موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب صخره های مرجانی شرق استوایی اقیانوس آرام
Coral Reefs of the Eastern Tropical Pacific: Persistence and Loss in a Dynamic Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب صخره های مرجانی شرق استوایی اقیانوس آرام

Coral Reefs of the Eastern Tropical Pacific: Persistence and Loss in a Dynamic Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Peter W Glynn , Derek P. Manzello and Ian C. Enochs
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 49.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صخره های مرجانی در محل تلاقی
Coral Reefs at the Crossroads
نام کتاب:

دانلود کتاب صخره های مرجانی در محل تلاقی

Coral Reefs at the Crossroads
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Dennis K. Hubbard , Caroline S. Rogers , Jere H. Lipps and George D. Stanley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشارکت مبتنی بر مدیریت جنگل در بنگلادش
Community-Based Forest Management (CBFM) in Bangladesh
نام کتاب:

دانلود کتاب مشارکت مبتنی بر مدیریت جنگل در بنگلادش

Community-Based Forest Management (CBFM) in Bangladesh
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Tapan Kumar Nath , Mohammed Jashimuddin , Makoto Inoue
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریستال های کلوئیدی کروی و مکعب ها در فضای واقعی و متقابل
Colloidal Crystals of Spheres and Cubes in Real and Reciprocal Space
نام کتاب:

دانلود کتاب کریستال های کلوئیدی کروی و مکعب ها در فضای واقعی و متقابل

Colloidal Crystals of Spheres and Cubes in Real and Reciprocal Space
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Janne-Mieke Meijer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلستریدیوم دیفیسیل: روش ها و پروتکل ها
Clostridium difficile: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب کلستریدیوم دیفیسیل: روش ها و پروتکل ها

Clostridium difficile: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Adam P. Roberts and Peter Mullany
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت
Genetic Twists of Fate
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت

Genetic Twists of Fate
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Stanley Fields and Mark Johnston
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآزمایی بالینی آمار زیستی و کاربرد های زیست دارویی
Clinical Trial Biostatistics and Biopharmaceutical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآزمایی بالینی آمار زیستی و کاربرد های زیست دارویی

Clinical Trial Biostatistics and Biopharmaceutical Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Walter R. Young and Ding-Geng Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کموتاکسی: انواع، اهمیت بالینی، و مدل های ریاضی
Chemotaxis: Types, Clinical Significance, & Mathematical Models
نام کتاب:

دانلود کتاب کموتاکسی: انواع، اهمیت بالینی، و مدل های ریاضی

Chemotaxis: Types, Clinical Significance, & Mathematical Models
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Timothy C. Williams
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی متالوپروتئین ها
Chemistry of Metalloproteins: Problems and Solutions in Bioinorganic Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی متالوپروتئین ها

Chemistry of Metalloproteins: Problems and Solutions in Bioinorganic Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Joseph J. Stephanos and Anthony W. Addison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلولز و مشتقات سلولز در صنایع غذایی: اصول و کاربردها
Cellulose and Cellulose Derivatives in the Food Industry: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سلولز و مشتقات سلولز در صنایع غذایی: اصول و کاربردها

Cellulose and Cellulose Derivatives in the Food Industry: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Tanja Wuestenberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مختصر برای روش ها و آمار در پژوهش های پزشکی
Brief Guidelines for Methods and Statistics in Medical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مختصر برای روش ها و آمار در پژوهش های پزشکی

Brief Guidelines for Methods and Statistics in Medical Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Jamalludin Ab Rahman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانفورماتیک و تجزیه و تحلیل داده ها در میکروبیولوژی
Bioinformatics and Data Analysis in Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانفورماتیک و تجزیه و تحلیل داده ها در میکروبیولوژی

Bioinformatics and Data Analysis in Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Ozlem Tastan Bishop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  عوامل کنترل زیستی فیتونماتود ها
Biocontrol Agents of Phytonematodes
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل کنترل زیستی فیتونماتود ها

Biocontrol Agents of Phytonematodes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Tarique Hassan Askary and P. R. P. Martinelli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفره های داخل سلولی میکروبها:راهنمای میکروبی از طریق سلول میزبان
Intracellular Niches of Microbes: A Microbes Guide Through the Host Cell
نام کتاب:

دانلود کتاب حفره های داخل سلولی میکروبها:راهنمای میکروبی از طریق سلول میزبان

Intracellular Niches of Microbes: A Microbes Guide Through the Host Cell
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ulrich E. Schaible and Albert Haas
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زئونوز: بیماری های عفونی قابل انتقال از حیوانات به انسان
Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans
نام کتاب:

دانلود کتاب زئونوز: بیماری های عفونی قابل انتقال از حیوانات به انسان

Zoonoses: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Rolf Bauerfeind , Alexander von Graevenitz , Peter Kimmig , Hans Gerd Schiefer and Tino Schwarz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار حیات وحش و حفاظت
Wildlife Behavior and Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار حیات وحش و حفاظت

Wildlife Behavior and Conservation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Richard H. Yahner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکار ویروس: جستجو برای منشا HIV
Virus Hunt: The Search for the Origin of HIV
نام کتاب:

دانلود کتاب شکار ویروس: جستجو برای منشا HIV

Virus Hunt: The Search for the Origin of HIV
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Dorothy H. Crawford
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید پروتئین نوترکیب درمانی
Update on Production of Recombinant Therapeutic Protein: Transient Gene Expression
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید پروتئین نوترکیب درمانی

Update on Production of Recombinant Therapeutic Protein: Transient Gene Expression
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Jianwei Zhu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای: روش ها و پروتکل ها
The Nuclear Receptor Superfamily: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای: روش ها و پروتکل ها

The Nuclear Receptor Superfamily: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Iain J. McEwan PhD
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزایای فیزیکی همزیستی میکروبی
The Mechanistic Benefits of Microbial Symbionts
نام کتاب:

دانلود کتاب مزایای فیزیکی همزیستی میکروبی

The Mechanistic Benefits of Microbial Symbionts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Christon J. Hurst
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر