Expanded Glossary of Key Terms and Concepts in Science Teaching and Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش زبان در علوم: واژه نامه گسترده از واژه های کلیدی و مفاهیم در علم آموزش و یادگیری

The Language of Science Education: An Expanded Glossary of Key Terms and Concepts in Science Teaching and Learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: William F. McComas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد اقتصادی
Economic Growth: The New Perspectives for Theory and Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد اقتصادی

Economic Growth: The New Perspectives for Theory and Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Tai-Yoo Kim , Almas Heshmati
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جان دیویی: آزادی و تعلیم و تربیت
John Dewey: Liberty and the Pedagogy of Disposition
نام کتاب:

دانلود کتاب جان دیویی: آزادی و تعلیم و تربیت

John Dewey: Liberty and the Pedagogy of Disposition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Baldacchino
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر