موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای اپیدمیولوژی
Handbook of Epidemiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اپیدمیولوژی

Handbook of Epidemiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Wolfgang Ahrens , Iris Pigeot
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوراکتور یک بار مصرف II
Disposable Bioreactors II
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوراکتور یک بار مصرف II

Disposable Bioreactors II
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Dieter Eibl, Regine Eibl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای ستون مونولیتیک و  ایزوتوپ دمتیلاسیون نشاندار در آنالیز پروتئوم بوسیله تكنیك Shotgun
Applications of Monolithic Column and Isotope Dimethylation Labeling in Shotgun Proteome Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای ستون مونولیتیک و ایزوتوپ دمتیلاسیون نشاندار در آنالیز پروتئوم بوسیله تكنیك Shotgun

Applications of Monolithic Column and Isotope Dimethylation Labeling in Shotgun Proteome Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Fangjun Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنفس فلزی میکروبی
Microbial Metal Respiration: From Geochemistry to Potential Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تنفس فلزی میکروبی

Microbial Metal Respiration: From Geochemistry to Potential Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Johannes Gescher , Andreas Kappler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایزوپرنوئیدها گیاهی: روش ها و پروتکل های
Plant Isoprenoids: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ایزوپرنوئیدها گیاهی: روش ها و پروتکل های

Plant Isoprenoids: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Manuel Rodríguez Concepción
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سموم و ترکیبات فعال بیولوژیکی ریز جلبک ها، جلد 2: اثرات بیولوژیکی و مدیریت ریسک
Toxins and Biologically Active Compounds from Microalgae, Volume 2: Biological Effects and Risk Management
نام کتاب:

دانلود کتاب سموم و ترکیبات فعال بیولوژیکی ریز جلبک ها، جلد 2: اثرات بیولوژیکی و مدیریت ریسک

Toxins and Biologically Active Compounds from Microalgae, Volume 2: Biological Effects and Risk Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Gian Paolo Rossini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی تولید مثل گیاهان
Reproductive Biology of Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تولید مثل گیاهان

Reproductive Biology of Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Kishan Gopal Ramawat , Jean-Michel Mérillon , K. R. Shivanna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک در مهندسی بیوشیمی
Thermodynamics in Biochemical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک در مهندسی بیوشیمی

Thermodynamics in Biochemical Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Urs von Stockar , Luuk A. M. van der Wielen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب OMICS:  کاربردها در پزشکی، کشاورزی، و علوم محیط زیست
OMICS: Applications in Biomedical, Agricultural, and Environmental Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب OMICS: کاربردها در پزشکی، کشاورزی، و علوم محیط زیست

OMICS: Applications in Biomedical, Agricultural, and Environmental Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Debmalya Barh , Vasudeo Zambare , Vasco Azevedo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنولوژی پس از برداشت و مهندسی فرآیند مواد غذایی
Postharvest Technology and Food Process Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنولوژی پس از برداشت و مهندسی فرآیند مواد غذایی

Postharvest Technology and Food Process Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Amalendu Chakraverty , R. Paul Singh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه پایدار علم و فناوری
Sustainability Science and Technology: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه پایدار علم و فناوری

Sustainability Science and Technology: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Alejandro De Las Heras
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید هیدروژن زیستی
Biohydrogen Production: Fundamentals and Technology Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید هیدروژن زیستی

Biohydrogen Production: Fundamentals and Technology Advances
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Debabrata Das , Namita Khanna , Chitralekha Nag Dasgupta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد بالا در  آنالیز حافظه ژنوم
High-Performance In-Memory Genome Data Analysis: How In-Memory Database Technology Accelerates Personalized Medicine (In-Memory Data Management Research)
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد بالا در آنالیز حافظه ژنوم

High-Performance In-Memory Genome Data Analysis: How In-Memory Database Technology Accelerates Personalized Medicine (In-Memory Data Management Research)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Hasso Plattner , Matthieu-P. Schapranow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادغام  عملکرد فرآیندهای غشایی در تولید مواد غذایی
Integrated Membrane Operations in the Food Production
نام کتاب:

دانلود کتاب ادغام عملکرد فرآیندهای غشایی در تولید مواد غذایی

Integrated Membrane Operations in the Food Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Alfredo Cassano and Enrico Drioli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قارچ فوزاریوم : ژنومیک، مولکولی و بیولوژی سلولی
Fusarium: Genomics, Molecular and Cellular Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب قارچ فوزاریوم : ژنومیک، مولکولی و بیولوژی سلولی

Fusarium: Genomics, Molecular and Cellular Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Daren W Brown , Robert H Proctor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط های کشت برای میکروبیولوژی غذا و آب
Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط های کشت برای میکروبیولوژی غذا و آب

Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Janet E. L. , Curtis, Gordon D. W. and Baird, Rosamund M.Corry
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کامپوزیت های زیستی برپایه زیست توده
Biomass-Based Biocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپوزیت های زیستی برپایه زیست توده

Biomass-Based Biocomposites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Vijay Kumar Thakur, Amar Sing Singha
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی سراسری محصولات تازه: کتاب راهنما از بهترین شیوه ها، راه حل های نوآورانه تجاری و مطالعات موردی
Global Safety of Fresh Produce: A Handbook of Best Practice, Innovative Commercial Solutions and Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی سراسری محصولات تازه: کتاب راهنما از بهترین شیوه ها، راه حل های نوآورانه تجاری و مطالعات موردی

Global Safety of Fresh Produce: A Handbook of Best Practice, Innovative Commercial Solutions and Case Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jeffrey Hoorfar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیلی باکتریایی: ساختار، سنتز و نقش در بیماری ها
Bacterial Pili: Structure, Synthesis and Role in Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب پیلی باکتریایی: ساختار، سنتز و نقش در بیماری ها

Bacterial Pili: Structure, Synthesis and Role in Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Michele A. Barocchi , John L. Telford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی کلروپلاست: روش ها و پروتکل ها
Chloroplast Biotechnology: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی کلروپلاست: روش ها و پروتکل ها

Chloroplast Biotechnology: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Pal Maliga
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر