موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای توسعه روانی زیستی کودکان
Handbook of Infant Biopsychosocial Development 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای توسعه روانی زیستی کودکان

Handbook of Infant Biopsychosocial Development 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan D. Calkins PhD
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای گروه درمانی برای افسردگی مداوم
Group Treatment Manual for Persistent Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گروه درمانی برای افسردگی مداوم

Group Treatment Manual for Persistent Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Liliane Sayegh and J. Kim Penberthy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان گروهی برای سوء مصرف مواد
Group Treatment for Substance Abuse, Second Edition: A Stages-of-Change Therapy Manual 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان گروهی برای سوء مصرف مواد

Group Treatment for Substance Abuse, Second Edition: A Stages-of-Change Therapy Manual 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mary Marden Velasquez , Cathy Crouch , Nanette Stokes Stephens and Carlo C. DiClemente
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غم و اندوه و سوگ در جامعه معاصر
Grief and Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب غم و اندوه و سوگ در جامعه معاصر

Grief and Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert A. Neimeyer , Darcy L. Harris , Howard R. Winokuer and Gordon F. Thornton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گادامر و ریکور
Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics
نام کتاب:

دانلود کتاب گادامر و ریکور

Gadamer and Ricoeur: Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Francis J. Mootz III and George H. Taylor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده درمانی کاربردی برای مشکلات رفتاری نوجوانان
Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی کاربردی برای مشکلات رفتاری نوجوانان

Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James F. Alexander , Holly Barrett Waldron , Michael S. Robbins and Andrea A. Neeb
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از شماره ها تا واژه ها: نتایج گزارش های آماری برای علوم اجتماعی
From Numbers to Words: Reporting Statistical Results for the Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب از شماره ها تا واژه ها: نتایج گزارش های آماری برای علوم اجتماعی

From Numbers to Words: Reporting Statistical Results for the Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Susan Morgan , Tom Reichert and Tyler R. Harrison
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از هگل تا ویندلباند
From Hegel to Windelband
نام کتاب:

دانلود کتاب از هگل تا ویندلباند

From Hegel to Windelband
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gerald Hartung , Valentin Pluder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اراده آزاد
Free Will: A Contemporary Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب اراده آزاد

Free Will: A Contemporary Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael McKenna and Derk Pereboom
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و زندگی در یک جهان تصادفی
Dice World: Science and Life in a Random Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و زندگی در یک جهان تصادفی

Dice World: Science and Life in a Random Universe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Brian Clegg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتخاب پرسنل: افزودن ارزش از طریق مردم
Personnel Selection: Adding Value Through People - A Changing Picture 6th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب پرسنل: افزودن ارزش از طریق مردم

Personnel Selection: Adding Value Through People - A Changing Picture 6th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mark Cook
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبنای نوروبیولوژی پرخاشگری غیر طبیعی و رفتار خشونت آمیز
Neurobiological Bases of Abnormal Aggression and Violent Behaviour
نام کتاب:

دانلود کتاب مبنای نوروبیولوژی پرخاشگری غیر طبیعی و رفتار خشونت آمیز

Neurobiological Bases of Abnormal Aggression and Violent Behaviour
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: József Haller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک از  نقطه نظر زیست شناسی
Metaphysics from a Biological Point of View
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک از نقطه نظر زیست شناسی

Metaphysics from a Biological Point of View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: S. Boulter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات و ذهن: مقدمه به نظریه دانش  ابن سینا
Mathematics and the Mind: An Introduction into Ibn Sīnā’s Theory of Knowledge
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات و ذهن: مقدمه به نظریه دانش ابن سینا

Mathematics and the Mind: An Introduction into Ibn Sīnā’s Theory of Knowledge
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Hassan Tahiri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ماکرونورال در علوم اعصاب شناختی
Macroneural Theories in Cognitive Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ماکرونورال در علوم اعصاب شناختی

Macroneural Theories in Cognitive Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William R. Uttal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست های روان سنجی نهایی
Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب تست های روان سنجی نهایی

Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Bryon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک مدیریت پروژه: مهارت های و بینش برای موفقیت تحویل پروژه
Understanding Project Management: Skills and Insights for Successful Project Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب درک مدیریت پروژه: مهارت های و بینش برای موفقیت تحویل پروژه

Understanding Project Management: Skills and Insights for Successful Project Delivery
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gary Straw
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز
Psychiatry: Past, Present, and Prospect
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی: گذشته، حال، و چشم انداز

Psychiatry: Past, Present, and Prospect
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sidney Bloch , Stephen A. Green and Jeremy Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن، عمل، و اخلاق
Kant on Mind, Action, and Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن، عمل، و اخلاق

Kant on Mind, Action, and Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Julian Wuerth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف
Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه در جهان هلنی و رومی: تاریخ فلسفه بدون هیچ گونه شکاف

Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of Philosophy without any gaps
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Adamson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر