موضوعات کتاب ها

حسگر DNA زیستی – تاثیر اسیدهای نوکلئیک در بیماری ها و تولید واکسن
Biological DNA Sensor: The Impact of Nucleic Acids on Diseases and Vaccinology
نام کتاب:

حسگر DNA زیستی – تاثیر اسیدهای نوکلئیک در بیماری ها و تولید واکسن

Biological DNA Sensor: The Impact of Nucleic Acids on Diseases and Vaccinology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ken Ishii , Choon Kit Tang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اقتصاد و تامین مالی در آبزی پروری: مدیریت و تجزیه و تحلیل
Aquaculture Economics and Financing: Management and Analysis
نام کتاب:

اقتصاد و تامین مالی در آبزی پروری: مدیریت و تجزیه و تحلیل

Aquaculture Economics and Financing: Management and Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Carole R. Engle
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقدمه ای بر غشاهای زیستی
An Introduction to Biological Membranes
نام کتاب:

مقدمه ای بر غشاهای زیستی

An Introduction to Biological Membranes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: william stillwell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تاریخ مدرن ایمونولوژی – مسیری به سوی شناخت
A History of Modern Immunology: The Path Toward Understanding
نام کتاب:

تاریخ مدرن ایمونولوژی – مسیری به سوی شناخت

A History of Modern Immunology: The Path Toward Understanding
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Zoltan A. Nagy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خدمات اکوسیستم و تجزیه کربن در بیوسفر
Ecosystem Services and Carbon Sequestration in the Biosphere
نام کتاب:

خدمات اکوسیستم و تجزیه کربن در بیوسفر

Ecosystem Services and Carbon Sequestration in the Biosphere
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Rattan Lal , Klaus Lorenz , Reinhard F. Hüttl , Bernd Uwe Schneider , Joachim von Braun
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اطلس آناتومی ساقه در گیاهان، بوته ها و درختان
Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees: Volume 2
نام کتاب:

اطلس آناتومی ساقه در گیاهان، بوته ها و درختان

Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Fritz Hans Schweingruber, Annett Börner , Ernst-Detlef Schulze
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 70.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


میکروب شناسی بیماری های منتقل شونده توسط آب (واتربورن) – جنبه های میکروبی و خطرات
Microbiology of Waterborne Diseases: Microbiological Aspects and Risks
نام کتاب:

میکروب شناسی بیماری های منتقل شونده توسط آب (واتربورن) – جنبه های میکروبی و خطرات

Microbiology of Waterborne Diseases: Microbiological Aspects and Risks
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Marylynn V. Yates , Steven L. Percival , Martha Embrey, David Williams , Paul Hunter, Rachel Chalmers , Nicholas Gray , Jane Sellwood , Peter Wyn-Jones
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


علم احتراق زیست توده (بیوماس)، فناوری و مهندسی
Biomass Combustion Science, Technology and Engineering
نام کتاب:

علم احتراق زیست توده (بیوماس)، فناوری و مهندسی

Biomass Combustion Science, Technology and Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: L Rosendahl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربرد های دنیایی واقعی از الگوریتم های ژنتیکی
Real-World Applications of Genetic Algorithms
نام کتاب:

کاربرد های دنیایی واقعی از الگوریتم های ژنتیکی

Real-World Applications of Genetic Algorithms
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Olympia Roeva
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مسائل حل نشده و چالشهای جدید در حقوق دریاها
Unresolved Issues and New Challenges to the Law of the Sea
نام کتاب:

مسائل حل نشده و چالشهای جدید در حقوق دریاها

Unresolved Issues and New Challenges to the Law of the Sea
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: by Anastasia Strati, Maria Gavouneli , Nikolaos Skourtos
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


برنامه نویسی ژنتیک – شیوه های جدید و کاربرد های موفقیت آمیز
Genetic Programming - New Approaches and Successful Applications
نام کتاب:

برنامه نویسی ژنتیک – شیوه های جدید و کاربرد های موفقیت آمیز

Genetic Programming - New Approaches and Successful Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Sebastian Ventura
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


الگوریتم های ژنتیک در کاربرد ها
Genetic Algorithms in Applications
نام کتاب:

الگوریتم های ژنتیک در کاربرد ها

Genetic Algorithms in Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Rustem Popa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زیست شناسی محاسباتی و بیوانفورماتیک کاربردی
Computational Biology and Applied Bioinformatics
نام کتاب:

زیست شناسی محاسباتی و بیوانفورماتیک کاربردی

Computational Biology and Applied Bioinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Heitor Silverio Lopes and Leonardo Magalhães Cruz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیوانفورماتیک – روند ها و روش ها (متدولوژی)
Bioinformatics - Trends and Methodologies
نام کتاب:

بیوانفورماتیک – روند ها و روش ها (متدولوژی)

Bioinformatics - Trends and Methodologies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Mahmood A. Mahdavi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 32.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیوانفورماتیک
Bioinformatics
نام کتاب:

بیوانفورماتیک

Bioinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Horacio Pérez-Sánchez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روند ها در تکنیک های ایمونولیبل و تکنیک های مرتبط
Trends in Immunolabelled and Related Techniques
نام کتاب:

روند ها در تکنیک های ایمونولیبل و تکنیک های مرتبط

Trends in Immunolabelled and Related Techniques
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Eltayb Abuelzein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جهان پیچیده پلی ساکارید ها
The Complex World of Polysaccharides
نام کتاب:

جهان پیچیده پلی ساکارید ها

The Complex World of Polysaccharides
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Desiree Nedra Karunaratne
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.2مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مروری بر روی مباحث انتخابی از زیست شناسی تلومر
Reviews on Selected Topics of Telomere Biology
نام کتاب:

مروری بر روی مباحث انتخابی از زیست شناسی تلومر

Reviews on Selected Topics of Telomere Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Bibo Li
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربرد های پروتئومیک در زیست شناسی
Proteomic Applications in Biology
نام کتاب:

کاربرد های پروتئومیک در زیست شناسی

Proteomic Applications in Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Joshua L. Heazlewood and Christopher J. Petzold
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ساختار پروتئین
Protein Structure
نام کتاب:

ساختار پروتئین

Protein Structure
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Eshel Faraggi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر