موضوعات کتاب ها

اهدف در ژن درمانی
Targets in Gene Therapy
نام کتاب:

اهدف در ژن درمانی

Targets in Gene Therapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Yongping You
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ژن درمانی ویروسی
Viral Gene Therapy
نام کتاب:

ژن درمانی ویروسی

Viral Gene Therapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ke Xu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربردهای ژن درمانی
Gene Therapy Applications
نام کتاب:

کاربردهای ژن درمانی

Gene Therapy Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Chunsheng Kang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ژن درمانی – تحولات و چشم انداز های آینده
Gene Therapy - Developments and Future Perspectives
نام کتاب:

ژن درمانی – تحولات و چشم انداز های آینده

Gene Therapy - Developments and Future Perspectives
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Chunsheng Kang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترمیم DNA و سلامت انسان
DNA Repair and Human Health
نام کتاب:

ترمیم DNA و سلامت انسان

DNA Repair and Human Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sonya Vengrova
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مرمت و بازسازی DNA در مسیر رفع آسیب های DNA و خطاها
DNA Repair - On the Pathways to Fixing DNA Damage and Errors
نام کتاب:

مرمت و بازسازی DNA در مسیر رفع آسیب های DNA و خطاها

DNA Repair - On the Pathways to Fixing DNA Damage and Errors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Francesca Storici
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چشم انداز بین المللی در آینده پژوهش در سندرم خستگی مزمن
An International Perspective on the Future of Research in Chronic Fatigue Syndrome
نام کتاب:

چشم انداز بین المللی در آینده پژوهش در سندرم خستگی مزمن

An International Perspective on the Future of Research in Chronic Fatigue Syndrome
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Christopher R. Snell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در مطالعه بیماریهای ژنتیکی
Advances in the Study of Genetic Disorders
نام کتاب:

پیشرفت ها در مطالعه بیماریهای ژنتیکی

Advances in the Study of Genetic Disorders
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Kenji Ikehara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درباره بیومیمتیک (علم تقلید زیستی)
On Biomimetics
نام کتاب:

درباره بیومیمتیک (علم تقلید زیستی)

On Biomimetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Lilyana D. Pramatarova
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 69 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اوتیسم – از ژن ها تا رفتار
Autism - A Neurodevelopmental Journey from Genes to Behaviour
نام کتاب:

اوتیسم – از ژن ها تا رفتار

Autism - A Neurodevelopmental Journey from Genes to Behaviour
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Valsamma Eapen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیک در زیست شناسی و پزشکی
Physics in Biology and Medicine
نام کتاب:

فیزیک در زیست شناسی و پزشکی

Physics in Biology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Paul Davidovits
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هپاتیت ویروسی - منتخب مسائل مربوط به پاتوژنز و تشخیص
Viral Hepatitis - Selected Issues of Pathogenesis and Diagnostics
نام کتاب:

هپاتیت ویروسی - منتخب مسائل مربوط به پاتوژنز و تشخیص

Viral Hepatitis - Selected Issues of Pathogenesis and Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Sergey L. Mukomolov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.75 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آشنایی با سل - تجزیه و تحلیل منشاء مایکوباکتریوم توبرکولوزیس بیماریزایی
Understanding Tuberculosis - Analyzing the Origin of Mycobacterium Tuberculosis Pathogenicity
نام کتاب:

آشنایی با سل - تجزیه و تحلیل منشاء مایکوباکتریوم توبرکولوزیس بیماریزایی

Understanding Tuberculosis - Analyzing the Origin of Mycobacterium Tuberculosis Pathogenicity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Pere-Joan Cardona
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقاومت ضد میکروبی در محیط زیست
Antimicrobial Resistance in the Environment
نام کتاب:

مقاومت ضد میکروبی در محیط زیست

Antimicrobial Resistance in the Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Patricia L. Keen and Mark H. M. M. Montforts
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


میکروب ها، ویروس ها و انگل ها در فرآیند ایدز
Microbes, Viruses and Parasites in AIDS Process
نام کتاب:

میکروب ها، ویروس ها و انگل ها در فرآیند ایدز

Microbes, Viruses and Parasites in AIDS Process
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Vladimir Zajac
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تفسیر ژن های جدید
Annotating New Genes: From In Silico Screening To Experimental Validation
نام کتاب:

تفسیر ژن های جدید

Annotating New Genes: From In Silico Screening To Experimental Validation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: S Uchida
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ویروس پاپیلومای انسانی و بیماری های مرتبط – جنبه های پژوهشی
Human Papillomavirus and Related Diseases - From Bench to Bedside - Research aspects
نام کتاب:

ویروس پاپیلومای انسانی و بیماری های مرتبط – جنبه های پژوهشی

Human Papillomavirus and Related Diseases - From Bench to Bedside - Research aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Davy Vanden Broeck
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


میکروب شناسی پزشکی و عفونت در یک نگاه
Medical Microbiology and Infection at a Glance
نام کتاب:

میکروب شناسی پزشکی و عفونت در یک نگاه

Medical Microbiology and Infection at a Glance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Stephen Gillespie and Kathleen Bamford
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بر هم کنش های HIV - میزبان
HIV-Host Interactions
نام کتاب:

بر هم کنش های HIV - میزبان

HIV-Host Interactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Theresa L. Chang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تست HIV (ایدز)
HIV Testing
نام کتاب:

تست HIV (ایدز)

HIV Testing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Ricardo Sobhie Diaz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر