موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ژنومیک کشت پالم
Genomics of Cultivated Palms
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک کشت پالم

Genomics of Cultivated Palms
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: V Arunachalam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد غذایی و نوشیدنی:  تمرین تولید مناسب (راهنمای مدیریت مسئول)
Food and Drink - Good Manufacturing Practice: A Guide to its Responsible Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد غذایی و نوشیدنی: تمرین تولید مناسب (راهنمای مدیریت مسئول)

Food and Drink - Good Manufacturing Practice: A Guide to its Responsible Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Institute of Food Science and Technology , Louise Manning
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مزرعه، دستگاههای صنعتی لبنیات و مواد غذایی
Handbook of Farm, Dairy and Food Machinery Engineering, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مزرعه، دستگاههای صنعتی لبنیات و مواد غذایی

Handbook of Farm, Dairy and Food Machinery Engineering, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Myer Kutz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنولوژی نظارت کامپیوتری در صنایع غذایی و آشامیدنی
Computer Vision Technology in the Food and Beverage Industries
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنولوژی نظارت کامپیوتری در صنایع غذایی و آشامیدنی

Computer Vision Technology in the Food and Beverage Industries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: D-W Sun
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی: مفاهیم و آزمایشات
Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی: مفاهیم و آزمایشات

Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gerald Karp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 156.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی کمپبل
Campbell Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی کمپبل

Campbell Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman , Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 160.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی میکروارگانیسمهای بروک
Brock Biology of Microorganisms (13th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی میکروارگانیسمهای بروک

Brock Biology of Microorganisms (13th Edition)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Michael T. Madigan, John M. Martinko, David Stahl, David P. Clark
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 76.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تیمار بیوماس سبز برای تولید سوخت های زیستی (بیوفیول ها)
Green Biomass Pretreatment for Biofuels Production
نام کتاب:

دانلود کتاب تیمار بیوماس سبز برای تولید سوخت های زیستی (بیوفیول ها)

Green Biomass Pretreatment for Biofuels Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Tingyue Gu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم مصرف کننده مواد غذایی
Food Consumer Science: Theories, Methods and Application to the Western Balkans
نام کتاب:

دانلود کتاب علم مصرف کننده مواد غذایی

Food Consumer Science: Theories, Methods and Application to the Western Balkans
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Dominique Barjolle, Matthew Gorton, Jasna Milosevic Dordevic, Zaklina Stojanovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی پایدار با خطرات زیست محیطی
Sustainable Living with Environmental Risks
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی پایدار با خطرات زیست محیطی

Sustainable Living with Environmental Risks
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Nobuhiro Kaneko, Shinji Yoshiura, Masanori Kobayashi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیبریدهای ویروسی به عنوان نانومواد: روش ها و پروتکل ها
Virus Hybrids as Nanomaterials: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب هیبریدهای ویروسی به عنوان نانومواد: روش ها و پروتکل ها

Virus Hybrids as Nanomaterials: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Baochuan Lin, Banahalli Ratna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب miRNomics: زیست شناسی و آنالیز محاسباتی میکرو RNA
miRNomics: MicroRNA Biology and Computational Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب miRNomics: زیست شناسی و آنالیز محاسباتی میکرو RNA

miRNomics: MicroRNA Biology and Computational Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Malik Yousef, Jens Allmer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم کمپلمان: روش ها و پروتکل ها
The Complement System: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم کمپلمان: روش ها و پروتکل ها

The Complement System: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Mihaela Gadjeva
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بلوغ miRNA: روش ها و پروتکل ها
miRNA Maturation: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب بلوغ miRNA: روش ها و پروتکل ها

miRNA Maturation: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Christoph Arenz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم گیاهی: روش ها و پروتکل ها
Plant Metabolism: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم گیاهی: روش ها و پروتکل ها

Plant Metabolism: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ganesh Sriram
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی فلورسانس: روش ها و پروتکل ها
Fluorescence Spectroscopy and Microscopy: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی فلورسانس: روش ها و پروتکل ها

Fluorescence Spectroscopy and Microscopy: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Yves Engelborghs, Antonie J.W.G. Visser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های آرابیدوپسیس
Arabidopsis Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های آرابیدوپسیس

Arabidopsis Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Jose J. Sanchez-Serrano, Julio Salinas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسکوپ کانفوکال (هم کانونی): روش ها و پروتکل ها
Confocal Microscopy: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسکوپ کانفوکال (هم کانونی): روش ها و پروتکل ها

Confocal Microscopy: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Stephen W. Paddock
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ویروس هپاتیت E: پاتوژن در حال ظهور مشترک انسان و دام و منتقله از غذا
Hepatitis E Virus: An Emerging Zoonotic and Foodborne Pathogen
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس هپاتیت E: پاتوژن در حال ظهور مشترک انسان و دام و منتقله از غذا

Hepatitis E Virus: An Emerging Zoonotic and Foodborne Pathogen
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Franco Maria Ruggeri , Ilaria Di Bartolo , Fabio Ostanello , Marcello Trevisani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوائد فسفات: اندیشه های جدید، فناوری جدید، توسعه های جدید
Beneficiation of Phosphates: New Thought, New Technology, New Development
نام کتاب:

دانلود کتاب فوائد فسفات: اندیشه های جدید، فناوری جدید، توسعه های جدید

Beneficiation of Phosphates: New Thought, New Technology, New Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Patrick Zhang , Jan Miller , Hassan El-Shall
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر