موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تکنولوژی پس از برداشت و مهندسی فرآیند مواد غذایی
Postharvest Technology and Food Process Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنولوژی پس از برداشت و مهندسی فرآیند مواد غذایی

Postharvest Technology and Food Process Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Amalendu Chakraverty , R. Paul Singh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه پایدار علم و فناوری
Sustainability Science and Technology: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه پایدار علم و فناوری

Sustainability Science and Technology: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Alejandro De Las Heras
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید هیدروژن زیستی
Biohydrogen Production: Fundamentals and Technology Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید هیدروژن زیستی

Biohydrogen Production: Fundamentals and Technology Advances
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Debabrata Das , Namita Khanna , Chitralekha Nag Dasgupta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد بالا در  آنالیز حافظه ژنوم
High-Performance In-Memory Genome Data Analysis: How In-Memory Database Technology Accelerates Personalized Medicine (In-Memory Data Management Research)
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد بالا در آنالیز حافظه ژنوم

High-Performance In-Memory Genome Data Analysis: How In-Memory Database Technology Accelerates Personalized Medicine (In-Memory Data Management Research)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Hasso Plattner , Matthieu-P. Schapranow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادغام  عملکرد فرآیندهای غشایی در تولید مواد غذایی
Integrated Membrane Operations in the Food Production
نام کتاب:

دانلود کتاب ادغام عملکرد فرآیندهای غشایی در تولید مواد غذایی

Integrated Membrane Operations in the Food Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Alfredo Cassano and Enrico Drioli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قارچ فوزاریوم : ژنومیک، مولکولی و بیولوژی سلولی
Fusarium: Genomics, Molecular and Cellular Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب قارچ فوزاریوم : ژنومیک، مولکولی و بیولوژی سلولی

Fusarium: Genomics, Molecular and Cellular Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Daren W Brown , Robert H Proctor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط های کشت برای میکروبیولوژی غذا و آب
Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط های کشت برای میکروبیولوژی غذا و آب

Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Janet E. L. , Curtis, Gordon D. W. and Baird, Rosamund M.Corry
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کامپوزیت های زیستی برپایه زیست توده
Biomass-Based Biocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپوزیت های زیستی برپایه زیست توده

Biomass-Based Biocomposites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Vijay Kumar Thakur, Amar Sing Singha
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی سراسری محصولات تازه: کتاب راهنما از بهترین شیوه ها، راه حل های نوآورانه تجاری و مطالعات موردی
Global Safety of Fresh Produce: A Handbook of Best Practice, Innovative Commercial Solutions and Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی سراسری محصولات تازه: کتاب راهنما از بهترین شیوه ها، راه حل های نوآورانه تجاری و مطالعات موردی

Global Safety of Fresh Produce: A Handbook of Best Practice, Innovative Commercial Solutions and Case Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jeffrey Hoorfar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیلی باکتریایی: ساختار، سنتز و نقش در بیماری ها
Bacterial Pili: Structure, Synthesis and Role in Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب پیلی باکتریایی: ساختار، سنتز و نقش در بیماری ها

Bacterial Pili: Structure, Synthesis and Role in Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Michele A. Barocchi , John L. Telford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی کلروپلاست: روش ها و پروتکل ها
Chloroplast Biotechnology: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی کلروپلاست: روش ها و پروتکل ها

Chloroplast Biotechnology: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Pal Maliga
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منوکلونال آنتی بادی: روش ها و پروتکل ها
Monoclonal Antibodies: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب منوکلونال آنتی بادی: روش ها و پروتکل ها

Monoclonal Antibodies: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Vincent Ossipow , Nicolas Fischer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تداخلات گیاه پاتوژن : روش ها و پروتکل ها
Plant-Pathogen Interactions: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب تداخلات گیاه پاتوژن : روش ها و پروتکل ها

Plant-Pathogen Interactions: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Paul Birch , John Jones , Jorunn Bos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسکوپ الکترونی: روش ها و پروتکل ها
Electron Microscopy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسکوپ الکترونی: روش ها و پروتکل ها

Electron Microscopy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: John Kuo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس: روش ها و پروتکل ها
Staphylococcus Epidermidis: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس: روش ها و پروتکل ها

Staphylococcus Epidermidis: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Paul D. Fey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی سلول حیوانی: روش ها و پروتکل ها
Animal Cell Biotechnology: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی سلول حیوانی: روش ها و پروتکل ها

Animal Cell Biotechnology: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ralf Pörtner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل عملکرد ژن
Gene Function Analysis (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل عملکرد ژن

Gene Function Analysis (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Michael F. Ochs
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک غلات و حبوبات:روش ها و پروتکل ها
Cereal Genomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک غلات و حبوبات:روش ها و پروتکل ها

Cereal Genomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Robert J. Henry , Agnelo Furtado
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک شیمیایی گیاهی: روش ها و پروتکل های
Plant Chemical Genomics: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک شیمیایی گیاهی: روش ها و پروتکل های

Plant Chemical Genomics: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Glenn R Hicks , Stéphanie Robert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری و ردیابی سلول های بنیادی: روش ها و پروتکل ها
Imaging and Tracking Stem Cells: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری و ردیابی سلول های بنیادی: روش ها و پروتکل ها

Imaging and Tracking Stem Cells: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Kursad Turksen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر