موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پروفایل مولکولی
Molecular Profiling: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروفایل مولکولی

Molecular Profiling: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Virginia Espina , Lance A. Liotta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب کمپلکس توبروس اسکلروزیس: ژن ها، ویژگی های بالینی و درمان
Tuberous Sclerosis Complex: Genes, Clinical Features and Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب کمپلکس توبروس اسکلروزیس: ژن ها، ویژگی های بالینی و درمان

Tuberous Sclerosis Complex: Genes, Clinical Features and Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: David J. Kwiatkowski , Vicky Holets Whittemore, Elizabeth A. Thiele
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی خوب با بیماری میتوکندریایی: کتاب راهنما برای بیماران، والدین و خانواده
Living Well With Mitochondrial Disease: A Handbook for Patients, Parents, and Families
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی خوب با بیماری میتوکندریایی: کتاب راهنما برای بیماران، والدین و خانواده

Living Well With Mitochondrial Disease: A Handbook for Patients, Parents, and Families
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Cristy Balcells
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار در واکسن بالینی
Statistics in Clinical Vaccine Trials
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار در واکسن بالینی

Statistics in Clinical Vaccine Trials
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Jozef Nauta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شیمی کربوهیدرات مواد غذایی
Food Carbohydrate Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات مواد غذایی

Food Carbohydrate Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald E. Wrolstad
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت درپزشکی میتوکندریایی
Advances in Mitochondrial Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت درپزشکی میتوکندریایی

Advances in Mitochondrial Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Roberto Scatena , Patrizia Bottoni , Bruno Giardina
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن آمار و تحقیقات
Reading Statistics and Research (6th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن آمار و تحقیقات

Reading Statistics and Research (6th Edition)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Schuyler W. Huck
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنتی بادیهای آنتی کربوهیدرات
Anticarbohydrate Antibodies: From Molecular Basis to Clinical Application
نام کتاب:

دانلود کتاب آنتی بادیهای آنتی کربوهیدرات

Anticarbohydrate Antibodies: From Molecular Basis to Clinical Application
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Paul Kosma , Sven Müller-Loennies
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلهای ماهی: پاتوبیولوژی و حفاظت
Fish Parasites: Pathobiology and Protection
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلهای ماهی: پاتوبیولوژی و حفاظت

Fish Parasites: Pathobiology and Protection
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Patrick T. K. Woo , Kurt Buchmann
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان گلدار انگلی: مکانیسم های انگلی و استراتژی های کنترل
Parasitic Orobanchaceae: Parasitic Mechanisms and Control Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان گلدار انگلی: مکانیسم های انگلی و استراتژی های کنترل

Parasitic Orobanchaceae: Parasitic Mechanisms and Control Strategies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Daniel M. Joel, Jonathan Gressel , Lytton J. Musselman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ایمنی میکروبی مواد غذایی
Microbial Food Safety: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی میکروبی مواد غذایی

Microbial Food Safety: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Omar A. Oyarzabal , Steffen Backert
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت تغذیه در اختلالات گوارشی
Nutritional Management of Digestive Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت تغذیه در اختلالات گوارشی

Nutritional Management of Digestive Disorders
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Bhaskar Banerjee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  زیست شناسی سلولی نانو از ترشح
NanoCellBiology of Secretion
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی نانو از ترشح

NanoCellBiology of Secretion
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Bhanu P. Jena
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی
Cell and Molecular Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی

Cell and Molecular Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gerald Karp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 156.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایکوتوکسین و ایمنی مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه
Mycotoxin and Food Safety in Developing Countries
نام کتاب:

دانلود کتاب مایکوتوکسین و ایمنی مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه

Mycotoxin and Food Safety in Developing Countries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Hussaini Anthony Makun
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگاهی دقیقتر به ژن ها و مهندسی ژنتیک
A closer look at genes and genetic engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب نگاهی دقیقتر به ژن ها و مهندسی ژنتیک

A closer look at genes and genetic engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Michael Anderson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی دقیق تر در زیست شناسی، میکروب شناسی و سلول
A closer look at biology, microbiology, and the cell
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی دقیق تر در زیست شناسی، میکروب شناسی و سلول

A closer look at biology, microbiology, and the cell
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Sherman Hollar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی گرده افشانی ارکیده آمریکای شمالی
The Pollination Biology of North American Orchids
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی گرده افشانی ارکیده آمریکای شمالی

The Pollination Biology of North American Orchids
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Charles L. Argue
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خود ایمنی (مربوط به IgG4) پانکراتیت و کلانژیت
Autoimmune (IgG4-related) Pancreatitis and Cholangitis
نام کتاب:

دانلود کتاب خود ایمنی (مربوط به IgG4) پانکراتیت و کلانژیت

Autoimmune (IgG4-related) Pancreatitis and Cholangitis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Michael J. Levy , Suresh T. Chari
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل همسانی
Homology Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل همسانی

Homology Modeling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Andrew J. W. Orry , Ruben Abagyan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر