موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روان شناسی انسان گرا: نظریه، پژوهش و عمل
The Handbook of Humanistic Psychology: Theory, Research, and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب روان شناسی انسان گرا: نظریه، پژوهش و عمل

The Handbook of Humanistic Psychology: Theory, Research, and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kirk J. Schneider , J. Fraser Pierson and James F. T. Bugental
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرنوشت شگفت: نقد ویتگنشتاین از متافیزیک و مدرنیته
The Fate of Wonder: Wittgenstein's Critique of Metaphysics and Modernity
نام کتاب:

دانلود کتاب سرنوشت شگفت: نقد ویتگنشتاین از متافیزیک و مدرنیته

The Fate of Wonder: Wittgenstein's Critique of Metaphysics and Modernity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Kevin M. Cahill
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق نگارش: تالیف و میراث در افلاطون و نیچه
The Ethics of Writing: Authorship and Legacy in Plato and Nietzsche
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق نگارش: تالیف و میراث در افلاطون و نیچه

The Ethics of Writing: Authorship and Legacy in Plato and Nietzsche
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Seán Burke
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضروریات هیرشمن
The Essential Hirschman
نام کتاب:

دانلود کتاب ضروریات هیرشمن

The Essential Hirschman
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Albert O. Hirschman , Jeremy Adelman and Emma Rothschild
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد هیجانی نوجوانان
The Emotional Growth of Teens: How Group Counseling Intervention Works for Schools
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد هیجانی نوجوانان

The Emotional Growth of Teens: How Group Counseling Intervention Works for Schools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William L. Fibkins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفوذ پذیری شناختی ادراک: دیدگاه های جدید فلسفی
The Cognitive Penetrability of Perception: New Philosophical Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب نفوذ پذیری شناختی ادراک: دیدگاه های جدید فلسفی

The Cognitive Penetrability of Perception: New Philosophical Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: John Zeimbekis and Athanassios Raftopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات آماری درآمد، فقر و نابرابری در اروپا
Statistical Studies of Income, Poverty and Inequality in Europe: Computing and Graphics in R using EU-SILC
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات آماری درآمد، فقر و نابرابری در اروپا

Statistical Studies of Income, Poverty and Inequality in Europe: Computing and Graphics in R using EU-SILC
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Nicholas T. Longford
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی ترغیب
Psychology of Persuasion
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی ترغیب

Psychology of Persuasion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Janos Csapo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه ذهن و پدیده شناسی
Philosophy of Mind and Phenomenology: Conceptual and Empirical Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه ذهن و پدیده شناسی

Philosophy of Mind and Phenomenology: Conceptual and Empirical Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Daniel O. Dahlstrom , Andreas Elpidorou and Walter Hopp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابتکلیف و مسئولیت
Oxford Studies in Agency and Responsibility: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتابتکلیف و مسئولیت

Oxford Studies in Agency and Responsibility: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Shoemaker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متحد کردن بشریت
Allies of Humanity Book One
نام کتاب:

دانلود کتاب متحد کردن بشریت

Allies of Humanity Book One
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Marshall Vian Summers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب: راهنمای بحرانی
Kant's 'Critique of Practical Reason': A Critical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب: راهنمای بحرانی

Kant's 'Critique of Practical Reason': A Critical Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Andrews Reath and Jens Timmermann
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  استراتژی های مصاحبه و تغییر برای کمک کننده ها
Interviewing and Change Strategies for Helpers
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های مصاحبه و تغییر برای کمک کننده ها

Interviewing and Change Strategies for Helpers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sherry Cormier , Paula S. Nurius and Cynthia J. Osborn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هگل و سرمایه داری
Hegel and Capitalism
نام کتاب:

دانلود کتاب هگل و سرمایه داری

Hegel and Capitalism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Andrew Buchwalter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای انگیزه اخلاقی: نظریه ها، مدل ها، کاربردها
Handbook of Moral Motivation: Theories, Models, Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای انگیزه اخلاقی: نظریه ها، مدل ها، کاربردها

Handbook of Moral Motivation: Theories, Models, Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Karin Heinrichs , Fritz Oser and Terence Lovat
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مربیگری تیم و گروه : راهنمای ضروری
Group and Team Coaching: The Essential Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مربیگری تیم و گروه : راهنمای ضروری

Group and Team Coaching: The Essential Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Christine Thornton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اخلاق، ارزش ها و طراحی فناورانه: منابع، نظریه، ارزش ها و دامنه های کاربرد
Handbook of Ethics, Values, and Technological Design: Sources, Theory, Values and Application Domains
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اخلاق، ارزش ها و طراحی فناورانه: منابع، نظریه، ارزش ها و دامنه های کاربرد

Handbook of Ethics, Values, and Technological Design: Sources, Theory, Values and Application Domains
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jeroen van den Hoven , Pieter E. Vermaas and Ibo van de Poel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وجود: فلسفه الهیات
Existence: Philosophical Theology, Volume Two
نام کتاب:

دانلود کتاب وجود: فلسفه الهیات

Existence: Philosophical Theology, Volume Two
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robert Cummings Neville
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گشت و گذار با تورو: فلسفه، شعر، دین و مذهب
Excursions with Thoreau: Philosophy, Poetry, Religion
نام کتاب:

دانلود کتاب گشت و گذار با تورو: فلسفه، شعر، دین و مذهب

Excursions with Thoreau: Philosophy, Poetry, Religion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Edward F. Mooney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه محیط زیست در اندیشه سنت آسیایی
Environmental Philosophy in Asian Traditions of Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه محیط زیست در اندیشه سنت آسیایی

Environmental Philosophy in Asian Traditions of Thought
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: J. Baird Callicott and James McRae
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر