موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  راهنمای سایکونوروایمونولوژی
Handbook of Psychoneuroimmunology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سایکونوروایمونولوژی

Handbook of Psychoneuroimmunology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Alexander W. Kusnecov , Hymie Anisman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیانو باکترها: چشم انداز اقتصادی
Cyanobacteria: An Economic Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب سیانو باکترها: چشم انداز اقتصادی

Cyanobacteria: An Economic Perspective
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Naveen K. Sharma , Ashawani K. Rai , Lucas J. Stal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حیوانات زائد
Trash Animals: How We Live with Nature's Filthy, Feral, Invasive, and Unwanted Species
نام کتاب:

دانلود کتاب حیوانات زائد

Trash Animals: How We Live with Nature's Filthy, Feral, Invasive, and Unwanted Species
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Kelsi Nagy , Phillip David Johnson II
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی با بیماری های سیستم بدن
Microbiology with Diseases by Body System
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی با بیماری های سیستم بدن

Microbiology with Diseases by Body System
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Robert W. Bauman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 93.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ایمنی روغن: راهنمای مراقبت های بهداشتی حرفه ای
Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ایمنی روغن: راهنمای مراقبت های بهداشتی حرفه ای

Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Robert Tisserand, Rodney Young
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی و زیست شناسی قارچ تریکودرما
Biotechnology and Biology of Trichoderma
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی و زیست شناسی قارچ تریکودرما

Biotechnology and Biology of Trichoderma
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Vijai K. Gupta , Monika Schmoll , Alfredo Herrera-Estrella, R. S. Upadhyay , Irina Druzhinina , Maria Tuohy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن کلونینگ و تجزیه و تحلیل DNA
Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن کلونینگ و تجزیه و تحلیل DNA

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: T. A. Brown
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های کابردی در علم بیومولکولار
Practical Skills in Biomolecular Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های کابردی در علم بیومولکولار

Practical Skills in Biomolecular Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Rob Reed , David Holmes , Jonathan Weyers , Allan Jones
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرمایش اهمی (روش های پیشرفته پردازش حرارتی)  در صنایع غذایی
Ohmic Heating in Food Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب گرمایش اهمی (روش های پیشرفته پردازش حرارتی) در صنایع غذایی

Ohmic Heating in Food Processing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Hosahalli S. Ramaswamy, Michele Marcotte, Sudhir Sastry , Khalid Abdelrahim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش بیو شیمی تجزیه
Teaching Bioanalytical Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش بیو شیمی تجزیه

Teaching Bioanalytical Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Harvey J. M. Hou
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت در تهیه مواد غذایی
Hygiene in Food Processing, Second Edition: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت در تهیه مواد غذایی

Hygiene in Food Processing, Second Edition: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Huub Lelieveld, John Holah , David Napper
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت و برنامه ریزی برای حفاظت از طبیعت
Management Planning for Nature Conservation: A Theoretical Basis & Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت و برنامه ریزی برای حفاظت از طبیعت

Management Planning for Nature Conservation: A Theoretical Basis & Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Mike Alexander
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سویا برای بازار قرن 21
Designing Soybeans for the 21st Century Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سویا برای بازار قرن 21

Designing Soybeans for the 21st Century Markets
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Richard F. Wilson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آب در فرآیندهای زیستی و شیمیایی
Water in Biological and Chemical Processes: From Structure and Dynamics to Function
نام کتاب:

دانلود کتاب آب در فرآیندهای زیستی و شیمیایی

Water in Biological and Chemical Processes: From Structure and Dynamics to Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Professor Biman Bagchi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب نانو و میکرو کپسولاسیون برای غذا ها
Nano- and Microencapsulation for Foods
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو و میکرو کپسولاسیون برای غذا ها

Nano- and Microencapsulation for Foods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Hae-Soo Kwak
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  حل مساله در بیوکاتالیز آنزیم
Problem Solving in Enzyme Biocatalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب حل مساله در بیوکاتالیز آنزیم

Problem Solving in Enzyme Biocatalysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Andrés Illanes , Lorena Wilson , Carlos Vera
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روغن زیتون بسیار خالص
The Extra-Virgin Olive Oil Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب روغن زیتون بسیار خالص

The Extra-Virgin Olive Oil Handbook
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Claudio Peri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملی ایمنی مواد غذایی: مسائل معاصر و جهت های آینده
Practical Food Safety: Contemporary Issues and Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب عملی ایمنی مواد غذایی: مسائل معاصر و جهت های آینده

Practical Food Safety: Contemporary Issues and Future Directions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Rajeev Bhat, Vicente M. Gomez-Lopez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی پیشرفته مواد غذایی
Introduction to Advanced Food Process Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی پیشرفته مواد غذایی

Introduction to Advanced Food Process Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jatindra Kumar Sahu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تأثیرات غذایی بر سلامت استخوان
Nutritional Influences on Bone Health
نام کتاب:

دانلود کتاب تأثیرات غذایی بر سلامت استخوان

Nutritional Influences on Bone Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Peter Burckhardt , Bess Dawson-Hughes , Connie M. Weaver
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر