موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب منوکلونال آنتی بادی: روش ها و پروتکل ها
Monoclonal Antibodies: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب منوکلونال آنتی بادی: روش ها و پروتکل ها

Monoclonal Antibodies: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Vincent Ossipow , Nicolas Fischer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تداخلات گیاه پاتوژن : روش ها و پروتکل ها
Plant-Pathogen Interactions: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب تداخلات گیاه پاتوژن : روش ها و پروتکل ها

Plant-Pathogen Interactions: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Paul Birch , John Jones , Jorunn Bos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسکوپ الکترونی: روش ها و پروتکل ها
Electron Microscopy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسکوپ الکترونی: روش ها و پروتکل ها

Electron Microscopy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: John Kuo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس: روش ها و پروتکل ها
Staphylococcus Epidermidis: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس: روش ها و پروتکل ها

Staphylococcus Epidermidis: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Paul D. Fey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی سلول حیوانی: روش ها و پروتکل ها
Animal Cell Biotechnology: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی سلول حیوانی: روش ها و پروتکل ها

Animal Cell Biotechnology: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ralf Pörtner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل عملکرد ژن
Gene Function Analysis (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل عملکرد ژن

Gene Function Analysis (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Michael F. Ochs
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک غلات و حبوبات:روش ها و پروتکل ها
Cereal Genomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک غلات و حبوبات:روش ها و پروتکل ها

Cereal Genomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Robert J. Henry , Agnelo Furtado
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک شیمیایی گیاهی: روش ها و پروتکل های
Plant Chemical Genomics: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک شیمیایی گیاهی: روش ها و پروتکل های

Plant Chemical Genomics: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Glenn R Hicks , Stéphanie Robert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری و ردیابی سلول های بنیادی: روش ها و پروتکل ها
Imaging and Tracking Stem Cells: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری و ردیابی سلول های بنیادی: روش ها و پروتکل ها

Imaging and Tracking Stem Cells: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Kursad Turksen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری بیان ژن: روش ها و پروتکل ها
Imaging Gene Expression: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری بیان ژن: روش ها و پروتکل ها

Imaging Gene Expression: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Yaron Shav-Tal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سموم غذاهای دریایی و آب شیرین : فارماکولوژی، فیزیولوژی، و تشخیص
Seafood and Freshwater Toxins: Pharmacology, Physiology, and Detection, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سموم غذاهای دریایی و آب شیرین : فارماکولوژی، فیزیولوژی، و تشخیص

Seafood and Freshwater Toxins: Pharmacology, Physiology, and Detection, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Luis M. Botana
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ضایعات در صنایع شیمیایی و نفت
Waste Management in the Chemical and Petroleum Industries
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ضایعات در صنایع شیمیایی و نفت

Waste Management in the Chemical and Petroleum Industries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Alireza Bahadori
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی ساختاری غشاء و فرآیندهای غشایی: با مبانی بیوشیمیایی و بیوفیزیکی
Membrane Structural Biology: With Biochemical and Biophysical Foundations
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی ساختاری غشاء و فرآیندهای غشایی: با مبانی بیوشیمیایی و بیوفیزیکی

Membrane Structural Biology: With Biochemical and Biophysical Foundations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Mary Luckey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 54.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی فنل ها در گیاهان: جداسازی، خالص سازی و استخراج
Polyphenols in Plants: Isolation, Purification and Extract Preparation
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی فنل ها در گیاهان: جداسازی، خالص سازی و استخراج

Polyphenols in Plants: Isolation, Purification and Extract Preparation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ronald Ross Watson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در انگل شناسی
Advances in Parasitology, Volume 79
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در انگل شناسی

Advances in Parasitology, Volume 79
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: David Rollinson, S.I. Hay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی ماهی: شناسایی سموم شیمیایی آلی
Fish Physiology: Organic Chemical Toxicology of Fishes
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی ماهی: شناسایی سموم شیمیایی آلی

Fish Physiology: Organic Chemical Toxicology of Fishes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Keith B. Tierney , Anthony P. Farrell , Colin J. Brauner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  غدد مهره داران
Vertebrate Endocrinology, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد مهره داران

Vertebrate Endocrinology, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: David O. Norris , James A. Carr
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مولکولی ویروس شناسی
Principles of Molecular Virology, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مولکولی ویروس شناسی

Principles of Molecular Virology, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Alan J. Cann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف ایمنی مواد غذایی
Encyclopedia of Food Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف ایمنی مواد غذایی

Encyclopedia of Food Safety
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Yasmine Motarjemi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 57.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های انرژی پایدار در کشاورزی (توسعه انرژی پایدار)
Sustainable Energy Solutions in Agriculture (Sustainable Energy Developments)
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های انرژی پایدار در کشاورزی (توسعه انرژی پایدار)

Sustainable Energy Solutions in Agriculture (Sustainable Energy Developments)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Jochen Bundschuh, Guangnan Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر