موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب How Do You Feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self
How Do You Feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self
نام کتاب:

دانلود کتاب How Do You Feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self

How Do You Feel?: An Interoceptive Moment with Your Neurobiological Self
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: A.D. Craig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 93.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل قانونی: از مرگ تا عدالت
Forensic Analysis: From Death to Justice
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل قانونی: از مرگ تا عدالت

Forensic Analysis: From Death to Justice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: B. Suresh Kumar Shetty and Jagadish Rao PP
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی آموزش ریاضی: مقیاس بزرگ ارزیابی و ارزیابی کلاس درس
Assessment in Mathematics Education: Large-Scale Assessment and Classroom Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی آموزش ریاضی: مقیاس بزرگ ارزیابی و ارزیابی کلاس درس

Assessment in Mathematics Education: Large-Scale Assessment and Classroom Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Christine Suurtamm , Denisse R. Thompson , Rae Young Kim and Leonora Diaz Moreno
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گلچینی از مسائل فلسفی و فرهنگی: کنکاشی در مرزهای جدید
Anthology of Philosophical and Cultural Issues: An exploration into new frontiers
نام کتاب:

دانلود کتاب گلچینی از مسائل فلسفی و فرهنگی: کنکاشی در مرزهای جدید

Anthology of Philosophical and Cultural Issues: An exploration into new frontiers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Yijie Tang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خشم و بخشش: خشم، سخاوت، عدالت
Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice
نام کتاب:

دانلود کتاب خشم و بخشش: خشم، سخاوت، عدالت

Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Martha C. Nussbaum
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فلسفه هند: دیدگاه واقعیت، آگاهی، و آزادی
An Introduction to Indian Philosophy: Perspectives on Reality, Knowledge, and Freedom
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فلسفه هند: دیدگاه واقعیت، آگاهی، و آزادی

An Introduction to Indian Philosophy: Perspectives on Reality, Knowledge, and Freedom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Bina Gupta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد تجربی به آسیب شناسی روانی
An Experiential Approach to Psychopathology: What is it like to Suffer from Mental Disorders?
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد تجربی به آسیب شناسی روانی

An Experiential Approach to Psychopathology: What is it like to Suffer from Mental Disorders?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Giovanni Stanghellini and Massimiliano Aragona
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فمینیسم ارسطویی
An Aristotelian Feminism
نام کتاب:

دانلود کتاب فمینیسم ارسطویی

An Aristotelian Feminism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sarah Borden Sharkey
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی و قانون: جلد 1
Advances in Psychology and Law: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی و قانون: جلد 1

Advances in Psychology and Law: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Monica K. Miller and Brian H. Bornstein
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیاست پس از آشویتس
Adorno on Politics after Auschwitz
نام کتاب:

دانلود کتاب سیاست پس از آشویتس

Adorno on Politics after Auschwitz
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Gary A. Mullen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ادکس: چگونگی متشکل کردن نمودارهای ریاضی و فیزیک
Adex Theory: How the Ade Coxeter Graphs Unify Mathematics and Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ادکس: چگونگی متشکل کردن نمودارهای ریاضی و فیزیک

Adex Theory: How the Ade Coxeter Graphs Unify Mathematics and Physics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Saul-Paul Sirag
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازیگران و هنر عملکرد
Actors and the Art of Performance: Under Exposure
نام کتاب:

دانلود کتاب بازیگران و هنر عملکرد

Actors and the Art of Performance: Under Exposure
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Susanne Granzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Aboutness
Aboutness
نام کتاب:

دانلود کتاب Aboutness

Aboutness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stephen Yablo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دوره نسبیت عام
A Student's Manual for A First Course in General Relativity
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دوره نسبیت عام

A Student's Manual for A First Course in General Relativity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robert B. Scott
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تاریخ و فلسفه یوگا
A Student's Guide to the History and Philosophy of Yoga, Revised Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تاریخ و فلسفه یوگا

A Student's Guide to the History and Philosophy of Yoga, Revised Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Peter Connolly
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانش یک غریبه: زمامداری، فلسفه و قانون در زمامداران افلاطون
A Stranger's Knowledge: Statesmanship, Philosophy, and Law in Plato's Statesman
نام کتاب:

دانلود کتاب دانش یک غریبه: زمامداری، فلسفه و قانون در زمامداران افلاطون

A Stranger's Knowledge: Statesmanship, Philosophy, and Law in Plato's Statesman
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Xavier Márquez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی ویژه: معنای بشر در جهان خاموش
A Significant Life: Human Meaning in a Silent Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی ویژه: معنای بشر در جهان خاموش

A Significant Life: Human Meaning in a Silent Universe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Todd May
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوال از زمان: فروید در پرتو زمانمندی هایدگر
A Question of Time: Freud in the Light of Heidegger's Temporality
نام کتاب:

دانلود کتاب سوال از زمان: فروید در پرتو زمانمندی هایدگر

A Question of Time: Freud in the Light of Heidegger's Temporality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joel Pearl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی برای مردم: به سوی یک روانکاوی پیشرو
A Psychotherapy for the People: Toward a Progressive Psychoanalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی برای مردم: به سوی یک روانکاوی پیشرو

A Psychotherapy for the People: Toward a Progressive Psychoanalysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lewis Aron and Karen E. Starr
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درباره لویناس
A Propos, Levinas
نام کتاب:

دانلود کتاب درباره لویناس

A Propos, Levinas
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Appelbaum
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر