موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آکسفورد توسعه هویت
The Oxford Handbook of Identity Development
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد توسعه هویت

The Oxford Handbook of Identity Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kate C. McLean , Moin Syed
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اختلال اضطراب اجتماعی
The Wiley Blackwell Handbook of Social Anxiety Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اختلال اضطراب اجتماعی

The Wiley Blackwell Handbook of Social Anxiety Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Justin W. Weeks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای متنی علوم رفتاری
The Wiley Handbook of Contextual Behavioral Science
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای متنی علوم رفتاری

The Wiley Handbook of Contextual Behavioral Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Robert D. Zettle , Steven C. Hayes , Dermot Barnes-Holmes and Anthony Biglan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق جدا شدن در فلسفه سانتایانا
The Ethics of Detachment in Santayana’s Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق جدا شدن در فلسفه سانتایانا

The Ethics of Detachment in Santayana’s Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael Brodrick
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خودکشی: مرگ های غیر ضروری
Suicide: An unnecessary death
نام کتاب:

دانلود کتاب خودکشی: مرگ های غیر ضروری

Suicide: An unnecessary death
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Danuta Wasserman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار خودکشی
Suicidal Behaviour: Underlying dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار خودکشی

Suicidal Behaviour: Underlying dynamics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Updesh Kumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استرس، تروما، و رشد پس از سانحه: زمینه اجتماعی، محیط، و هویت
Stress, Trauma, and Posttraumatic Growth: Social Context, Environment, and Identities
نام کتاب:

دانلود کتاب استرس، تروما، و رشد پس از سانحه: زمینه اجتماعی، محیط، و هویت

Stress, Trauma, and Posttraumatic Growth: Social Context, Environment, and Identities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Roni Berger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  استرس و سلامت شما: از آسیب پذیری تا انعطاف پذیری
Stress and Your Health: From Vulnerability to Resilience
نام کتاب:

دانلود کتاب استرس و سلامت شما: از آسیب پذیری تا انعطاف پذیری

Stress and Your Health: From Vulnerability to Resilience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hymie Anisman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی با برنامه های کاربردی مالی
Stochastic Analysis with Financial Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تصادفی با برنامه های کاربردی مالی

Stochastic Analysis with Financial Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Arturo Kohatsu-Higa , Nicolas Privault and Shuenn-Jyi Sheu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاقیت بازاندیشی: کمک از روانشناسی اجتماعی و فرهنگی
Rethinking Creativity: Contributions from social and cultural psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاقیت بازاندیشی: کمک از روانشناسی اجتماعی و فرهنگی

Rethinking Creativity: Contributions from social and cultural psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Vlad Petre Glaveanu , Alex Gillespie and Jaan Valsiner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جرقه خلاقیت دانشجویی: راه های عملی برای ترویج تفکر خلاق و حل مساله
Sparking Student Creativity: Practical Ways to Promote Innovative Thinking and Problem Solving
نام کتاب:

دانلود کتاب جرقه خلاقیت دانشجویی: راه های عملی برای ترویج تفکر خلاق و حل مساله

Sparking Student Creativity: Practical Ways to Promote Innovative Thinking and Problem Solving
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Patti Drapeau
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ورزش و روانشناسی ورزش: دیدگاه های جهانی و مفاهیم اساسی
Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology: Global perspectives and fundamental concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب ورزش و روانشناسی ورزش: دیدگاه های جهانی و مفاهیم اساسی

Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology: Global perspectives and fundamental concepts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Athanasios Papaioannou , Dieter Hackfort
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایین پرستش و زندگی اخلاقی
Ritual and the Moral Life: Reclaiming the Tradition
نام کتاب:

دانلود کتاب ایین پرستش و زندگی اخلاقی

Ritual and the Moral Life: Reclaiming the Tradition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Solomon , Ruiping Fan and Ping-cheung Lo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مولانا و شمس
Rumi and Shams' Silent Rebellion: Parallels with Vedanta, Buddhism, and Shaivism
نام کتاب:

دانلود کتاب مولانا و شمس

Rumi and Shams' Silent Rebellion: Parallels with Vedanta, Buddhism, and Shaivism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Mostafa Vaziri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دفاع عقلانی
Rationis Defensor: Essays in Honour of Colin Cheyne
نام کتاب:

دانلود کتاب دفاع عقلانی

Rationis Defensor: Essays in Honour of Colin Cheyne
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: James Maclaurin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوال علیت: اکتشافات علمی علت و معلول در سراسر زمینه های اجتماعی
Questioning Causality: Scientific Explorations of Cause and Consequence across Social Contexts
نام کتاب:

دانلود کتاب سوال علیت: اکتشافات علمی علت و معلول در سراسر زمینه های اجتماعی

Questioning Causality: Scientific Explorations of Cause and Consequence across Social Contexts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Rom Harré and Fathali M. Moghaddam
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان شناسی
Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روان شناسی

Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter O. Gray and David F. Bjorklund
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 63.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی فعالیت فیزیکی: عوامل، رفاه و مداخلات
Psychology of Physical Activity: Determinants, Well-Being and Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی فعالیت فیزیکی: عوامل، رفاه و مداخلات

Psychology of Physical Activity: Determinants, Well-Being and Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stuart J. H. Biddle , Nanette Mutrie ,and Trish Gorely
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان شناسی
Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روان شناسی

Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robin M. Kowalski and Drew Westen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازیابی روانشناسی
Psychological Recovery: Beyond Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب بازیابی روانشناسی

Psychological Recovery: Beyond Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Retta Andresen , Lindsay G. Oades and Peter Caputi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر