موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تکثیر ویروسی
Viral Replication
نام کتاب:

دانلود کتاب تکثیر ویروسی

Viral Replication
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: German Rosas-Acosta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.12 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار زیستی – مبانی تجزیه و تحلیل در علوم بهداشت و درمان
Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار زیستی – مبانی تجزیه و تحلیل در علوم بهداشت و درمان

Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Wayne W. Daniel and Chad L. Cross
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناسایی قارچ های بیماری زا
Identification of Pathogenic Fungi
نام کتاب:

دانلود کتاب شناسایی قارچ های بیماری زا

Identification of Pathogenic Fungi
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Colin K. Campbell, Elizabeth M. Johnson, David W. Warnock
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلاونوئید ها و ترکیبات مرتبط – فراهمی زیستی و عملکرد
Flavonoids and Related Compounds: Bioavailability and Function
نام کتاب:

دانلود کتاب فلاونوئید ها و ترکیبات مرتبط – فراهمی زیستی و عملکرد

Flavonoids and Related Compounds: Bioavailability and Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jeremy P. E. Spencer and Alan Crozier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیومتریال ها و سلول های بنیادی در پزشکی احیا کننده
Biomaterials and Stem Cells in Regenerative Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال ها و سلول های بنیادی در پزشکی احیا کننده

Biomaterials and Stem Cells in Regenerative Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Murugan Ramalingam, Seeram Ramakrishna, and Serena Best
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در میکروب شناسی
Recent Advances in MICROBIOLOGY
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در میکروب شناسی

Recent Advances in MICROBIOLOGY
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Dana M. Santos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجزاء عملکردی جلبک ها برای غذاها و مواد غذایی
Functional ingredients from algae for foods and nutraceuticals
نام کتاب:

دانلود کتاب اجزاء عملکردی جلبک ها برای غذاها و مواد غذایی

Functional ingredients from algae for foods and nutraceuticals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Herminia Dominguez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – مکانیسم ها و شیوه عمل
Herbicides - Mechanisms and Mode of Action
نام کتاب:

دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – مکانیسم ها و شیوه عمل

Herbicides - Mechanisms and Mode of Action
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Mohammed Naguib Abd El-Ghany Hasaneen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – مطالعات اثر محیطی و رویکرد های مدیریت
Herbicides - Environmental Impact Studies and Management Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – مطالعات اثر محیطی و رویکرد های مدیریت

Herbicides - Environmental Impact Studies and Management Approaches
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی
نویسنده: Ruben Alvarez-Fernandez
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت و محیط زیست در آبزی پروری
Health and Environment in Aquaculture
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت و محیط زیست در آبزی پروری

Health and Environment in Aquaculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Edmir Daniel Carvalho, Gianmarco Silva David and Reinaldo J. Silva
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه جهانی در مدیریت پایدار جنگل
Global Perspectives on Sustainable Forest Management
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه جهانی در مدیریت پایدار جنگل

Global Perspectives on Sustainable Forest Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Okia Clement Akais
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های جهانی در جغرافیای زیستی
Global Advances in Biogeography
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های جهانی در جغرافیای زیستی

Global Advances in Biogeography
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Lawrence Stevens
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار زیستی – رمزگشایی
Biostatistics Decoded
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار زیستی – رمزگشایی

Biostatistics Decoded
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: A. Gouveia Oliveira
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  از ژنومیک گیاهی تا بیوتکنولوژی گیاهی
From plant genomics to plant biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب از ژنومیک گیاهی تا بیوتکنولوژی گیاهی

From plant genomics to plant biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Palmiro Poltronieri, Natalija Burbulis and Corrado Fogher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میوه های خشک – فیتوکمیکال ها (مواد شیمیایی گیاهی) و اثرات بهداشتی
Dried Fruits: Phytochemicals and Health Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب میوه های خشک – فیتوکمیکال ها (مواد شیمیایی گیاهی) و اثرات بهداشتی

Dried Fruits: Phytochemicals and Health Effects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Cesarettin Alasalvar and Fereidoon Shahidi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بیماری های عفونی بالینی
Essentials of Clinical Infectious Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بیماری های عفونی بالینی

Essentials of Clinical Infectious Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: William F. Wright
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت تحقیقات در هاری
Research Advances in Rabies
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت تحقیقات در هاری

Research Advances in Rabies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Alan C. Jackson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  واکسینولوژی (واکسن شناسی) – اصول و عمل
Vaccinology: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب واکسینولوژی (واکسن شناسی) – اصول و عمل

Vaccinology: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: W. John W. Morrow, Nadeem A. Sheikh, Clint S. Schmidt, D. Huw Davies
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قارچ کش ها (فانجی ساید ها) برای بیماری های گیاهی و جانوری
Fungicides for Plant and Animal Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب قارچ کش ها (فانجی ساید ها) برای بیماری های گیاهی و جانوری

Fungicides for Plant and Animal Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: D. Dhanasekaran, N. Thajuddin and A. Panneerselvam
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  قارچ کش ها (فانجی ساید ها) – جنبه های مفید و مضر
Fungicides - Beneficial and Harmful Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب قارچ کش ها (فانجی ساید ها) – جنبه های مفید و مضر

Fungicides - Beneficial and Harmful Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Nooruddin Thajuddin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر