موضوعات کتاب ها

فیزیک در زیست شناسی و پزشکی
Physics in Biology and Medicine
نام کتاب:

فیزیک در زیست شناسی و پزشکی

Physics in Biology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Paul Davidovits
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هپاتیت ویروسی - منتخب مسائل مربوط به پاتوژنز و تشخیص
Viral Hepatitis - Selected Issues of Pathogenesis and Diagnostics
نام کتاب:

هپاتیت ویروسی - منتخب مسائل مربوط به پاتوژنز و تشخیص

Viral Hepatitis - Selected Issues of Pathogenesis and Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Sergey L. Mukomolov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.75 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آشنایی با سل - تجزیه و تحلیل منشاء مایکوباکتریوم توبرکولوزیس بیماریزایی
Understanding Tuberculosis - Analyzing the Origin of Mycobacterium Tuberculosis Pathogenicity
نام کتاب:

آشنایی با سل - تجزیه و تحلیل منشاء مایکوباکتریوم توبرکولوزیس بیماریزایی

Understanding Tuberculosis - Analyzing the Origin of Mycobacterium Tuberculosis Pathogenicity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Pere-Joan Cardona
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقاومت ضد میکروبی در محیط زیست
Antimicrobial Resistance in the Environment
نام کتاب:

مقاومت ضد میکروبی در محیط زیست

Antimicrobial Resistance in the Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Patricia L. Keen and Mark H. M. M. Montforts
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


میکروب ها، ویروس ها و انگل ها در فرآیند ایدز
Microbes, Viruses and Parasites in AIDS Process
نام کتاب:

میکروب ها، ویروس ها و انگل ها در فرآیند ایدز

Microbes, Viruses and Parasites in AIDS Process
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Vladimir Zajac
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تفسیر ژن های جدید
Annotating New Genes: From In Silico Screening To Experimental Validation
نام کتاب:

تفسیر ژن های جدید

Annotating New Genes: From In Silico Screening To Experimental Validation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: S Uchida
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ویروس پاپیلومای انسانی و بیماری های مرتبط – جنبه های پژوهشی
Human Papillomavirus and Related Diseases - From Bench to Bedside - Research aspects
نام کتاب:

ویروس پاپیلومای انسانی و بیماری های مرتبط – جنبه های پژوهشی

Human Papillomavirus and Related Diseases - From Bench to Bedside - Research aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Davy Vanden Broeck
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


میکروب شناسی پزشکی و عفونت در یک نگاه
Medical Microbiology and Infection at a Glance
نام کتاب:

میکروب شناسی پزشکی و عفونت در یک نگاه

Medical Microbiology and Infection at a Glance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Stephen Gillespie and Kathleen Bamford
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بر هم کنش های HIV - میزبان
HIV-Host Interactions
نام کتاب:

بر هم کنش های HIV - میزبان

HIV-Host Interactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Theresa L. Chang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تست HIV (ایدز)
HIV Testing
نام کتاب:

تست HIV (ایدز)

HIV Testing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Ricardo Sobhie Diaz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


HIV-1 اینتگراز: مکانیزم ها و بازدارنده ها
HIV-1 Integrase: Mechanism and Inhibitor Design
نام کتاب:

HIV-1 اینتگراز: مکانیزم ها و بازدارنده ها

HIV-1 Integrase: Mechanism and Inhibitor Design
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Nouri Neamati and Binghe Wang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 55.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آنسفالیت فلاوی ویروس (التهاب مغز ناشی از فلاوی ویروس)
Flavivirus Encephalitis
نام کتاب:

آنسفالیت فلاوی ویروس (التهاب مغز ناشی از فلاوی ویروس)

Flavivirus Encephalitis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Daniel Ruzek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیواره سلولی قارچها
Fungal Cell Wall: Structure, Synthesis, and Assembly
نام کتاب:

دیواره سلولی قارچها

Fungal Cell Wall: Structure, Synthesis, and Assembly
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: José Ruiz-Herrera
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری های التهابی - مبانی ایمونوپاتولوژی، بالینی و داروشناسی
Inflammatory Diseases - Immunopathology, Clinical and Pharmacological Bases
نام کتاب:

بیماری های التهابی - مبانی ایمونوپاتولوژی، بالینی و داروشناسی

Inflammatory Diseases - Immunopathology, Clinical and Pharmacological Bases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Mahin Khatami
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سرکوب سیستم ایمنی - نقش در سلامتی و بیماری ها
Immunosuppression - Role in Health and Diseases
نام کتاب:

سرکوب سیستم ایمنی - نقش در سلامتی و بیماری ها

Immunosuppression - Role in Health and Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Suman Kapur and Maristela Barbosa Portela
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیونانوتکنولوژی – انقلاب در علوم غذایی، پزشکی و بهداشت
Bio-Nanotechnology: A Revolution in Food, Biomedical and Health Sciences
نام کتاب:

بیونانوتکنولوژی – انقلاب در علوم غذایی، پزشکی و بهداشت

Bio-Nanotechnology: A Revolution in Food, Biomedical and Health Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Manashi Bagchi, Hiroyoshi Moriyama, Fereidoon Shahidi, and Debasis Bagchi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 38.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات خود ایمنی (اتوایمیون) – جنبه های پاتوژنز (بیماریزایی)
Autoimmune Disorders - Pathogenetic Aspects
نام کتاب:

اختلالات خود ایمنی (اتوایمیون) – جنبه های پاتوژنز (بیماریزایی)

Autoimmune Disorders - Pathogenetic Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Fang-Ping Huang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات خود ایمنی (اتوایمیون) – مفاهیم کنونی
Autoimmune Disorders - Current Concepts and Advances from Bedside to Mechanistic Insights
نام کتاب:

اختلالات خود ایمنی (اتوایمیون) – مفاهیم کنونی

Autoimmune Disorders - Current Concepts and Advances from Bedside to Mechanistic Insights
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Fang-Ping Huang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری های خود ایمنی
Autoimmune Diseases - Contributing Factors, Specific Cases of Autoimmune Diseases, and Stem Cell and Other Therapies
نام کتاب:

بیماری های خود ایمنی

Autoimmune Diseases - Contributing Factors, Specific Cases of Autoimmune Diseases, and Stem Cell and Other Therapies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: James Chan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سندرم آنتی فسفو لیپید
Antiphospholipid Syndrome
نام کتاب:

سندرم آنتی فسفو لیپید

Antiphospholipid Syndrome
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Alena Bulikova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر