موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تفکر انتقادی و زبان: چالش مهارت های عمومی و گفتمان انضباطی
Critical Thinking and Language: The Challenge of Generic Skills and Disciplinary Discourses
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر انتقادی و زبان: چالش مهارت های عمومی و گفتمان انضباطی

Critical Thinking and Language: The Challenge of Generic Skills and Disciplinary Discourses
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Tim John Moore
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری
Cognitive Behavioral Therapy in K-12 School Settings: A Practitioner's Toolkit
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی رفتاری

Cognitive Behavioral Therapy in K-12 School Settings: A Practitioner's Toolkit
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Diana Joyce-Beaulieu and Michael L. Sulkowski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مربیگری مثبت: درس هایی مثبت برای مربیان روانشناسی
Coaching Positively: Lessons for Coaches from Positive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مربیگری مثبت: درس هایی مثبت برای مربیان روانشناسی

Coaching Positively: Lessons for Coaches from Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Matt Driver
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چین در نظام اقتصادی بین المللی
China in the International Economic Order: New Directions and Changing Paradigms
نام کتاب:

دانلود کتاب چین در نظام اقتصادی بین المللی

China in the International Economic Order: New Directions and Changing Paradigms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lisa Toohey , Colin Picker and Jonathan Greenacre
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده های بزرگ در اقتصاد کلان
Big Ideas in Macroeconomics: A Nontechnical View
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده های بزرگ در اقتصاد کلان

Big Ideas in Macroeconomics: A Nontechnical View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Kartik B. Athreya
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 33.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد رفتاری
Behavioral Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد رفتاری

Behavioral Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Edward Cartwright
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار، حقیقت و فریب: استفاده از پروفایل و تجزیه و تحلیل در روند مصاحبه
Behavior, Truth and Deception: Applying Profiling and Analysis to the Interview Process
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار، حقیقت و فریب: استفاده از پروفایل و تجزیه و تحلیل در روند مصاحبه

Behavior, Truth and Deception: Applying Profiling and Analysis to the Interview Process
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Michael R. Napier
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دلبستگی و آغاز نو: تأملاتی در روانکاوی درمان
Attachment and New Beginnings: Reflections on Psychoanalytic Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب دلبستگی و آغاز نو: تأملاتی در روانکاوی درمان

Attachment and New Beginnings: Reflections on Psychoanalytic Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jonathan Pedder and Gary Winship
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش بیزی: روش علوم اجتماعی و رفتاری
Bayesian Methods: A Social and Behavioral Sciences Approach, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روش بیزی: روش علوم اجتماعی و رفتاری

Bayesian Methods: A Social and Behavioral Sciences Approach, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeff Gill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر خانواده درمانی: نظریه سیستمی و تمرین
An Introduction to Family Therapy: Systemic Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر خانواده درمانی: نظریه سیستمی و تمرین

An Introduction to Family Therapy: Systemic Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rudi Dallos and Ros Draper
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری آدام اسمیت
Adam Smith
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری آدام اسمیت

Adam Smith
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: James R. Otteson and John Meadowcroft
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی
Abnormal Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی غیر طبیعی

Abnormal Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Nolen-Hoeksema
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 34.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه تلاش جنایی
A Philosophy of Criminal Attempts
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه تلاش جنایی

A Philosophy of Criminal Attempts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Bebhinn Donnelly-Lazarov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ ادبیات مدرنیستی
A History of Modernist Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ ادبیات مدرنیستی

A History of Modernist Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Andrzej Gasiorek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکسفورد خواندن
The Oxford Handbook of Reading
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد خواندن

The Oxford Handbook of Reading
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexander Pollatsek and Rebecca Treiman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای  مداخلات مثبت روانی
The Wiley-Blackwell Handbook of Positive Psychological Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مداخلات مثبت روانی

The Wiley-Blackwell Handbook of Positive Psychological Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Schueller and Acacia C. Parks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسانگرایی
The Wiley Blackwell Handbook of Humanism
نام کتاب:

دانلود کتاب انسانگرایی

The Wiley Blackwell Handbook of Humanism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Andrew Copson and A. C. Grayling
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازار آزاد اگزیستانسیالیست: سرمایه داری بدون مصرف
The Free Market Existentialist: Capitalism without Consumerism
نام کتاب:

دانلود کتاب بازار آزاد اگزیستانسیالیست: سرمایه داری بدون مصرف

The Free Market Existentialist: Capitalism without Consumerism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William Irwin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه ذهن در روانکاوی
The Dissociative Mind in Psychoanalysis: Understanding and Working With Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه ذهن در روانکاوی

The Dissociative Mind in Psychoanalysis: Understanding and Working With Trauma
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elizabeth Howell and Sheldon Itzkowitz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیبایی شناسی ذهن: فلسفه و روانشناسی
The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیبایی شناسی ذهن: فلسفه و روانشناسی

The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elisabeth Schellekens and Peter Goldie
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر