موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ژنتیک تولید مثل انسانی
Textbook of Human Reproductive Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک تولید مثل انسانی

Textbook of Human Reproductive Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Karen Sermon and Stéphane Viville
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های رونویسی سلول های بنیادی: روش  و پروتکل ها
Stem Cell Transcriptional Networks: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های رونویسی سلول های بنیادی: روش و پروتکل ها

Stem Cell Transcriptional Networks: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Benjamin L Kidder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار در پزشکی
Statistics in Medicine, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار در پزشکی

Statistics in Medicine, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Robert H. Riffenburgh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار برای سانسور اطلاعات زیست محیطی با استفاده از Minitab و R
Statistics for Censored Environmental Data Using Minitab and R
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار برای سانسور اطلاعات زیست محیطی با استفاده از Minitab و R

Statistics for Censored Environmental Data Using Minitab and R
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Dennis R. Helsel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دنیای مارها: کاتالوگ از گونه های زنده و منقرض شده
Snakes of the World: A Catalogue of Living and Extinct Species
نام کتاب:

دانلود کتاب دنیای مارها: کاتالوگ از گونه های زنده و منقرض شده

Snakes of the World: A Catalogue of Living and Extinct Species
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Van Wallach , Kenneth L. Williams and Jeff Boundy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفنگ پروتئومیکس: روشها و پروتکل ها
Shotgun Proteomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تفنگ پروتئومیکس: روشها و پروتکل ها

Shotgun Proteomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Daniel Martins-de-Souza
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیق در اوتیسم: دیدگاه معاصر
Researching the Autism Spectrum: Contemporary Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق در اوتیسم: دیدگاه معاصر

Researching the Autism Spectrum: Contemporary Perspectives
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ilona Roth and Payam Rezaie
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات در محاسبات مولکولی
Research in Computational Molecular Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات در محاسبات مولکولی

Research in Computational Molecular Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Roded Sharan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات کوانتومی در زیست شناسی
Quantum Effects in Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات کوانتومی در زیست شناسی

Quantum Effects in Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Masoud Mohseni , Yasser Omar , Gregory S. Engel and Martin B. Plenio
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Real-Time PCR : روش ها و پروتکل ها
Quantitative Real-Time PCR: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب Real-Time PCR : روش ها و پروتکل ها

Quantitative Real-Time PCR: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Roberto Biassoni and Alessandro Raso
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی آدنیلاسیون: روش ها و پروتکل
Polyadenylation: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی آدنیلاسیون: روش ها و پروتکل

Polyadenylation: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Joanna Rorbach , Agnieszka J. Bobrowicz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان و محیط زیست: رویکرد کمی به فیزیولوژی گیاهی محیط زیست
Plants and Microclimate: A Quantitative Approach to Environmental Plant Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان و محیط زیست: رویکرد کمی به فیزیولوژی گیاهی محیط زیست

Plants and Microclimate: A Quantitative Approach to Environmental Plant Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Hamlyn G. Jones
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.31 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات طبیعی گیاهان: سنتز، عملکرد های بیولوژیک و کاربردهای عملی
Plant Natural Products: Synthesis, Biological Functions and Practical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات طبیعی گیاهان: سنتز، عملکرد های بیولوژیک و کاربردهای عملی

Plant Natural Products: Synthesis, Biological Functions and Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Herwig O. Gutzeit and Jutta Ludwig-Müller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنولوژی PCR
PCR Technology: Current Innovations, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنولوژی PCR

PCR Technology: Current Innovations, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Tania Nolan and Stephen A. Bustin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو  اسیدهای نوکلئیک
Nucleic Acid Nanotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو اسیدهای نوکلئیک

Nucleic Acid Nanotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: JORGEN KJEMS , Elena Ferapontova , Kurt V. Gothelf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش ها برای مطالعه دریایی ته دریا
Methods for the Study of Marine Benthos
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ها برای مطالعه دریایی ته دریا

Methods for the Study of Marine Benthos
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Anastasios Eleftheriou
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیسم غشاء و فرآیندهای حمل و نقل غشایی
Membrane Transport Mechanism: 3D Structure and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیسم غشاء و فرآیندهای حمل و نقل غشایی

Membrane Transport Mechanism: 3D Structure and Beyond
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Reinhard Krämer and Christine Ziegler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار پزشکی در یک کتاب نگاه
Medical Statistics at a Glance Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار پزشکی در یک کتاب نگاه

Medical Statistics at a Glance Workbook
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Aviva Petrie and Caroline Sabin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باروری انسان: روش ها و پروتکل ها
Human Fertility: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب باروری انسان: روش ها و پروتکل ها

Human Fertility: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Zev Rosenwaks and Paul M. Wassarman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اداره امور شیلات و حفاظت از تنوع زیستی: تعامل و تکامل
Governance of Marine Fisheries and Biodiversity Conservation: Interaction and Co-evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب اداره امور شیلات و حفاظت از تنوع زیستی: تعامل و تکامل

Governance of Marine Fisheries and Biodiversity Conservation: Interaction and Co-evolution
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Serge M. Garcia, Dr Jake Rice, Anthony Charles
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر