موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آدنوویروس: روش ها و پروتکل ها
Adenovirus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب آدنوویروس: روش ها و پروتکل ها

Adenovirus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Miguel Chillón and Assumpció Bosch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مقدماتی شیلات با R
Introductory Fisheries Analyses with R
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مقدماتی شیلات با R

Introductory Fisheries Analyses with R
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Derek H. Ogle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انار: گیاه شناسی، تیمار پس از برداشت، ترکیب بیوشیمیایی و اثرات بهداشتی
Pomegranate: Botany, Postharvest Treatment, Biochemical Composition and Health Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب انار: گیاه شناسی، تیمار پس از برداشت، ترکیب بیوشیمیایی و اثرات بهداشتی

Pomegranate: Botany, Postharvest Treatment, Biochemical Composition and Health Effects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Robert and Smith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال ها از طبیعت برای دستگاه های پیشرفته و درمان
Biomaterials from Nature for Advanced Devices and Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال ها از طبیعت برای دستگاه های پیشرفته و درمان

Biomaterials from Nature for Advanced Devices and Therapies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Nuno M. Neves and Rui L. Reis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانفورماتیک: جلد دوم: ساختار، عملکرد، و کاربردها
Bioinformatics: Volume II: Structure, Function, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانفورماتیک: جلد دوم: ساختار، عملکرد، و کاربردها

Bioinformatics: Volume II: Structure, Function, and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Jonathan M. Keith
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی بیولوژیکی: مقدمه تحقیقات فلسفی
Biological Classification: A Philosophical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی بیولوژیکی: مقدمه تحقیقات فلسفی

Biological Classification: A Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Richard A. Richards
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرومون ها و رفتار حیوانات: سیگنال های شیمیایی و اثرات
Pheromones and Animal Behavior: Chemical Signals and Signatures
نام کتاب:

دانلود کتاب فرومون ها و رفتار حیوانات: سیگنال های شیمیایی و اثرات

Pheromones and Animal Behavior: Chemical Signals and Signatures
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Tristram D. Wyatt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح اسیدهای نوکلئیک در زیست شناسی و پزشکی
Modified Nucleic Acids in Biology and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح اسیدهای نوکلئیک در زیست شناسی و پزشکی

Modified Nucleic Acids in Biology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Stefan Jurga , Volker A. Erdmann and Jan Barciszewski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های علامت دهی کلسیم
Models of Calcium Signalling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های علامت دهی کلسیم

Models of Calcium Signalling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Geneviève Dupont , Martin Falcke , Vivien Kirk and James Sneyd
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب GTP آز ها: رگولاتور های چند منظوره ترانسداکسیون سیگنال در گیاهان
GTPases: Versatile Regulators of Signal Transduction in Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب GTP آز ها: رگولاتور های چند منظوره ترانسداکسیون سیگنال در گیاهان

GTPases: Versatile Regulators of Signal Transduction in Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Girdhar K. Pandey , Manisha Sharma , Amita Pandey andThiruvenkadam Shanmugam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فراوانی RNA: روش ها و پروتکل ها
RNA Abundance Analysis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فراوانی RNA: روش ها و پروتکل ها

RNA Abundance Analysis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Hailing Jin and Walter Gassmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آفت کش های زیستی مبتنی بر میکروب: روش ها و پروتکل ها
Microbial-Based Biopesticides: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب آفت کش های زیستی مبتنی بر میکروب: روش ها و پروتکل ها

Microbial-Based Biopesticides: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Travis R. Glare and Maria E. Moran-Diez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 69.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی: اصول و اکتشافات
Microbiology: Principles and Explorations
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی: اصول و اکتشافات

Microbiology: Principles and Explorations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Jacquelyn G. Black
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی راکتور غشایی: کاربردها برای  فرآیند صنعت سبزتر
Membrane Reactor Engineering: Applications for a Greener Process Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی راکتور غشایی: کاربردها برای فرآیند صنعت سبزتر

Membrane Reactor Engineering: Applications for a Greener Process Industry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Angelo Basile , Marcello De Falco , Gabriele Centi and Gaetano Iaquaniello
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غشاء و فرآیفعل و انفعالات غشاء پروتئین - لیپید
Membrane Protein – Lipid Interactions: Physics and Chemistry in the Bilayer
نام کتاب:

دانلود کتاب غشاء و فرآیفعل و انفعالات غشاء پروتئین - لیپید

Membrane Protein – Lipid Interactions: Physics and Chemistry in the Bilayer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Jordi H. Borrell , Òscar Domènech and Kevin M.W. Keough
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رژیم غذایی مدیترانه ای: دستورالعمل های رژیمی و تاثیر بر سلامت و بیماری ها
Mediterranean Diet: Dietary Guidelines and Impact on Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب رژیم غذایی مدیترانه ای: دستورالعمل های رژیمی و تاثیر بر سلامت و بیماری ها

Mediterranean Diet: Dietary Guidelines and Impact on Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Donato F. Romagnolo and Ornella I. Selmin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیسم بیان تابعی از ماشینهای مولکولی
Mechanism of Functional Expression of the Molecular Machines
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیسم بیان تابعی از ماشینهای مولکولی

Mechanism of Functional Expression of the Molecular Machines
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Masahiro Kinoshita
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی ریاضی و آماری برای  بیماری های عفونی در حال ظهور و بروز مجدد  
Mathematical and Statistical Modeling for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی ریاضی و آماری برای بیماری های عفونی در حال ظهور و بروز مجدد  

Mathematical and Statistical Modeling for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Gerardo Chowell and James M. Hyman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک دریایی: روش ها و پروتکل ها
Marine Genomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک دریایی: روش ها و پروتکل ها

Marine Genomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sarah J. Bourlat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهاجم ژنتیک
Invasion Genetics: The Baker and Stebbins Legacy 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تهاجم ژنتیک

Invasion Genetics: The Baker and Stebbins Legacy 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Spencer C.H. Barrett , Robert I. Colautti , Katrina M. Dlugosch and Loren H. Rieseberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر