موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه به عمل روانکاوی روان درمانی
Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه به عمل روانکاوی روان درمانی

Introduction to the Practice of Psychoanalytic Psychotherapy 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alessandra Lemma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق و تحلیل داده ها در روانشناسی
Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق و تحلیل داده ها در روانشناسی

Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Darren Langdridge and Gareth Hagger-johnson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر بسیاری از بدنه فیزیک
Introduction to Many-Body Physics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر بسیاری از بدنه فیزیک

Introduction to Many-Body Physics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Piers Coleman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامع درسی در تحلیل رفتار متقابل
Into TA: A Comprehensive Textbook on Transactional Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب جامع درسی در تحلیل رفتار متقابل

Into TA: A Comprehensive Textbook on Transactional Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William F. Cornell , Anne de Graaf , Trudi Newton and Moniek Thunnissen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر صداها: در پاسخ به بیماران
Interpretive Voices: Responding to Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر صداها: در پاسخ به بیماران

Interpretive Voices: Responding to Patients
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Debbie Bandler Bellman and Jean Arundale
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات و سیستم های زنده: دیدگاه فلسفی و علمی
Information and Living Systems: Philosophical and Scientific Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات و سیستم های زنده: دیدگاه فلسفی و علمی

Information and Living Systems: Philosophical and Scientific Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: George Terzis and Robert Arp
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهاجرت و فرهنگ پذیری: سوگواری، سازگاری، و نسل آینده
Immigration and Acculturation: Mourning, Adaptation, and the Next Generation
نام کتاب:

دانلود کتاب مهاجرت و فرهنگ پذیری: سوگواری، سازگاری، و نسل آینده

Immigration and Acculturation: Mourning, Adaptation, and the Next Generation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Salman Akhtar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایدئولوژی های تجربه: تروما، شکست، محرومیت، و رها از خود
Ideologies of Experience: Trauma, Failure, Deprivation, and the Abandonment of the Self
نام کتاب:

دانلود کتاب ایدئولوژی های تجربه: تروما، شکست، محرومیت، و رها از خود

Ideologies of Experience: Trauma, Failure, Deprivation, and the Abandonment of the Self
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Matthew H. Bowker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده ها و مکانیسم: مقاله ای در اوایل فلسفه مدرن
Ideas and Mechanism: Essays on Early Modern Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده ها و مکانیسم: مقاله ای در اوایل فلسفه مدرن

Ideas and Mechanism: Essays on Early Modern Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Margaret Dauler Wilson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی برای نگارش پروپوزال یک گرانت رقابتی
How to Write a Competitive R01 Grant 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی برای نگارش پروپوزال یک گرانت رقابتی

How to Write a Competitive R01 Grant 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Sudhansu K. Dey and Katie Gerhardt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یکپارچه شناختی عاطفی درمان پرخوری عصبی
Integrative Cognitive-Affective Therapy for Bulimia Nervosa: A Treatment Manual 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب یکپارچه شناختی عاطفی درمان پرخوری عصبی

Integrative Cognitive-Affective Therapy for Bulimia Nervosa: A Treatment Manual 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen A. Wonderlich , PhD Carol B. Peterson and Tracey Leone Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هرمنوتیک بین تاریخ و فلسفه: آثار انتخاب شده از هانس گئورگ گادامر: جلد اول
Hermeneutics between History and Philosophy: The Selected Writings of Hans-Georg Gadamer: Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب هرمنوتیک بین تاریخ و فلسفه: آثار انتخاب شده از هانس گئورگ گادامر: جلد اول

Hermeneutics between History and Philosophy: The Selected Writings of Hans-Georg Gadamer: Volume I
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Hans-Georg Gadamer , Pol Vandevelde and Arun Iyer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هگل و متافیزیک
Hegel and Metaphysics: On Logic and Ontology in the System
نام کتاب:

دانلود کتاب هگل و متافیزیک

Hegel and Metaphysics: On Logic and Ontology in the System
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Allegra De Laurentiis , Soren Whited
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شفا با مجموعه داستان برای استفاده از استعاره درمانی
Healing with Stories Your Casebook Collection for Using Therapeutic Metaphors
نام کتاب:

دانلود کتاب شفا با مجموعه داستان برای استفاده از استعاره درمانی

Healing with Stories Your Casebook Collection for Using Therapeutic Metaphors
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: George W. Burns
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای توسعه روانی زیستی کودکان
Handbook of Infant Biopsychosocial Development 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای توسعه روانی زیستی کودکان

Handbook of Infant Biopsychosocial Development 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan D. Calkins PhD
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای گروه درمانی برای افسردگی مداوم
Group Treatment Manual for Persistent Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گروه درمانی برای افسردگی مداوم

Group Treatment Manual for Persistent Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Liliane Sayegh and J. Kim Penberthy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان گروهی برای سوء مصرف مواد
Group Treatment for Substance Abuse, Second Edition: A Stages-of-Change Therapy Manual 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان گروهی برای سوء مصرف مواد

Group Treatment for Substance Abuse, Second Edition: A Stages-of-Change Therapy Manual 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary Marden Velasquez , Cathy Crouch , Nanette Stokes Stephens and Carlo C. DiClemente
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غم و اندوه و سوگ در جامعه معاصر
Grief and Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب غم و اندوه و سوگ در جامعه معاصر

Grief and Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert A. Neimeyer , Darcy L. Harris , Howard R. Winokuer and Gordon F. Thornton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گادامر و ریکور
Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics
نام کتاب:

دانلود کتاب گادامر و ریکور

Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Francis J. Mootz III and George H. Taylor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده درمانی کاربردی برای مشکلات رفتاری نوجوانان
Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی کاربردی برای مشکلات رفتاری نوجوانان

Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James F. Alexander , Holly Barrett Waldron , Michael S. Robbins and Andrea A. Neeb
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر