موضوعات کتاب ها

 دانلود کتاب بررسی بین المللی زیست شناسی  سلولی و مولکولی
International Review of Cell and Molecular Biology, Volume 303
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی بین المللی زیست شناسی سلولی و مولکولی

International Review of Cell and Molecular Biology, Volume 303
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Kwang W. Jeon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


R دانلود کتاب  تجزیه و تحلیل بالینی دادها با استفاده از
Clinical Trial Data Analysis Using R (Chapman & Hall/CRC Biostatistics Series)
نام کتاب:

R دانلود کتاب تجزیه و تحلیل بالینی دادها با استفاده از

Clinical Trial Data Analysis Using R (Chapman & Hall/CRC Biostatistics Series)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Din Chen , Karl E. Peace
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


   دانلود کتاب متاآنالیز کاربردی  با  R
Applied Meta-Analysis with R
نام کتاب:

دانلود کتاب متاآنالیز کاربردی با R

Applied Meta-Analysis with R
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Ding-Geng Chen and Karl E. Peace
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در سینتیک و مکانیسم واکنش های شیمیایی
Advances in Kinetics and Mechanism of Chemical Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در سینتیک و مکانیسم واکنش های شیمیایی

Advances in Kinetics and Mechanism of Chemical Reactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gennady E. Zaikov , Artur J. M. Valente, Alexei L. Iordanskii
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریز ذره ها و میکروکپسولها در بیوتکنولوژی: طراحی، آماده سازی و برنامه های کاربردی
Microspheres and Microcapsules in Biotechnology: Design, Preparation and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ریز ذره ها و میکروکپسولها در بیوتکنولوژی: طراحی، آماده سازی و برنامه های کاربردی

Microspheres and Microcapsules in Biotechnology: Design, Preparation and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Guanghui Ma , Zhi-Guo Su
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب  تصفیه خانه زیستی جلبکی – جلد 1: کشت سلول ها و محصولات
Algal Biorefineries: Volume 1: Cultivation of Cells and Products
نام کتاب:

دانلود کتاب تصفیه خانه زیستی جلبکی – جلد 1: کشت سلول ها و محصولات

Algal Biorefineries: Volume 1: Cultivation of Cells and Products
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Rakesh Bajpai, Ales Prokop , Mark Zappi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندمیسم در گیاهان آوندی
Endemism in Vascular Plants (Plant and Vegetation)
نام کتاب:

دانلود کتاب اندمیسم در گیاهان آوندی

Endemism in Vascular Plants (Plant and Vegetation)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Carsten Hobohm
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ تکامل اولیه سیناپسیدها
Early Evolutionary History of the Synapsida
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ تکامل اولیه سیناپسیدها

Early Evolutionary History of the Synapsida
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Christian F. Kammerer, Kenneth D. Angielczyk , Jörg Fröbisch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب اپی ژنتیک:  توسعه و بیماریها
Epigenetics: Development and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب اپی ژنتیک: توسعه و بیماریها

Epigenetics: Development and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Tapas Kumar Kundu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروفایل مولکولی
Molecular Profiling: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروفایل مولکولی

Molecular Profiling: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Virginia Espina , Lance A. Liotta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب کمپلکس توبروس اسکلروزیس: ژن ها، ویژگی های بالینی و درمان
Tuberous Sclerosis Complex: Genes, Clinical Features and Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب کمپلکس توبروس اسکلروزیس: ژن ها، ویژگی های بالینی و درمان

Tuberous Sclerosis Complex: Genes, Clinical Features and Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: David J. Kwiatkowski , Vicky Holets Whittemore, Elizabeth A. Thiele
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی خوب با بیماری میتوکندریایی: کتاب راهنما برای بیماران، والدین و خانواده
Living Well With Mitochondrial Disease: A Handbook for Patients, Parents, and Families
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی خوب با بیماری میتوکندریایی: کتاب راهنما برای بیماران، والدین و خانواده

Living Well With Mitochondrial Disease: A Handbook for Patients, Parents, and Families
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Cristy Balcells
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار در واکسن بالینی
Statistics in Clinical Vaccine Trials
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار در واکسن بالینی

Statistics in Clinical Vaccine Trials
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Jozef Nauta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شیمی کربوهیدرات مواد غذایی
Food Carbohydrate Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات مواد غذایی

Food Carbohydrate Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald E. Wrolstad
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت درپزشکی میتوکندریایی
Advances in Mitochondrial Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت درپزشکی میتوکندریایی

Advances in Mitochondrial Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Roberto Scatena , Patrizia Bottoni , Bruno Giardina
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن آمار و تحقیقات
Reading Statistics and Research (6th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن آمار و تحقیقات

Reading Statistics and Research (6th Edition)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Schuyler W. Huck
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنتی بادیهای آنتی کربوهیدرات
Anticarbohydrate Antibodies: From Molecular Basis to Clinical Application
نام کتاب:

دانلود کتاب آنتی بادیهای آنتی کربوهیدرات

Anticarbohydrate Antibodies: From Molecular Basis to Clinical Application
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Paul Kosma , Sven Müller-Loennies
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلهای ماهی: پاتوبیولوژی و حفاظت
Fish Parasites: Pathobiology and Protection
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلهای ماهی: پاتوبیولوژی و حفاظت

Fish Parasites: Pathobiology and Protection
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Patrick T. K. Woo , Kurt Buchmann
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان گلدار انگلی: مکانیسم های انگلی و استراتژی های کنترل
Parasitic Orobanchaceae: Parasitic Mechanisms and Control Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان گلدار انگلی: مکانیسم های انگلی و استراتژی های کنترل

Parasitic Orobanchaceae: Parasitic Mechanisms and Control Strategies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Daniel M. Joel, Jonathan Gressel , Lytton J. Musselman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ایمنی میکروبی مواد غذایی
Microbial Food Safety: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی میکروبی مواد غذایی

Microbial Food Safety: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Omar A. Oyarzabal , Steffen Backert
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر