موضوعات کتاب ها

 آنسفالیت فلاوی ویروس (التهاب مغز ناشی از فلاوی ویروس)
Flavivirus Encephalitis
نام کتاب:

آنسفالیت فلاوی ویروس (التهاب مغز ناشی از فلاوی ویروس)

Flavivirus Encephalitis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Daniel Ruzek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیواره سلولی قارچها
Fungal Cell Wall: Structure, Synthesis, and Assembly
نام کتاب:

دیواره سلولی قارچها

Fungal Cell Wall: Structure, Synthesis, and Assembly
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: José Ruiz-Herrera
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری های التهابی - مبانی ایمونوپاتولوژی، بالینی و داروشناسی
Inflammatory Diseases - Immunopathology, Clinical and Pharmacological Bases
نام کتاب:

بیماری های التهابی - مبانی ایمونوپاتولوژی، بالینی و داروشناسی

Inflammatory Diseases - Immunopathology, Clinical and Pharmacological Bases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Mahin Khatami
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سرکوب سیستم ایمنی - نقش در سلامتی و بیماری ها
Immunosuppression - Role in Health and Diseases
نام کتاب:

سرکوب سیستم ایمنی - نقش در سلامتی و بیماری ها

Immunosuppression - Role in Health and Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Suman Kapur and Maristela Barbosa Portela
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیونانوتکنولوژی – انقلاب در علوم غذایی، پزشکی و بهداشت
Bio-Nanotechnology: A Revolution in Food, Biomedical and Health Sciences
نام کتاب:

بیونانوتکنولوژی – انقلاب در علوم غذایی، پزشکی و بهداشت

Bio-Nanotechnology: A Revolution in Food, Biomedical and Health Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Manashi Bagchi, Hiroyoshi Moriyama, Fereidoon Shahidi, and Debasis Bagchi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 38.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات خود ایمنی (اتوایمیون) – جنبه های پاتوژنز (بیماریزایی)
Autoimmune Disorders - Pathogenetic Aspects
نام کتاب:

اختلالات خود ایمنی (اتوایمیون) – جنبه های پاتوژنز (بیماریزایی)

Autoimmune Disorders - Pathogenetic Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Fang-Ping Huang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات خود ایمنی (اتوایمیون) – مفاهیم کنونی
Autoimmune Disorders - Current Concepts and Advances from Bedside to Mechanistic Insights
نام کتاب:

اختلالات خود ایمنی (اتوایمیون) – مفاهیم کنونی

Autoimmune Disorders - Current Concepts and Advances from Bedside to Mechanistic Insights
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Fang-Ping Huang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری های خود ایمنی
Autoimmune Diseases - Contributing Factors, Specific Cases of Autoimmune Diseases, and Stem Cell and Other Therapies
نام کتاب:

بیماری های خود ایمنی

Autoimmune Diseases - Contributing Factors, Specific Cases of Autoimmune Diseases, and Stem Cell and Other Therapies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: James Chan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سندرم آنتی فسفو لیپید
Antiphospholipid Syndrome
نام کتاب:

سندرم آنتی فسفو لیپید

Antiphospholipid Syndrome
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Alena Bulikova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت ها در اتیولوژی، پاتوژنز  و پاتولوژی واسکولیت (التهاب عروق)
Advances in the Etiology, Pathogenesis and Pathology of Vasculitis
نام کتاب:

پیشرفت ها در اتیولوژی، پاتوژنز و پاتولوژی واسکولیت (التهاب عروق)

Advances in the Etiology, Pathogenesis and Pathology of Vasculitis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Luis M. Amezcua-Guerra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت در تشخیص و درمان واسکولیت
Advances in the Diagnosis and Treatment of Vasculitis
نام کتاب:

پیشرفت در تشخیص و درمان واسکولیت

Advances in the Diagnosis and Treatment of Vasculitis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Luis M. Amezcua-Guerra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 53 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پروتئین های فاز حاد – تنظیم و عملکرد های پروتئین های فاز حاد
Acute Phase Proteins - Regulation and Functions of Acute Phase Proteins
نام کتاب:

پروتئین های فاز حاد – تنظیم و عملکرد های پروتئین های فاز حاد

Acute Phase Proteins - Regulation and Functions of Acute Phase Proteins
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Francisco Veas
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 همه گیری های در حال ظهور (اپیدمی های نو ظهور) – مدیریت و کنترل
Emerging Epidemics: Management and Control
نام کتاب:

همه گیری های در حال ظهور (اپیدمی های نو ظهور) – مدیریت و کنترل

Emerging Epidemics: Management and Control
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Prakash S. Bisen and Ruchika Raghuvanshi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ویروس ها در غذا و آب – خطرات، نظارت و کنترل
Viruses in Food and Water: Risks, Surveillance And Control
نام کتاب:

ویروس ها در غذا و آب – خطرات، نظارت و کنترل

Viruses in Food and Water: Risks, Surveillance And Control
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Nigel Cook
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اصلاح زیستی و توسعه پایدار – پژوهش و کاربرد ها
Bioremediation and Sustainability: Research and Applications
نام کتاب:

اصلاح زیستی و توسعه پایدار – پژوهش و کاربرد ها

Bioremediation and Sustainability: Research and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Romeela Mohee and Ackmez Mudhoo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم های متابولیک سلولی باکتریایی
Bacterial Cellular Metabolic Systems: Metabolic Regulation Of A Cell System With 13C-Metabolic Flux Analysis
نام کتاب:

سیستم های متابولیک سلولی باکتریایی

Bacterial Cellular Metabolic Systems: Metabolic Regulation Of A Cell System With 13C-Metabolic Flux Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Kazuyuki Shimizu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


واژه نامه  علوم  اکسفورد
A Dictionary of Science
نام کتاب:

واژه نامه علوم اکسفورد

A Dictionary of Science
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Elizabeth A. Martin (Au
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 ایمنی تحریک شده توسط عصب – نوروترانسمیتر ها و نوروپپتید ها در سیستم ایمنی
Nerve-Driven Immunity: Neurotransmitters and Neuropeptides in the Immune System
نام کتاب:

ایمنی تحریک شده توسط عصب – نوروترانسمیتر ها و نوروپپتید ها در سیستم ایمنی

Nerve-Driven Immunity: Neurotransmitters and Neuropeptides in the Immune System
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Mia Levite
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی واکسن به وسیله کامپیوتر
Computer-Aided Vaccine Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی واکسن به وسیله کامپیوتر

Computer-Aided Vaccine Design
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: J. C. Tong and S. Ranganathan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شیر و فرآورده های لبنی در تغذیه انسان – تولید، ترکیب و سلامت
Milk and Dairy Products in Human Nutrition:Production, Composition and Health
نام کتاب:

شیر و فرآورده های لبنی در تغذیه انسان – تولید، ترکیب و سلامت

Milk and Dairy Products in Human Nutrition:Production, Composition and Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Young W. Park and George F. W. Haenlein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر