موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تغذیه در مراقبت ویژه پزشکی
Nutrition in Intensive Care Medicine: Beyond Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه در مراقبت ویژه پزشکی

Nutrition in Intensive Care Medicine: Beyond Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: P. Singer , B. Koletzko
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مناطق ترجمه نشده ژن ها و سایر عناصر غیر برنامه نویسی: تنظیم بیان ژن یوکاریوتی
Untranslated Gene Regions and Other Non-coding Elements: Regulation of Eukaryotic Gene Expression
نام کتاب:

دانلود کتاب مناطق ترجمه نشده ژن ها و سایر عناصر غیر برنامه نویسی: تنظیم بیان ژن یوکاریوتی

Untranslated Gene Regions and Other Non-coding Elements: Regulation of Eukaryotic Gene Expression
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Lucy W. Barrett , Sue Fletcher , Steve D. Wilton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئین سیرتوئین:روش ها و پروتکل ها
Sirtuins: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین سیرتوئین:روش ها و پروتکل ها

Sirtuins: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Matthew D. Hirschey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکسن های عالی
Ranking Vaccines
نام کتاب:

دانلود کتاب واکسن های عالی

Ranking Vaccines
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Guruprasad Madhavan, Kinpritma Sangha, Charles Phelps
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمون سیگنالینگ: روش ها و پروتکل ها
Pheromone Signaling: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمون سیگنالینگ: روش ها و پروتکل ها

Pheromone Signaling: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Kazushige Touhara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات پپتید درافزایش ثبات و فعالیت متابولیک
Peptide Modifications to Increase Metabolic Stability and Activity
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات پپتید درافزایش ثبات و فعالیت متابولیک

Peptide Modifications to Increase Metabolic Stability and Activity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Predrag Cudic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسید نوکلئیک پلیمراز ها
Nucleic Acid Polymerases
نام کتاب:

دانلود کتاب اسید نوکلئیک پلیمراز ها

Nucleic Acid Polymerases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Katsuhiko Murakami , Michael A. Trakselis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت منابع میکروبی در محیط زیست
Management of Microbial Resources in the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت منابع میکروبی در محیط زیست

Management of Microbial Resources in the Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Abdul Malik , Elisabeth Grohmann , Madalena Alves
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسیداسیون چربی: چالش ها در سیستم های غذایی
Lipid Oxidation: Challenges in Food Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسیداسیون چربی: چالش ها در سیستم های غذایی

Lipid Oxidation: Challenges in Food Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Amy Logan , Uwe Nienaber , Xiangquing Pan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل لیگنوسلولز: ابزار آنزیمی و میکروبی برای تولید اتانول زیستی
Lignocellulose Conversion: Enzymatic and Microbial Tools for Bioethanol Production
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل لیگنوسلولز: ابزار آنزیمی و میکروبی برای تولید اتانول زیستی

Lignocellulose Conversion: Enzymatic and Microbial Tools for Bioethanol Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Vincenza Faraco
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب بررسی بین المللی زیست شناسی سلولی و مولکولی
International Review of Cell and Molecular Biology, Volume 303
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی بین المللی زیست شناسی سلولی و مولکولی

International Review of Cell and Molecular Biology, Volume 303
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Kwang W. Jeon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


R دانلود کتاب تجزیه و تحلیل بالینی دادها با استفاده از
Clinical Trial Data Analysis Using R (Chapman & Hall/CRC Biostatistics Series)
نام کتاب:

R دانلود کتاب تجزیه و تحلیل بالینی دادها با استفاده از

Clinical Trial Data Analysis Using R (Chapman & Hall/CRC Biostatistics Series)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Din Chen , Karl E. Peace
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  دانلود کتاب متاآنالیز کاربردی با R
Applied Meta-Analysis with R
نام کتاب:

دانلود کتاب متاآنالیز کاربردی با R

Applied Meta-Analysis with R
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Ding-Geng Chen and Karl E. Peace
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در سینتیک و مکانیسم واکنش های شیمیایی
Advances in Kinetics and Mechanism of Chemical Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در سینتیک و مکانیسم واکنش های شیمیایی

Advances in Kinetics and Mechanism of Chemical Reactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gennady E. Zaikov , Artur J. M. Valente, Alexei L. Iordanskii
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریز ذره ها و میکروکپسولها در بیوتکنولوژی: طراحی، آماده سازی و برنامه های کاربردی
Microspheres and Microcapsules in Biotechnology: Design, Preparation and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ریز ذره ها و میکروکپسولها در بیوتکنولوژی: طراحی، آماده سازی و برنامه های کاربردی

Microspheres and Microcapsules in Biotechnology: Design, Preparation and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Guanghui Ma , Zhi-Guo Su
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تصفیه خانه زیستی جلبکی – جلد 1: کشت سلول ها و محصولات
Algal Biorefineries: Volume 1: Cultivation of Cells and Products
نام کتاب:

دانلود کتاب تصفیه خانه زیستی جلبکی – جلد 1: کشت سلول ها و محصولات

Algal Biorefineries: Volume 1: Cultivation of Cells and Products
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Rakesh Bajpai, Ales Prokop , Mark Zappi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندمیسم در گیاهان آوندی
Endemism in Vascular Plants (Plant and Vegetation)
نام کتاب:

دانلود کتاب اندمیسم در گیاهان آوندی

Endemism in Vascular Plants (Plant and Vegetation)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Carsten Hobohm
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ تکامل اولیه سیناپسیدها
Early Evolutionary History of the Synapsida
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ تکامل اولیه سیناپسیدها

Early Evolutionary History of the Synapsida
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Christian F. Kammerer, Kenneth D. Angielczyk , Jörg Fröbisch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب اپی ژنتیک: توسعه و بیماریها
Epigenetics: Development and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب اپی ژنتیک: توسعه و بیماریها

Epigenetics: Development and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Tapas Kumar Kundu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروفایل مولکولی
Molecular Profiling: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروفایل مولکولی

Molecular Profiling: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Virginia Espina , Lance A. Liotta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر