موضوعات کتاب ها

  دایره المعارف زندگی حیوانات: تکامل
Grzimek's Animal Life Encyclopedia: Evolution
نام کتاب:

دایره المعارف زندگی حیوانات: تکامل

Grzimek's Animal Life Encyclopedia: Evolution
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Dr. Michael Hutchins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 الفبای لاتین گیاه شناسی با واژگان
A Primer of Botanical Latin with Vocabulary
نام کتاب:

الفبای لاتین گیاه شناسی با واژگان

A Primer of Botanical Latin with Vocabulary
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Emma Short and Alex George
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شیمی فوبیا (شیمی گریزی) محصول
Crop Chemophobia
نام کتاب:

شیمی فوبیا (شیمی گریزی) محصول

Crop Chemophobia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: jon Entine
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیولوژی محیط زیست دام
Environmental Physiology of Livestock
نام کتاب:

فیزیولوژی محیط زیست دام

Environmental Physiology of Livestock
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: R. J. Collier , J. L. Collier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اکتشافات و سفر های علمی – از عصر اکتشاف تا قرن بیست و یکم
Scientific Exploration and Expeditions: From the Age of Discovery to the Twenty-first Century
نام کتاب:

اکتشافات و سفر های علمی – از عصر اکتشاف تا قرن بیست و یکم

Scientific Exploration and Expeditions: From the Age of Discovery to the Twenty-first Century
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Neil A. Hamilton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اطلس عجیب ترین حیوانات جهان
Atlas of the World's Strangest Animals
نام کتاب:

اطلس عجیب ترین حیوانات جهان

Atlas of the World's Strangest Animals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Paula Hammond
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 97.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انجماد در زمان – زندگی ماقبل تاریخ در قطب جنوب
Frozen in Time
نام کتاب:

انجماد در زمان – زندگی ماقبل تاریخ در قطب جنوب

Frozen in Time
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Jeffrey Stilwell and John Long
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 35 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانش حال حاضر در تغذیه
Present Knowledge in Nutrition
نام کتاب:

دانش حال حاضر در تغذیه

Present Knowledge in Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: John W. Erdman Jr. , Ian A. MacDonald , Steven H. Zeisel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 انتقال های عمده در تکامل مروری
The Major Transitions in Evolution Revisited
نام کتاب:

انتقال های عمده در تکامل مروری

The Major Transitions in Evolution Revisited
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Brett Calcott , Kim Sterelny
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طراحی اعمال انسانی – تجربه ای با زیست شناسی مصنوعی
Designing Human Practices: An Experiment with Synthetic Biology
نام کتاب:

طراحی اعمال انسانی – تجربه ای با زیست شناسی مصنوعی

Designing Human Practices: An Experiment with Synthetic Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Paul Rabinow , Gaymon Bennett
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول انفورماتیک پزشکی
Principles of Biomedical Informatics
نام کتاب:

اصول انفورماتیک پزشکی

Principles of Biomedical Informatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Ira J. Kalet PhD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اتوفاژی – سرطان، پاتولوژی های دیگر، التهاب، ایمنی، عفونت و پیری – نقش در بیماری های عمومی
Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging
نام کتاب:

اتوفاژی – سرطان، پاتولوژی های دیگر، التهاب، ایمنی، عفونت و پیری – نقش در بیماری های عمومی

Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: M. A. Hayat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ساختمان پیچیده ترین ساختار بر ​​روی زمین
Building the Most Complex Structure on Earth
نام کتاب:

ساختمان پیچیده ترین ساختار بر ​​روی زمین

Building the Most Complex Structure on Earth
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Nelson R. Cabej
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مواد غذایی فعال زیستی به عنوان  مداخلات غذایی  برای دیابت
Bioactive Food as Dietary Interventions for Diabetes: Bioactive Foods in Chronic Disease States
نام کتاب:

مواد غذایی فعال زیستی به عنوان مداخلات غذایی برای دیابت

Bioactive Food as Dietary Interventions for Diabetes: Bioactive Foods in Chronic Disease States
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اشریشیا کولی: Pathotypes و اصول پاتوژنز
Escherichia coli, Second Edition: Pathotypes and Principles of Pathogenesis
نام کتاب:

اشریشیا کولی: Pathotypes و اصول پاتوژنز

Escherichia coli, Second Edition: Pathotypes and Principles of Pathogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Michael Donnenberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سازند الگو و پدیده نوسانی
Pattern Formations and Oscillatory Phenomena
نام کتاب:

سازند الگو و پدیده نوسانی

Pattern Formations and Oscillatory Phenomena
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Shuichi Kinoshita
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول فیزیک زیست محیطی
Principles of Environmental Physics, Fourth Edition: Plants, Animals, and the Atmosphere
نام کتاب:

اصول فیزیک زیست محیطی

Principles of Environmental Physics, Fourth Edition: Plants, Animals, and the Atmosphere
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: John Monteith , Mike Unsworth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیک در زیست شناسی و پزشکی
Physics in Biology and Medicine, Fourth Edition
نام کتاب:

فیزیک در زیست شناسی و پزشکی

Physics in Biology and Medicine, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Paul Davidovits
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم ها و زیست شناسی محاسباتی - سیستم های تجربی مولکولی و سلولی
Systems and Computational Biology - Molecular and Cellular Experimental Systems
نام کتاب:

سیستم ها و زیست شناسی محاسباتی - سیستم های تجربی مولکولی و سلولی

Systems and Computational Biology - Molecular and Cellular Experimental Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Ning-Sun Yang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کار های انتخابی در بیوانفورماتیک
Selected Works in Bioinformatics
نام کتاب:

کار های انتخابی در بیوانفورماتیک

Selected Works in Bioinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Xuhua Xia
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر