موضوعات کتاب ها

 آزمون بیوشیمیایی
Biochemical Testing
نام کتاب:

آزمون بیوشیمیایی

Biochemical Testing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Jose C. Jimenez-Lopez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پروتئین اتصالی (بایندینگ پروتئین)
Binding Protein
نام کتاب:

پروتئین اتصالی (بایندینگ پروتئین)

Binding Protein
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Kotb Abdelmohsen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربرد های ایمونوسیتوشیمی
Applications of Immunocytochemistry
نام کتاب:

کاربرد های ایمونوسیتوشیمی

Applications of Immunocytochemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Hesam Dehghani
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 39.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آنزیم آنتی اکسیدان
Antioxidant Enzyme
نام کتاب:

آنزیم آنتی اکسیدان

Antioxidant Enzyme
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Mohammed Amr El-Missiry
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


عوامل ضد میکروبی
Antimicrobial Agents
نام کتاب:

عوامل ضد میکروبی

Antimicrobial Agents
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Varaprasad Bobbarala
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آنیوپلوییدی (نوعی اختلال کروموزومی) در سلامت و بیماری
Aneuploidy in Health and Disease
نام کتاب:

آنیوپلوییدی (نوعی اختلال کروموزومی) در سلامت و بیماری

Aneuploidy in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Zuzana Storchova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


افینیتی کروماتوگرافی (کروماتوگرافی میل ترکیبی)
Affinity Chromatography
نام کتاب:

افینیتی کروماتوگرافی (کروماتوگرافی میل ترکیبی)

Affinity Chromatography
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sameh Magdeldin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در پروتئین کایناز ها (کیناز های پروتئینی)
Advances in Protein Kinases
نام کتاب:

پیشرفت ها در پروتئین کایناز ها (کیناز های پروتئینی)

Advances in Protein Kinases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gabriela Da Silva Xavier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت ها در تکنولوژی ایمونواسی
Advances in Immunoassay Technology
نام کتاب:

پیشرفت ها در تکنولوژی ایمونواسی

Advances in Immunoassay Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Norman H. L. Chiu and Theodore K. Christopoulos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت ها در انتقال جنین
Advances in Embryo Transfer
نام کتاب:

پیشرفت ها در انتقال جنین

Advances in Embryo Transfer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Bin Wu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در بیوتکنولوژی کاربردی
Advances in Applied Biotechnology
نام کتاب:

پیشرفت ها در بیوتکنولوژی کاربردی

Advances in Applied Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Marian Petre
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پردازش RNA
RNA Processing
نام کتاب:

پردازش RNA

RNA Processing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Paula Grabowski, University of Pittsburgh, USA
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کلونینگ ملکولی – کاربرد های انتخابی در پزشکی و زیست شناسی
Molecular Cloning - Selected Applications in Medicine and Biology
نام کتاب:

کلونینگ ملکولی – کاربرد های انتخابی در پزشکی و زیست شناسی

Molecular Cloning - Selected Applications in Medicine and Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Gregory G. Brown
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترانسفورماسیون ژنتیکی
Genetic Transformation
نام کتاب:

ترانسفورماسیون ژنتیکی

Genetic Transformation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: María Alvarez
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دو برابر شدن ژن
Gene Duplication
نام کتاب:

دو برابر شدن ژن

Gene Duplication
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Felix Friedberg
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جنبه های اساسی از تکثیر DNA
Fundamental Aspects of DNA Replication
نام کتاب:

جنبه های اساسی از تکثیر DNA

Fundamental Aspects of DNA Replication
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jelena Kušić-Tišma
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


همانند سازی DNA – پیشرفت های فعلی
DNA Replication-Current Advances
نام کتاب:

همانند سازی DNA – پیشرفت های فعلی

DNA Replication-Current Advances
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Herve Seligmann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


همانند سازی DNA و فرآیند های سلولی مرتبط
DNA Replication and Related Cellular Processes
نام کتاب:

همانند سازی DNA و فرآیند های سلولی مرتبط

DNA Replication and Related Cellular Processes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jelena Kusic-Tisma
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترمیم DNA
DNA Repair
نام کتاب:

ترمیم DNA

DNA Repair
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Inna Kruman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کروموزوم های باکتریایی مصنوعی
Bacterial Artificial Chromosomes
نام کتاب:

کروموزوم های باکتریایی مصنوعی

Bacterial Artificial Chromosomes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Pradeep Chatterjee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر