موضوعات کتاب ها

دستکاری ژنتیکی DNA و پروتئین - نمونه هایی از تحقیقات کنونی
Genetic Manipulation of DNA and Protein - Examples from Current Research
نام کتاب:

دستکاری ژنتیکی DNA و پروتئین - نمونه هایی از تحقیقات کنونی

Genetic Manipulation of DNA and Protein - Examples from Current Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: David Figursk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ژن درمانی - ابزار و برنامه های کاربردی بالقوه
Gene Therapy - Tools and Potential Applications
نام کتاب:

ژن درمانی - ابزار و برنامه های کاربردی بالقوه

Gene Therapy - Tools and Potential Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Francisco Martin Molina
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زیست فناوری محیطی – رویکرد های جدید و کاربرد های آتی
Environmental Biotechnology - New Approaches and Prospective Applications
نام کتاب:

زیست فناوری محیطی – رویکرد های جدید و کاربرد های آتی

Environmental Biotechnology - New Approaches and Prospective Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Marian Petre
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ژنتیک نوین در مباحث مربوط به بیماری های پوستی
Current Genetics in Dermatology
نام کتاب:

ژنتیک نوین در مباحث مربوط به بیماری های پوستی

Current Genetics in Dermatology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Naoki Oiso
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


لیپوپروتئین – نقش در سلامتی و بیماری و بیماری ها
Lipoproteins - Role in Health and Diseases
نام کتاب:

لیپوپروتئین – نقش در سلامتی و بیماری و بیماری ها

Lipoproteins - Role in Health and Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sasa Frank and Gerhard Kostner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نئوپلازی داخل اپیتلیالی
Intraepithelial Neoplasia
نام کتاب:

نئوپلازی داخل اپیتلیالی

Intraepithelial Neoplasia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Supriya Srivastava
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پروتئومیک یکپارچه
Integrative Proteomics
نام کتاب:

پروتئومیک یکپارچه

Integrative Proteomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Hon-Chiu Eastwood Leung
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نوآوری ها در زیست فناوری
Innovations in Biotechnology
نام کتاب:

نوآوری ها در زیست فناوری

Innovations in Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Eddy C. Agbo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گلیکوزیلاسیون
Glycosylation
نام کتاب:

گلیکوزیلاسیون

Glycosylation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Stefana Petrescu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ژنتیک و پاتوفیزیولوژی فشار خون حیاتی
Genetics and Pathophysiology of Essential Hypertension
نام کتاب:

ژنتیک و پاتوفیزیولوژی فشار خون حیاتی

Genetics and Pathophysiology of Essential Hypertension
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Madhu Khullar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی ژنتیک – اصول، کاربرد ها و مسئولیت پذیری های جدید
Genetic Engineering - Basics, New Applications and Responsibilities
نام کتاب:

مهندسی ژنتیک – اصول، کاربرد ها و مسئولیت پذیری های جدید

Genetic Engineering - Basics, New Applications and Responsibilities
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Hugo A. Barrera-Saldaña
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ژل الکتروفورز – اصول و مبانی
Gel Electrophoresis - Principles and Basics
نام کتاب:

ژل الکتروفورز – اصول و مبانی

Gel Electrophoresis - Principles and Basics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sameh Magdeldin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ژل الکتروفورز – تکنیک های پیشرفته
Gel Electrophoresis - Advanced Techniques
نام کتاب:

ژل الکتروفورز – تکنیک های پیشرفته

Gel Electrophoresis - Advanced Techniques
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sameh Magdeldin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فلوسیتومتری – دیدگاه های اخیر
Flow Cytometry - Recent Perspectives
نام کتاب:

فلوسیتومتری – دیدگاه های اخیر

Flow Cytometry - Recent Perspectives
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Ingrid Schmid
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهار آنزیم و کاربرد های زیستی
Enzyme Inhibition and Bioapplications
نام کتاب:

مهار آنزیم و کاربرد های زیستی

Enzyme Inhibition and Bioapplications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Rakesh R. Sharma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 DNA سیکوئنسیگ (تعیین توالی DNA) – روش ها و کاربرد ها
DNA Sequencing - Methods and Applications
نام کتاب:

DNA سیکوئنسیگ (تعیین توالی DNA) – روش ها و کاربرد ها

DNA Sequencing - Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Anjana Munshi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


متیلاسیون DNA – از ژنومیک تا فناوری
DNA Methylation - From Genomics to Technology
نام کتاب:

متیلاسیون DNA – از ژنومیک تا فناوری

DNA Methylation - From Genomics to Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Tatiana Tatarinova and Owain Kerton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دهیدروژناز ها
Dehydrogenases
نام کتاب:

دهیدروژناز ها

Dehydrogenases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Rosa Angela Canuto
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بینش های جاری در آلرژن (آلرژی زا) های گرده
Current Insights in Pollen Allergens
نام کتاب:

بینش های جاری در آلرژن (آلرژی زا) های گرده

Current Insights in Pollen Allergens
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Jose C. Jimenez-Lopez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مرزها و دیدگاه های کنونی در زیست شناسی سلولی
Current Frontiers and Perspectives in Cell Biology
نام کتاب:

مرزها و دیدگاه های کنونی در زیست شناسی سلولی

Current Frontiers and Perspectives in Cell Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Stevo Najman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر