موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ژنومیک کاربردی
Functional Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک کاربردی

Functional Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Germana Meroni and Francesca Petrera
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی
Food Microbiology and Food Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی

Food Microbiology and Food Safety
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Michael P. Doyle
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت مواد غذایی
Food Quality
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت مواد غذایی

Food Quality
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Kostas Kapiris
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صنایع غذایی
Food Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب صنایع غذایی

Food Industry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Innocenzo Muzzalupo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب میکروب شناسی دریایی
Marine Microbiology: Bioactive Compounds and Biotechnological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی دریایی

Marine Microbiology: Bioactive Compounds and Biotechnological Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Se-Kwon Kim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند های صنعتی غذا – روش ها و تجهیزات
Food Industrial Processes - Methods and Equipment
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند های صنعتی غذا – روش ها و تجهیزات

Food Industrial Processes - Methods and Equipment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Benjamin Valdez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار میکروسکوپی مواد غذایی
Food microstructures: Microscopy, measurement and modelling
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار میکروسکوپی مواد غذایی

Food microstructures: Microscopy, measurement and modelling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Vic Morris and Kathy Groves
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 33.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزودنی غذا
Food Additive
نام کتاب:

دانلود کتاب افزودنی غذا

Food Additive
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Yehia El-Samragy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنین زایی
Embryogenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب جنین زایی

Embryogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی
نویسنده: Ken-ichi Sato
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری مولکولی اصول و کاربردها
Molecular Imaging Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری مولکولی اصول و کاربردها

Molecular Imaging Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Jie Tian
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنگل زدایی در سراسر جهان
Deforestation Around the World
نام کتاب:

دانلود کتاب جنگل زدایی در سراسر جهان

Deforestation Around the World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Paulo Moutinho
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث کنونی در فیلوژنتیک و فیلوگرافی سیستم های آبی و خاکی
Current Topics in Phylogenetics and Phylogeography of Terrestrial and Aquatic Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث کنونی در فیلوژنتیک و فیلوگرافی سیستم های آبی و خاکی

Current Topics in Phylogenetics and Phylogeography of Terrestrial and Aquatic Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Kesara Anamthawat-Jonsson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت کنونی در تحقیقات بیولوژیکی
current-progress-in-biological-research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت کنونی در تحقیقات بیولوژیکی

current-progress-in-biological-research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Marina Silva
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 35 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرز های کنونی در سرما زیست شناسی (کرایوبیولوژی)
Current Frontiers in Cryobiology
نام کتاب:

دانلود کتاب مرز های کنونی در سرما زیست شناسی (کرایوبیولوژی)

Current Frontiers in Cryobiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی
نویسنده: Igor I. Katkov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات بیولوژیکی
Biological Computation
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات بیولوژیکی

Biological Computation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Ehud Lamm and Ron Unger
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوتکنولوژی ژن های قارچی
Biotechnology of Fungal Genes
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی ژن های قارچی

Biotechnology of Fungal Genes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: V. K. Gupta, M. Ayyachamy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل بیولوژیکی آفات با استفاده از تخم زنبور ها
Biological Control of Insect Pests Using Egg Parasitoids
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل بیولوژیکی آفات با استفاده از تخم زنبور ها

Biological Control of Insect Pests Using Egg Parasitoids
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: S. Sithanantham, Chandish R. Ballal, S.K. Jalali, N Bakthavatsalam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی سیستم های زنده را از سلول تا اکوسیستم
Modeling of Living Systems: From Cell to Ecosystem
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی سیستم های زنده را از سلول تا اکوسیستم

Modeling of Living Systems: From Cell to Ecosystem
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Alain Pavé (A
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری های تولید محصول
Crop Production Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری های تولید محصول

Crop Production Technologies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Peeyush Sharma and Vikas Abrol
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهی زراعت و اصلاح نباتات
Crop Plant
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهی زراعت و اصلاح نباتات

Crop Plant
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Aakash Goyal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر