موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جنین زایی
Embryogenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب جنین زایی

Embryogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی
نویسنده: Ken-ichi Sato
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری مولکولی اصول و کاربردها
Molecular Imaging Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری مولکولی اصول و کاربردها

Molecular Imaging Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Jie Tian
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنگل زدایی در سراسر جهان
Deforestation Around the World
نام کتاب:

دانلود کتاب جنگل زدایی در سراسر جهان

Deforestation Around the World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Paulo Moutinho
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث کنونی در فیلوژنتیک و فیلوگرافی سیستم های آبی و خاکی
Current Topics in Phylogenetics and Phylogeography of Terrestrial and Aquatic Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث کنونی در فیلوژنتیک و فیلوگرافی سیستم های آبی و خاکی

Current Topics in Phylogenetics and Phylogeography of Terrestrial and Aquatic Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Kesara Anamthawat-Jonsson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت کنونی در تحقیقات بیولوژیکی
current-progress-in-biological-research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت کنونی در تحقیقات بیولوژیکی

current-progress-in-biological-research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Marina Silva
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 35 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرز های کنونی در سرما زیست شناسی (کرایوبیولوژی)
Current Frontiers in Cryobiology
نام کتاب:

دانلود کتاب مرز های کنونی در سرما زیست شناسی (کرایوبیولوژی)

Current Frontiers in Cryobiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی
نویسنده: Igor I. Katkov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات بیولوژیکی
Biological Computation
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات بیولوژیکی

Biological Computation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Ehud Lamm and Ron Unger
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوتکنولوژی ژن های قارچی
Biotechnology of Fungal Genes
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی ژن های قارچی

Biotechnology of Fungal Genes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: V. K. Gupta, M. Ayyachamy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل بیولوژیکی آفات با استفاده از تخم زنبور ها
Biological Control of Insect Pests Using Egg Parasitoids
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل بیولوژیکی آفات با استفاده از تخم زنبور ها

Biological Control of Insect Pests Using Egg Parasitoids
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: S. Sithanantham, Chandish R. Ballal, S.K. Jalali, N Bakthavatsalam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی سیستم های زنده را از سلول تا اکوسیستم
Modeling of Living Systems: From Cell to Ecosystem
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی سیستم های زنده را از سلول تا اکوسیستم

Modeling of Living Systems: From Cell to Ecosystem
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Alain Pavé (A
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری های تولید محصول
Crop Production Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری های تولید محصول

Crop Production Technologies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Peeyush Sharma and Vikas Abrol
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهی زراعت و اصلاح نباتات
Crop Plant
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهی زراعت و اصلاح نباتات

Crop Plant
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Aakash Goyal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت زراعت و اصلاح نباتات – موارد و ابزار ها جهت بازدهی عالی و توسعه پایدار
Crop Management - Cases and Tools for Higher Yield and Sustainability
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت زراعت و اصلاح نباتات – موارد و ابزار ها جهت بازدهی عالی و توسعه پایدار

Crop Management - Cases and Tools for Higher Yield and Sustainability
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Fabio R. Marin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسکوپ فلورسانس: از اصول تا برنامه های بیولوژیکی
Fluorescence Microscopy: From Principles to Biological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسکوپ فلورسانس: از اصول تا برنامه های بیولوژیکی

Fluorescence Microscopy: From Principles to Biological Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ulrich Kubitscheck
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 30,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاه شناسی
Botany
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاه شناسی

Botany
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: John Kiogora Mworia
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیزیک
Biophysics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیزیک

Biophysics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: A.N. Misra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنوع زیستی حفاظت و بهره برداری در جهان متنوع
Biodiversity Conservation and Utilization in a Diverse World
نام کتاب:

دانلود کتاب تنوع زیستی حفاظت و بهره برداری در جهان متنوع

Biodiversity Conservation and Utilization in a Diverse World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی
نویسنده: Gbolagade Akeem Lameed
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز مصنوعی
Artificial Photosynthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز مصنوعی

Artificial Photosynthesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Mohammad Mahdi Najafpour
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آبزی پروری و محیط زیست – سرنوشت مشترک
Aquaculture and the Environment - A Shared Destiny
نام کتاب:

دانلود کتاب آبزی پروری و محیط زیست – سرنوشت مشترک

Aquaculture and the Environment - A Shared Destiny
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Barbara Sladonja
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی مبتنی بر شواهد
Evidence Based Medicine - Closer to Patients or Scientists?
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی مبتنی بر شواهد

Evidence Based Medicine - Closer to Patients or Scientists?
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Nikolaos M. Sitaras
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر