موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای مختصر برای روش ها و آمار در پژوهش های پزشکی
Brief Guidelines for Methods and Statistics in Medical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مختصر برای روش ها و آمار در پژوهش های پزشکی

Brief Guidelines for Methods and Statistics in Medical Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Jamalludin Ab Rahman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانفورماتیک و تجزیه و تحلیل داده ها در میکروبیولوژی
Bioinformatics and Data Analysis in Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانفورماتیک و تجزیه و تحلیل داده ها در میکروبیولوژی

Bioinformatics and Data Analysis in Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Ozlem Tastan Bishop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  عوامل کنترل زیستی فیتونماتود ها
Biocontrol Agents of Phytonematodes
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل کنترل زیستی فیتونماتود ها

Biocontrol Agents of Phytonematodes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Tarique Hassan Askary and P. R. P. Martinelli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفره های داخل سلولی میکروبها:راهنمای میکروبی از طریق سلول میزبان
Intracellular Niches of Microbes: A Microbes Guide Through the Host Cell
نام کتاب:

دانلود کتاب حفره های داخل سلولی میکروبها:راهنمای میکروبی از طریق سلول میزبان

Intracellular Niches of Microbes: A Microbes Guide Through the Host Cell
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ulrich E. Schaible and Albert Haas
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زئونوز: بیماری های عفونی قابل انتقال از حیوانات به انسان
Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans
نام کتاب:

دانلود کتاب زئونوز: بیماری های عفونی قابل انتقال از حیوانات به انسان

Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Rolf Bauerfeind , Alexander von Graevenitz , Peter Kimmig , Hans Gerd Schiefer and Tino Schwarz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار حیات وحش و حفاظت
Wildlife Behavior and Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار حیات وحش و حفاظت

Wildlife Behavior and Conservation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Richard H. Yahner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکار ویروس: جستجو برای منشا HIV
Virus Hunt: The Search for the Origin of HIV
نام کتاب:

دانلود کتاب شکار ویروس: جستجو برای منشا HIV

Virus Hunt: The Search for the Origin of HIV
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Dorothy H. Crawford
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید پروتئین نوترکیب درمانی
Update on Production of Recombinant Therapeutic Protein: Transient Gene Expression
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید پروتئین نوترکیب درمانی

Update on Production of Recombinant Therapeutic Protein: Transient Gene Expression
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Jianwei Zhu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای: روش ها و پروتکل ها
The Nuclear Receptor Superfamily: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای: روش ها و پروتکل ها

The Nuclear Receptor Superfamily: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Iain J. McEwan PhD
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزایای فیزیکی همزیستی میکروبی
The Mechanistic Benefits of Microbial Symbionts
نام کتاب:

دانلود کتاب مزایای فیزیکی همزیستی میکروبی

The Mechanistic Benefits of Microbial Symbionts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Christon J. Hurst
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی  واکنش چوب
The Biology of Reaction Wood
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی واکنش چوب

The Biology of Reaction Wood
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Barry Gardiner , John Barnett , Pekka Saranpää and Joseph Gril
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک زمانی و فرآیند محیط زیست
Temporal Dynamics and Ecological Process
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک زمانی و فرآیند محیط زیست

Temporal Dynamics and Ecological Process
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Colleen K. Kelly , Michael G. Bowler and Gordon A. Fox
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب mRNA سنتتیک: تولید، مقدمه در سلول، و عواقب فیزیولوژیکی
Synthetic mRNA: Production, Introduction Into Cells, and Physiological Consequences
نام کتاب:

دانلود کتاب mRNA سنتتیک: تولید، مقدمه در سلول، و عواقب فیزیولوژیکی

Synthetic mRNA: Production, Introduction Into Cells, and Physiological Consequences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Robert E. Rhoads
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول استنباط برای آمارگران
Inference Principles for Biostatisticians
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول استنباط برای آمارگران

Inference Principles for Biostatisticians
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Ian C. Marschner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی تنوع حشرات استرالیا
‘In Considerable Variety’: Introducing the Diversity of Australia’s Insects
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی تنوع حشرات استرالیا

‘In Considerable Variety’: Introducing the Diversity of Australia’s Insects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Tim R. New
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست سمیت ایمنی: روش ها و پروتکل ها
Immunotoxicity Testing: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تست سمیت ایمنی: روش ها و پروتکل ها

Immunotoxicity Testing: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Rodney R. Dietert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیماری روشنایی: مقدمه ای بر پروتئین های فلورسنت سبز
Illuminating Disease: An Introduction to Green Fluorescent Proteins
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری روشنایی: مقدمه ای بر پروتئین های فلورسنت سبز

Illuminating Disease: An Introduction to Green Fluorescent Proteins
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Marc Zimmer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک انسانی
Human Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی

Human Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ricki Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم چگونه کار می کند: تکامل: ماهیت علم و علم طبیعت
How Science Works: Evolution: The Nature of Science & The Science of Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب علم چگونه کار می کند: تکامل: ماهیت علم و علم طبیعت

How Science Works: Evolution: The Nature of Science & The Science of Nature
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: John Ellis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیستون داستیلاز: روش ها و پروتکل ها
Histone Deacetylases: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب هیستون داستیلاز: روش ها و پروتکل ها

Histone Deacetylases: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Sibaji Sarkar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر