موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سلول های بنیادی پرتوان (پلوریپوتنت) القاء شده: روش ها و پروتکل ها
Induced Pluripotent Stem (iPS) Cells: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی پرتوان (پلوریپوتنت) القاء شده: روش ها و پروتکل ها

Induced Pluripotent Stem (iPS) Cells: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Kursad Turksen and Andras Nagy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Humanized Mice for HIV Research
Humanized Mice for HIV Research
نام کتاب:

دانلود کتاب Humanized Mice for HIV Research

Humanized Mice for HIV Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Larisa Y Poluektova , J. Victor Garcia-Martinez , Yoshio Koyanagi , Markus G. Manz , Andrew M. Tager
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکلهای HIV
HIV Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکلهای HIV

HIV Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Vinayaka R. Prasad and Ganjam V. Kalpana
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی باغبانی ، جلد 43
Horticultural Reviews, Volume 43
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی باغبانی ، جلد 43

Horticultural Reviews, Volume 43
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Jules Janick
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراکسیدازهای آهن هم
Heme Peroxidases
نام کتاب:

دانلود کتاب پراکسیدازهای آهن هم

Heme Peroxidases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Emma Raven , Brian Dunford , C David Garner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای بیوشیمی RNA
Handbook of RNA Biochemistry 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بیوشیمی RNA

Handbook of RNA Biochemistry 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Roland K. Hartmann , Albrecht Bindereif , Astrid Schön and Eric Westhof
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تحقیقات و کاربردهای  کیتوزان
Handbook of Chitosan Research and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تحقیقات و کاربردهای کیتوزان

Handbook of Chitosan Research and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Richard G. Mackay and Jennifer M. Tait
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در رتروویروس های مولکولی
Advances in Molecular Retrovirology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در رتروویروس های مولکولی

Advances in Molecular Retrovirology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Shailendra K. Saxena
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در انفورماتیک و آنالیز بهداشت و درمان
Advances in Healthcare Informatics and Analytics
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در انفورماتیک و آنالیز بهداشت و درمان

Advances in Healthcare Informatics and Analytics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Ashish Gupta , Vimla L. Patel and Robert A. Greenes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکتشاف ها و نوآوری در میکروبیولوژی میان رشته ای
Frontier Discoveries and Innovations in Interdisciplinary Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکتشاف ها و نوآوری در میکروبیولوژی میان رشته ای

Frontier Discoveries and Innovations in Interdisciplinary Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Pratyoosh Shukla
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی و محیط زیست شته ها
Biology and Ecology of Aphids
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و محیط زیست شته ها

Biology and Ecology of Aphids
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Andreas Vilcinskas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک، پروتئومیک و متابولومیک در مواد افزودنی بیولوژیکی فعال و غذا های فراسودمند
Genomics, Proteomics and Metabolomics in Nutraceuticals and Functional Foods
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک، پروتئومیک و متابولومیک در مواد افزودنی بیولوژیکی فعال و غذا های فراسودمند

Genomics, Proteomics and Metabolomics in Nutraceuticals and Functional Foods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Debasis Bagchi , Anand Swaroop Manashi Bagchi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آثار تابش محیطی بر پستانداران: رویکرد مدل سازی دینامیکی
Environmental Radiation Effects on Mammals: A Dynamical Modeling Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب آثار تابش محیطی بر پستانداران: رویکرد مدل سازی دینامیکی

Environmental Radiation Effects on Mammals: A Dynamical Modeling Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Olga A. Smirnova
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوسانات برق در پلی الکترولیت ها
Electrical Fluctuations in Polyelectrolytes
نام کتاب:

دانلود کتاب نوسانات برق در پلی الکترولیت ها

Electrical Fluctuations in Polyelectrolytes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: José Antonio Fornés
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز کاربردی: پیشرفت های جدید
Applied Photosynthesis: New Progress
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز کاربردی: پیشرفت های جدید

Applied Photosynthesis: New Progress
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Mohammad Mahdi Najafpour
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اکولوژی جمعیت
Introduction to Population Ecology 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اکولوژی جمعیت

Introduction to Population Ecology 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Larry L. Rockwood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوچار (ماده زیستی نیم‌سوز) و خاک گیاهان و جانوران
Biochar and Soil Biota
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوچار (ماده زیستی نیم‌سوز) و خاک گیاهان و جانوران

Biochar and Soil Biota
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Natalia Ladygina and Francois Rineau
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژئوبیولوژی
Baas Becking's Geobiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ژئوبیولوژی

Baas Becking's Geobiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Don E. Canfield
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماهی های سالانه: استراتژی تاریخچه حیات، تنوع، و تکامل
Annual Fishes: Life History Strategy, Diversity, and Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب ماهی های سالانه: استراتژی تاریخچه حیات، تنوع، و تکامل

Annual Fishes: Life History Strategy, Diversity, and Evolution
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Nibia Berois , Graciela García , Rafael O. de Sá
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی بالینی، جلد 57
Advances in Clinical Chemistry, Volume 57
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی بالینی، جلد 57

Advances in Clinical Chemistry, Volume 57
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gregory S . Makowski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر