موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فلاوپروتئین ها
Handbook of Flavoproteins
نام کتاب:

دانلود کتاب فلاوپروتئین ها

Handbook of Flavoproteins
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Russ Hille
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 48.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی: علم ​​برای زندگی با فیزیولوژی
Biology: Science for Life with Physiology (4th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی: علم ​​برای زندگی با فیزیولوژی

Biology: Science for Life with Physiology (4th Edition)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Colleen Belk , Virginia Borden Maier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 47.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه برای دوندگان
Nutrition For Runners
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه برای دوندگان

Nutrition For Runners
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jeff Galloway , Nancy Clark
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انجماد مواد غذایی و محاسبات ذوب
Food Freezing and Thawing Calculations
نام کتاب:

دانلود کتاب انجماد مواد غذایی و محاسبات ذوب

Food Freezing and Thawing Calculations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Quang Tuan Pham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت یکپارچه وزن: کتاب راهنما برای پزشکان
Integrative Weight Management: A Guide for Clinicians (Nutrition and Health)
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت یکپارچه وزن: کتاب راهنما برای پزشکان

Integrative Weight Management: A Guide for Clinicians (Nutrition and Health)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Gerard E. Mullin , Lawrence J. Cheskin , Laura E. Matarese
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاهدات یکپارچه و ارزیابی
Integrative Observations and Assessments
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاهدات یکپارچه و ارزیابی

Integrative Observations and Assessments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Shin-ichi Nakano , Tetsukazu Yahara , Tohru Nakashizuka
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژیکی مخمر یاروویا لیپولیتیکا
Biotechnological Applications of the Yeast Yarrowia lipolytica
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژیکی مخمر یاروویا لیپولیتیکا

Biotechnological Applications of the Yeast Yarrowia lipolytica
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Farshad Darvishi Harzevili
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات سوخت های زیستی در اقتصاد، محیط زیست، و فقر
The Impacts of Biofuels on the Economy, Environment, and Poverty: A Global Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات سوخت های زیستی در اقتصاد، محیط زیست، و فقر

The Impacts of Biofuels on the Economy, Environment, and Poverty: A Global Perspective
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Govinda R. Timilsina , David Zilberman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سودوموناس روش ها و پروتکل ها
Pseudomonas Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سودوموناس روش ها و پروتکل ها

Pseudomonas Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Alain Filloux , Juan-Luis Ramos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های نوآورانه برای آموزش در علوم گیاهی
Innovative Strategies for Teaching in the Plant Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های نوآورانه برای آموزش در علوم گیاهی

Innovative Strategies for Teaching in the Plant Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Cassandra L Quave
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اتانول سلولزی
Handbook of Cellulosic Ethanol
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اتانول سلولزی

Handbook of Cellulosic Ethanol
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ananda S. Amarasekara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت های ویروسی تنفسی انسان
Human Respiratory Viral Infections
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت های ویروسی تنفسی انسان

Human Respiratory Viral Infections
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Sunit K. Singh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیزم های مولکولی فتوسنتز
Molecular Mechanisms of Photosynthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزم های مولکولی فتوسنتز

Molecular Mechanisms of Photosynthesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Robert E. Blankenship
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه جانورشناسی: یا یک نمای کلی از ساختار، توابع، و طبقه بندی حیوانات
The Philosophy of Zoology: Or a General View of the Structure, Functions, and Classification of Animals (Cambridge Library Collection - Zoology)
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه جانورشناسی: یا یک نمای کلی از ساختار، توابع، و طبقه بندی حیوانات

The Philosophy of Zoology: Or a General View of the Structure, Functions, and Classification of Animals (Cambridge Library Collection - Zoology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: John Fleming
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگیب ی نهایت دریا
The Extreme Life of the Sea
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگیب ی نهایت دریا

The Extreme Life of the Sea
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Stephen R. Palumbi , Anthony R. Palumbi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی برای برنامه اموزشی جدید
Medical Microbiology for the New Curriculum: A Case-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی برای برنامه اموزشی جدید

Medical Microbiology for the New Curriculum: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Roberta B. Carey, Mindy G. Schuster , Karin L. McGowan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه
Medical Genetics at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه

Medical Genetics at a Glance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Dorian J. Pritchard , Bruce R. Korf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنوتیپ محاسباتی
Computational Phenotypes: Towards an Evolutionary Developmental Biolinguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب فنوتیپ محاسباتی

Computational Phenotypes: Towards an Evolutionary Developmental Biolinguistics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Sergio Balari , Guillermo Lorenzo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان سمی شمال امریکا
Toxic Plants of North America
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان سمی شمال امریکا

Toxic Plants of North America
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: George E. Burrows , Ronald J. Tyrl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سواحل جهان با Google Earth
The Coastlines of the World with Google Earth: Understanding our Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب سواحل جهان با Google Earth

The Coastlines of the World with Google Earth: Understanding our Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Anja M. Scheffers , Sander R. Scheffers , Dieter H. Kelletat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 95.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر