موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زندگی روزمره در جنوب آسیا
Everyday Life in South Asia, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی روزمره در جنوب آسیا

Everyday Life in South Asia, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Diane P. Mines and Sarah E. Lamb
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی تصمیم گیری و مدیریت ریسک
Engineering Decision Making and Risk Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی تصمیم گیری و مدیریت ریسک

Engineering Decision Making and Risk Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jeffrey W. Herrmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه دوره جوانی
Encyclopedia of Adolescence
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه دوره جوانی

Encyclopedia of Adolescence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roger Levesque
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قدرت دادن به رهبری: توسعه رفتارها برای موفقیت
Empowering Leadership: Developing Behaviors for Success
نام کتاب:

دانلود کتاب قدرت دادن به رهبری: توسعه رفتارها برای موفقیت

Empowering Leadership: Developing Behaviors for Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Ann M. Martin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد امروز
Economics Today
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد امروز

Economics Today
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Roger LeRoy Miller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلاف کنونی در نظریه فضیلت
Current Controversies in Virtue Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلاف کنونی در نظریه فضیلت

Current Controversies in Virtue Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mark Alfano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر انتقادی و زبان: چالش مهارت های عمومی و گفتمان انضباطی
Critical Thinking and Language: The Challenge of Generic Skills and Disciplinary Discourses
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر انتقادی و زبان: چالش مهارت های عمومی و گفتمان انضباطی

Critical Thinking and Language: The Challenge of Generic Skills and Disciplinary Discourses
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Tim John Moore
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری
Cognitive Behavioral Therapy in K-12 School Settings: A Practitioner's Toolkit
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری

Cognitive Behavioral Therapy in K-12 School Settings: A Practitioner's Toolkit
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Diana Joyce-Beaulieu and Michael L. Sulkowski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مربیگری مثبت: درس هایی مثبت برای مربیان روانشناسی
Coaching Positively: Lessons for Coaches from Positive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مربیگری مثبت: درس هایی مثبت برای مربیان روانشناسی

Coaching Positively: Lessons for Coaches from Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matt Driver
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چین در نظام اقتصادی بین المللی
China in the International Economic Order: New Directions and Changing Paradigms
نام کتاب:

دانلود کتاب چین در نظام اقتصادی بین المللی

China in the International Economic Order: New Directions and Changing Paradigms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lisa Toohey , Colin Picker and Jonathan Greenacre
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده های بزرگ در اقتصاد کلان
Big Ideas in Macroeconomics: A Nontechnical View
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده های بزرگ در اقتصاد کلان

Big Ideas in Macroeconomics: A Nontechnical View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Kartik B. Athreya
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 33.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد رفتاری
Behavioral Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد رفتاری

Behavioral Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Edward Cartwright
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار، حقیقت و فریب: استفاده از پروفایل و تجزیه و تحلیل در روند مصاحبه
Behavior, Truth and Deception: Applying Profiling and Analysis to the Interview Process
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار، حقیقت و فریب: استفاده از پروفایل و تجزیه و تحلیل در روند مصاحبه

Behavior, Truth and Deception: Applying Profiling and Analysis to the Interview Process
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Michael R. Napier
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دلبستگی و آغاز نو: تأملاتی در روانکاوی درمان
Attachment and New Beginnings: Reflections on Psychoanalytic Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب دلبستگی و آغاز نو: تأملاتی در روانکاوی درمان

Attachment and New Beginnings: Reflections on Psychoanalytic Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jonathan Pedder and Gary Winship
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش بیزی: روش علوم اجتماعی و رفتاری
Bayesian Methods: A Social and Behavioral Sciences Approach, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روش بیزی: روش علوم اجتماعی و رفتاری

Bayesian Methods: A Social and Behavioral Sciences Approach, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeff Gill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر خانواده درمانی: نظریه سیستمی و تمرین
An Introduction to Family Therapy: Systemic Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر خانواده درمانی: نظریه سیستمی و تمرین

An Introduction to Family Therapy: Systemic Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rudi Dallos and Ros Draper
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری آدام اسمیت
Adam Smith
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری آدام اسمیت

Adam Smith
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: James R. Otteson and John Meadowcroft
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی
Abnormal Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی

Abnormal Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Nolen-Hoeksema
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 34.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه تلاش جنایی
A Philosophy of Criminal Attempts
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه تلاش جنایی

A Philosophy of Criminal Attempts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Bebhinn Donnelly-Lazarov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ ادبیات مدرنیستی
A History of Modernist Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ ادبیات مدرنیستی

A History of Modernist Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Andrzej Gasiorek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر